Ładuję...

Weź udział w turnieju World Amateur Golfers Championship i wygraj 1000 zł na zakupy w salonie S’portofino!

Zapraszamy wszystkich zawodników biorących udział w rozgrywkach WAGC w Krakowie do wzięcia udziału w konkursie
„Kochaj golfa ze S’portofino” w salonie stacjonarnym w Krakowie. 

 

Zasady konkursu: 

- Odwiedź salon S’portofino w Krakowie w Bonarka City Center.

- Do 2.07.2022 wypełnij kwestionariusz konkursowy, który znajduje się w salonie i napisz: „Za co kochasz golfa”.

- Najbardziej kreatywna odpowiedź zostanie nagrodzona voucherem o wartości 1000 zł na zakupy w S"portofino. 

- Zwycięzca zostanie ogłoszony 06.07.22 i powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość e-mail. 

 

*konkurs trwa od 18.06.2022 do 2.07.2022 r. w salonie S"portofino w Bonarka City Center przy ul. Henryka Kamieńskiego 11.
Regulamin konkursu dostępny w salonie. 

SPRAWDŹ OFERTĘ GOLFOWĄ

Damska kolekcja Chervo
meska kolekcja Chervo

Regulamin konkursu:

REGULAMIN KONKURSU
„Kochaj golfa ze S’portofino"

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  1. Organizatorem konkursu „Kochaj golfa ze S’portfino” („Konkurs”) jest SAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Grochowska 27, 60-277 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000633957, NIP 7792446406, kapitał zakładowy 100.000 zł („Organizator”). 
  2. Uczestnik przystępując do Konkursu, zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 
  3. Osoba, która przystąpiła do Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, staje się Uczestnikiem Konkursu (zwana dalej „Uczestnikiem”).
  4. Konkurs trwać będzie w dniach od 18 czerwca 2022 r. do 02 lipca 2022 r. do godziny 21:00, („Czas Trwania Konkursu”), przy czym czynności związane z przyznawaniem i wydawaniem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 1 sierpnia 2022 r.
  5. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 
  6. Udział w Konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
  7. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, a także podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy Organizatora Konkursu biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
  8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz. U. 2009, nr 201, poz. 1540 ze zm.).
  9. Niniejszy Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.).

2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

  1. Konkurs polega na nagrodzeniu Uczestników, którzy w Czasie Trwania Konkursu wypełnią w salonie stacjonarnym S’portofino w Krakowie kwestionariusz i umieszczą najciekawszą odpowiedź na pytanie: „Za co kochasz golfa?’’ („Pytanie Konkursowe”).
  2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 
   1. Udział w rozgrywkach WAGC w Krakowie w dniach 18 i 19 czerwca,
   2. Wypełnienie zgłoszenia do Konkursu, zgodnie z pkt 2.8 Regulaminu, 

 

  1. Wypełniony kwestionariusz w ramach Konkursu jest podstawą dokonania przez Uczestnika jednego zgłoszenia konkursowego. 
  2. Jeden kwestionariusz upoważnia do wysłania tylko jednego zgłoszenia. 
  3. Jeden Uczestnik wypełnić jedną propozycję zgłoszenia. 
  4. Kwestionariusz konkursowy musi zostać wypełniony do 2.07.22 do godz. 21:00.
  5. Data i godzina wysłania zgłoszenia konkursowego jest nieprzekraczalna.
  6. Zgłoszenia konkursowego należy dokonać za pośrednictwem specjalnego dostępnego w salonie stacjonarnym formularza. Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać:
   1. odpowiedź na pytanie konkursowe,
   2. imię i nazwisko Uczestnika,
   3. adres e-mail Uczestnika,
   4. numer telefonu Uczestnika.
  7. Zgłoszenie konkursowe, o którym mowa w pkt 2.8 powyżej:
   1. musi być autorstwa Uczestnika,
   2. nie może zawierać wyrażeń wulgarnych, rasistowskich, sprzecznych z prawem powszechnie obowiązującym i innych wyrażeń naruszających normy społeczne,
   3. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących produktów Organizatora,  
   4. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku. 

  

  1. Zgłoszenia niespełniające wymagań, o których mowa w pkt 2.9 Regulaminu, jak również dokonane w inny sposób niż wskazany w Regulaminie, nie będą brane pod uwagę. 
  1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie. 
  2. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia żądań Organizatora wskazanych w pkt 2.11 Regulaminu po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród wymienionych w pkt 3 Regulaminu. 
  3. Organizator jest uprawniony do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestnika, który narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności:

2.13.1. podejmuje działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w uzasadnione interesy osób trzecich;

   1. podejmuje działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub mechanizmów i zasad funkcjonowania Konkursu;
   2. podejmuje działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w jego wizerunek.

3. NAGRODY

  1. Organizator przewiduje następujące nagrody dla zwycięzców Konkursu:
   1. Nagrodę główną w postaci vouchera na zakupy w sklepie S’portofino w salonie w Krakowie o wartości 1000 zł (tysiąc) złotych brutto. 
  2. Nagroda główna będzie ważna do dnia 30 lipca 2022 r. Po upływie terminu ważności vouchery będą uważane za przeterminowane i nie będą honorowane. Data ważności przekazanych voucherów nie podlega przedłużeniu.
  3. Organizator przyzna zwycięzcom dodatkową nagrodę pieniężną przeznaczoną w całości na pokrycie podatku dochodowego od nagród. Wysokość dodatkowej nagrody pieniężnej stanowi 11,11% wartości właściwej nagrody opisanej odpowiednio w pkt 3.1.1. albo 3.1.2., przy czym kwota dodatkowej nagrody pieniężnej zostanie zaokrąglona do pełnego złotego w ten sposób, iż końcówka mniejsza niż 50 groszy zostanie pominięta, a końcówka równa lub większa od 50 groszy zostanie zaokrąglona w górę do pełnego złotego. Od łącznej wartości Nagrody oraz dodatkowej nagrody pieniężnej określonej powyżej, Organizator naliczy kwotę podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota podatku zostanie odprowadzona przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego.
  4. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na potrącenie przez Organizatora dodatkowych premii pieniężnych, o których mowa w pkt 3.1.1. i 3.1.2. powyżej, na poczet pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie, w trybie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

4. JURY I PRZYZNAWANIE NAGRÓD 

  1. Zwycięzców Konkursu, którzy przesłali najciekawsze zgłoszenia konkursowe, wyłoni jury składające się z 3 (trzech) przedstawicieli Organizatora („Jury”). 
  2. Jury dokona wyboru zwycięzców według własnego uznania oceniając, czy zgłoszenie odpowiada treści pytania konkursowego, a także pod kątem pomysłowości i oryginalności zgłoszenia. 
  3. Jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę, niezależnie od liczby zgłoszeń. Jeżeli kilka zgłoszeń tej samej osoby zostało wytypowanych do uzyskania nagród o różnych wartościach, osobie tej przyznana zostanie nagroda o wartości najwyższej. 
  4. W przypadku, gdy kilka zgłoszeń dokonanych przez różnych Uczestników będzie o takiej samej treści, nagroda zostanie przyznana temu spośród Uczestników, którego zgłoszenie do Konkursu zostało odebrane przez Organizatora jako pierwsze. 
  5. Jury po zakończeniu Konkursu, do dnia 6 czerwca 2022 roku wyłoni zwycięzcę nagrody głównej. 
  6. W przypadku, gdy spośród przesłanych zgłoszeń nie będzie możliwe wyłonienie liczby zwycięzców odpowiadającej liczbie przewidzianych do wydania nagród (np. z uwagi na zbyt niską liczbę zgłoszeń), Jury może przyznać niższą liczbę nagród.
  7. Wyniki Konkursu będą dostępne w siedzibie Organizatora. Informacja o zwycięzcach konkursu zostanie dodatkowo zamieszczona na stronie https://sportofino.com/konkurs-wagc-sportofino
  8. Uczestnicy nagrodzeni w Konkursie zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej nagrodzie za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres, który został podany w zgłoszeniu. 
  9. W nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu powiadomienia o wygranej, zwycięzca nagrody jest zobowiązany przesłać na adres mailowy Organizatora [email protected]: 
   1. prawidłowe i kompletne dane do wypełnienia deklaracji podatkowych związanych z należnym podatkiem,
   2. adres właściwy dla doręczenia nagrody.
  10. W przypadku nieprzekazania danych, o których mowa powyżej, lub w przypadku gdy zwycięzca nie spełni wszystkich warunków formalnych wydania nagrody, Organizator może przyznać tę nagrodę innemu, wybranemu przez Jury Uczestnikowi. 
  11. Nagroda będzie dostępna do odebrania w salonie stacjonarnym S’portofino w Krakowie.
  12. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego. 
  13. Regulamin nie zwalnia Uczestników Konkursu z ciążących na nich obowiązków publicznoprawnych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa. 
  14. Wydanie nagrody w niniejszym Konkursie poczytuje się za dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia Organizator powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju (odpowiednie zastosowanie art. 544 § 1 Kodeksu cywilnego). 
  15. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmówić mu wydania nagrody, w przypadku złamania któregokolwiek punktu Regulaminu. W przypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu po doręczeniu nagrody, Organizator może zażądać jej zwrotu. W takim wypadku Nagroda staje się własnością Organizatora i może zostać przyznana przez Jury innemu Uczestnikowi wyłonionemu zgodnie z Regulaminem. Uczestnik naruszający Regulamin zobowiązany jest pokryć wszelkie straty poniesione przez Organizatora w związku z jego dyskwalifikacją.

5. PRAWA AUTORSKIE

  1. Uczestnik w ramach Konkursu zobowiązuje się do przesyłania zgłoszeń własnego autorstwa, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe, nie naruszając przy tym praw osób trzecich.
  2. Przystępując do konkursu, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na korzystanie z utworów przekazanych w zgłoszeniu konkursowym, w celach marketingowych Organizatora na następujących polach eksploatacji:
   1. utrwalenie i zwielokrotnianie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi, niezależnie od ilości egzemplarzy,
   2. wprowadzenie do pamięci komputera,
   3. wykorzystanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych,
   4. rozpowszechnienie w sieciach informatycznych (w tym w Internecie),
   5. rozpowszechnienie w programach telewizyjnych i utworach audiowizualnych nadawanych za pomocą wizji przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne oraz za pośrednictwem satelity, wyświetlanych w kinie, publiczne odtwarzanych,
   6. rozpowszechnianie w programach telewizyjnych i utworach audiowizualnych nadawanych w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją telewizyjną,
   7. wydanie w wydawnictwach książkowych i innych wydawnictwach drukowanych (np. katalogi, gazety, kalendarze), wydawnictwach multimedialnych, samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych podmiotów,
   8. rozpowszechnianie w całości lub w częściach w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie plakatów, folderów reklamowych, niezależnie od ich rodzaju formatu, ogłoszeń, reklam w tym reklam audiowizualnych, audialnych, multimedialnych,
   9. 2.9.wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe.
  3. Uczestnik zgłaszając utwór:
   1. 3.1.wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z utworu bez oznaczania autorstwa utworu,
   2. 3.2.wyraża zgodę na dokonywanie odpowiednich zmian w utworze, uwzględniających potrzeby Organizatora,
   3. 3.3.zrzeka się nadzoru nad sposobem korzystania przez Organizatora z utworu,
   4. 3.4.wyraża zgodę na decydowanie przez Organizatora o czasie, miejscu oraz sposobie publikacji utworu.

6.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane Organizatorowi najpóźniej do dnia 14 stycznia 2022 roku (decyduje data wpływu do Organizatora). Reklamacje dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
  2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać mailowo na adres : [email protected] lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Organizatora z dopiskiem „Kochaj golfa ze S’portofino”.
  3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
   1. 3.1.imię, nazwisko oraz adres Uczestnika,
   2. 3.2.adres mailowy podany w zgłoszeniu konkursowym, 
   3. 3.3.adres do korespondencji Uczestnika,
   4. 3.4.opis przyczyny reklamacji wraz z dokładnym uzasadnieniem. 
  4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania. 
  5. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana listem poleconym lub e-mailem, w zależności do tego, jaką drogą zostało złożone zgłoszenie reklamacyjne. 
  6. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych, wynikających z powszechnie obowiązującego prawa.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora https://sportofino.com/konkurs-wagc-sportofino Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady i przebieg Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu 
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w czasie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu. Wszyscy Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie zmian w Regulaminie oraz drogą wiadomości mailowej. 
  3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe osoby rezygnującej z uczestnictwa w Konkursie udostępnione wyłącznie dla celów Konkursu, jak również usunie wszelkie zgłoszenia konkursowe przesłane przez takiego Uczestnika. 
  4. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią. 
  5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw. 
  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2022 r. 

Wczytaj czat