Ładuję...

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE „BIKE CHALLENGE”

§ 1.       ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu sportowego dla uczestników imprezy Bike Challenge (zwanego dalej „Konkursem”) jest Caracoles spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SP.K. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kościerzyńska 25, (60-446) Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 582154, posiadająca numer NIP 7811917339, REGON 362804198.

§ 2.       FUNDATOR

Fundatorem nagród w Konkursie jest SAT TS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grochowskiej 27, (60-277) Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 633957, posiadająca numer NIP 7792446406, REGON 365284658 (zwana dalej „Fundatorem").

§ 3.       DATA, ZASIĘG, CEL KONKURSU

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) stanowi podstawę Konkursu, reguluje zasady i warunki przyznawania nagród w Konkursie, jak również określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu oraz prawa i obowiązki Fundatora.
 2. Konkurs odbędzie się w dniach od 9.09.2017 do 10.09.2017 r.
 3. Konkurs ma zasięg ogólnopolski, przy czym możliwość wzięcia udziału w Konkursie mają jedynie Uczestnicy wyścigu Bike Challenge Poznań.
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.
 5. Celem Konkursu jest promocja produktów znajdujących się w ofercie Fundatora, dostępnych w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym dostępnym pod adresem sportofino.com.
 6. Sponsorem nagród w Konkursie jest Fundator. 

§ 4.       UCZESTNICY

 

 1. Uczestnikami Konkursu są wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne, które wezmą udział w wyścigu Bike Challenge, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (zwane dalej „Uczestnikami”).
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału następujące osoby:

a)        pracownicy oraz strony umów cywilnoprawnych zawieranych przez Fundatora,

b)        inne osoby, które brały udział w organizacji Konkursu,

c)        osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) – b) powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

 1.  Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.
 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

 § 5.       ZASADY KONKURSU; OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

 1. Warunkiem otrzymania Nagrody w Konkursie jest osiągnięcie miejsca 1-3 w wyścigu Bike Challenge na dystansie 16 km albo 120 km w następujących kategoriach:

 

A)          Dystans 16 km:

 

Wartość vouchera

Wartość vouchera

Wartość vouchera

Dystans 16 km Time Trial

Miejsce 1

Miejsce 2

Miejsce 3

Generalna Kobiet miejsca 1-3

300

200

150

Generalna Mężczyzn miejsca 1-3

300

200

150

Kategorie wiekowe rowery szosowe K 19-34;

300

200

150

Kategorie wiekowe rowery szosowe K 35-39;

300

200

150

Kategorie wiekowe rowery szosowe K 40-44;

300

200

150

Kategorie wiekowe rowery szosowe K 45-49;

300

200

150

Kategorie wiekowe rowery szosowe M 19-34;

300

200

150

Kategorie wiekowe rowery szosowe M 35-39;

300

200

150

Kategorie wiekowe rowery szosowe M 40-44;

300

200

150

Kategorie wiekowe rowery szosowe M 45-49;

300

200

150

 

B)           Dystans 120 km:

 

Wartość vouchera

Wartość vouchera

Wartość vouchera

Dystans długi 120 km  

Miejsce 1

Miejsce 2

Miejsce 3

Generalna Kobiet rowery szosowe miejsca 1-3

300

200

150

Generalna Mężczyzn rowery szosowe miejsca 1-3

300

200

150

Generalna Kobiet rowery inne miejsca 1-3

300

200

150

Generalna Mężczyzn rowery inne miejsca 1-3

300

200

150

Kategorie wiekowe rowery szosowe K 19-34;

300

200

150

Kategorie wiekowe rowery szosowe K 35-39;

300

200

150

Kategorie wiekowe rowery szosowe K 40-44;

300

200

150

Kategorie wiekowe rowery szosowe K 45-49;

300

200

150

Kategorie wiekowe rowery szosowe M 19-34;

300

200

150

Kategorie wiekowe rowery szosowe M 35-39;

300

200

150

Kategorie wiekowe rowery szosowe M 40-44;

300

200

150

Kategorie wiekowe rowery szosowe M 45-49;

300

200

150

Kategorie wiekowe rowery szosowe K 16-18;

300

200

150

Kategorie wiekowe rowery szosowe M 16-18;

300

200

150

Gdzie poszczególne symbole oznaczają:

K – kobieta

M – mężczyzna.

 2. Nagrody otrzymuje pierwsza trójka Uczestników w każdej z kategorii wiekowych na dystansie 16 km oraz pierwsza trójka Uczestników w każdej z kategorii wiekowych na dystansie 120 km według zasady:

a)      1 miejsce – voucher o wartości 300,00 PLN,

b)      2 miejsce – voucher o wartości 200,00 PLN,

c)      3 miejsce – voucher o wartości 150,00 PLN.

 1. Zwycięzcami są Uczestnicy, którzy uzyskali w wyścigu w danej kategorii miejsca 1-3 („Zwycięzcy”). Każdy pojedynczy wyścig jest traktowany jako konkurs cząstkowy.
 2. Lista Zwycięzców zostanie opublikowana przez Fundatora oraz będzie dostępna w siedzibie Fundatora po zakończeniu Konkursu (najpóźniej 14 dni po zakończeniu Konkursu).
  1. Nagrody zostaną przekazane osobiście przez przedstawicieli Fundatora w dniu Konkursu albo wysłane pocztą kurierską albo drogą elektroniczną w terminie 14 dni po ogłoszeniu wyników oraz skontaktowaniu się ze Zwycięzcami.

 § 6.       NAGRODY; WARUNKI REALIZACJI NAGRÓD

 1. Nagrodami w Konkursie są vouchery na zakup odzieży X-Bionic oraz X-Socks w sklepie internetowym S’portofino dostępnym pod adresem sportofino.com, tj.:

1)      24 vouchery o wartości 300,00 PLN każdy,

2)      24 vouchery o wartości 200,00 PLN każdy,

3)      24 vouchery o wartości 150,00 PLN każdy,

zwane dalej „Nagrodami” lub „Voucherami”.

2. Łączna wartość Nagród w Konkursie wynosi 15.600,00 PLN.

3. Vouchery uprawniają Zwycięzcę do uzyskania rabatu na zakup odzieży X-Bionic oraz X-Socks w sklepie internetowym S’portofino. Z chwilą realizacji Vouchera Zwycięzca otrzyma rabat w wysokości uzależnionej od rodzaju otrzymanej Nagrody.

4. Vouchery dotyczą zakupu odzieży nieprzecenionej.

5.Vouchery będą możliwe do zrealizowania w sklepie internetowym S’portofino w terminie do 24.09.2017 r. Po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu prawo Zwycięzcy do zrealizowania nagrody wygasa.

6. Zwycięzcom nie przysługują roszczenia o wypłatę nagród w ekwiwalencie pieniężnym ani roszczenia o zamianę przyznanej nagrody na inną nagrodę.

7. Voucher nie może być wykorzystany w częściach. Jeżeli Voucher opiewa na wartość wyższą niż wartość zakupu, Zwycięzca nie ma możliwości uzyskania reszty w gotówce. Jeżeli wartość zakupu przewyższa wartość Vouchera, Zwycięzca zobowiązany jest dopłacić różnicę w sposób ustalony z Fundatora.

8. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.

 2. Każdy ze Zwycięzców zostanie poinformowany przez Fundatora o wygranej oraz sposobie i terminie realizacji Nagrody. Fundator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy. W takim przypadku Nagroda przepada.

 

 § 7.       POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy Bike Challenge.
 2. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację, data nadania przesyłki kurierskiej zawierającej reklamację, data złożenia reklamacji w formie ustnej lub pisemnej w siedzibie Fundatora lub data zarejestrowania wpływu na serwer Fundatora wiadomości e-mail zawierającej w swej treści reklamację.
 3. Reklamacje związane z Konkursem należy kierować w formie pisemnej do Fundatora na adres: SAT TS sp. z o.o., ul. Grochowska 27, (60-277) Poznań, w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected] lub ustnie do protokołu spisanego w siedzibie Fundatora.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji osoby zgłaszającej roszczenie, jak również dokładny opis powodu reklamacji oraz zgłaszanego roszczenia.
 5. Rozpatrzenie reklamacji oraz wysłanie zawiadomienia o jej rozstrzygnięciu nastąpi każdorazowo w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Fundatora reklamacji. Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekazane zostanie w formie pisemnej i elektronicznej.
 6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na podstawie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 § 8.       DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016, poz. 922 ze zm.) jest Organizator. 
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu zostały przekazane Fundatorowi przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Zwycięzców, przyznawania i wysyłania Nagród oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników. Dane osobowe mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, badań rynku i organizacji konkursów marketingowych przez administratora danych, jego partnerów, sponsorów wydarzenia lub trzecich organizacji współpracujących z Fundatorem, po uzyskaniu dodatkowej zgody Uczestnika.
 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny.
 4. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych.
 5. Dane osobowe Uczestników uzyskane przez Fundatora w związku z Konkursem, po zakończeniu Konkursu zostaną zniszczone i nie będą gromadzone, przetwarzane lub przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim.

 § 9.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Treść Regulaminu znajduje się na stronie internetowej www.sportofino.com, a także będzie udostępniana wszystkim zainteresowanym w siedzibie Fundatora oraz na miejscu imprezy Bike Challenge w Poznaniu.
 3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji przesyłką pocztową lub kurierską na adres Fundatora, jak również poprzez przekazanie Fundatorowi takiego oświadczenia drogą elektroniczną – przesłanie e-mail na adres [email protected]. Możliwe jest również złożenie oświadczenia o rezygnacji z udziału w Konkursie ustnie do protokołu sporządzonego przez Fundatora. Rezygnacja w przypadku Zwycięzcy powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody.
 4. Niniejszy Konkurs jest konkursem z dziedziny kultury i sportu. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.).
 5. Fundator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na wypadek gdy konieczność jej wprowadzenia zaistnieje z obiektywnych przyczyn nieleżących po stronie Fundatora, pod warunkiem, że nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.sportofino.com oraz przekazana w drodze wiadomości e-mail wszystkim Uczestnikom przed dniem dokonania zmiany Regulaminu.
 6. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu znajduje się w materiałach reklamowych i informacyjnych towarzyszących Konkursowi. Wszystkie treści zawarte w tych materiałach mają charakter informacyjny. Moc wiążącą mają jedynie postanowienia Regulaminu.

LISTA ZWYCIĘZCÓW:

bony wartościowe
Dystans długi 120 km - kategorie nagród Miejsce 1 Zwycięzca Miejsce 2 Zwycięzca Miejsce 3 Zwycięzca
Generalna Kobiet rowery szosowe miejsca 1-3 300 SIKORA AGNIESZKA 200 GOGOLEWSKA MARTA 150 OCIEPKA BARBARA
Generalna Mężczyzn rowery szosowe miejsca 1-3 300 DUBYNETS TARAS 200 JACH ADRIAN 150 VILUMOVS IVO
Generalna Kobiet rowery inne miejsca 1-3 300 GOŚCIAŃSKA IZABELA 200 KOCZOROWSKA NATALIA 150 CHŁOPEK JOANNA
Generalna Mężczyzn rowery inne miejsca 1-3 300 ZAJĄC REMIGIUSZ 200 MARCINKOWSKI MARCIN 150 KULIBERDA PIOTR
Kategorie wiekowe rowery szosowe K 19-34; 300 SIKORA AGNIESZKA 200 GOGOLEWSKA MARTA 150 KAREEVA ALFIIA
Kategorie wiekowe rowery szosowe K 35-39; 300 ZANDECKA AGNIESZKA 200 ALBRECHT KATARZYNA 150 PURCZYŃSKA AGNIESZKA
Kategorie wiekowe rowery szosowe K 40-44;  300 KUCAL JOANNA 200 REMBALSKA ROMANA 150 BROWN CAMERON
Kategorie wiekowe rowery szosowe K 45-49; 300 BALCZERZAK- ŁĘSZCZAK BEATA 200 PIETRZAK KAROLINA 150  
Kategorie wiekowe rowery szosowe M 19-34; 300 VILUMOVS IVO 200 SPRUDE ARVIS 150 RUDYK BARTOSZ
Kategorie wiekowe rowery szosowe M 35-39; 300 KORZENIOWSKI MARCIN 200 CZARNECKI JAROSŁAW 150 INOVSKIS NAURIS
Kategorie wiekowe rowery szosowe M 40-44;  300 DUBYNETS TARAS 200 KALVERSS MARIS 150 CHĄDZYŃSKI DANIEL
Kategorie wiekowe rowery szosowe M 45-49; 300 JACH ADRIAN 200 FEDOROV VIKTOR 150 SPECJAŁ ANDRZEJ
Kategorie wiekowe rowery szosowe M 16-18; 300 MAŁKOWSKI ARTUR 200 DWORNIK DOMINIK 150 SZCZEPAŃSKI MACIEJ

 

 

bony wartościowe
Dystans 16 km Time Trial Miejsce 1 Zwycięzca Miejsce 2 Zwycięzca Miejsce 3 Zwycięzca
Generalna Kobiet miejsca 1-3 300 SKUTKIEWICZ JOANNA 200 GOGOLEWSKA MARTA 150 URBAŃSKA EWA
Generalna Mężczyzn miejsca 1-3 300 KLIN PIOTR 200 SZYMAŃSKI JAN 150 WÓJCIAK MIROSŁAW
Kategorie wiekowe rowery szosowe K 19-34; 300 SKUTKIEWICZ JOANNA 200 GOGOLEWSKA MARTA 150 PILARSKA MALWINA
Kategorie wiekowe rowery szosowe K 35-39; 300 BOLSHAKOVA VIKTORIA 200   150  
Kategorie wiekowe rowery szosowe K 40-44;  300 URBAŃSKA  EWA 200 KOZANECKA RENATA 150 TONDEL GRAŻYNA
Kategorie wiekowe rowery szosowe K 45-49; 300 ORWAT KASIA 200 JASAK-JUSKOWIAK EDYTA 150  
Kategorie wiekowe rowery szosowe M 19-34; 300 KLIN PIOTR 200 SZYMAŃSKI JAN 150 ŻMUDZIN ROBERT
Kategorie wiekowe rowery szosowe M 35-39; 300 KOSTUCH MICHAŁ 200 PIERZYNOWSKI ŁUKASZ 150 JANCAUSKAS MANTAS
Kategorie wiekowe rowery szosowe M 40-44;  300 WÓJCIAK MIROSŁAW 200 RUCIŃSKI JAKUB 150 VEVERS GIRTS
Kategorie wiekowe rowery szosowe M 45-49; 300 BALODIS ANDRIS 200 KREJNER GRZEGORZ 150 MUZYCZUK ADAM


 

Wczytaj czat