Ładuję...

Regulamin Konkursu „Dołącz do Teamu Cloud X i Agatycze”

(dalej również: „Regulamin” lub "Regulamin Konkursu")

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „Dołącz do Teamu Cloud X i Agatycze” (dalej również: „Konkurs”) i przyrzekającym nagrody w Konkursie w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (dalej również: „KC”) jest SAT Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu 60-277, przy ul. Grochowskiej 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000633957, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego wynosi 100 000,00zł,
 2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzony jest w sieci Internet w ramach profilu Organizatora dostępnego pod adresem URL www.instagram.com/sportofino (dalej również: „Oficjalny Profil Organizatora”) oraz w ramach profilu dostępnego pod adresem URL www.instagram.com/agatycze, dostępnego w ramach portalu www.instagram.com (dalej również: „Instagram”)
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram.
 4. Regulamin ustala warunki uczestnictwa i zasady Konkursu oraz określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu, a także prawa i obowiązki Organizatora.

II. PRZEDMIOT I CEL KONKURSU

 1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem najciekawszych i najoryginalniejszych komentarzy, wedle subiektywnego odczucia Organizatora.
 2. Konkurs prowadzony jest w celu popularyzacji, promocji i reklamy produktów Organizatora.

III. CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs trwa od dnia 2 września 2020r. do dnia 9 września 2020 r. do godz. 23.59 (dalej również: „Okres Trwania Konkursu”).

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które:
 2. umieszczą w ramach serwisu Instagram Pracę Konkursową, o której mowa w § 5 ust. 1. Regulaminu,
 3. przystąpią do Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,(dalej również oddzielnie: „Uczestnik” lub łącznie: „Uczestnicy”).
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału:
 5. pracownicy Organizatora SAT SP. Z O.O.;
 6. współpracownicy Organizatora SAT SP. Z O.O. (tj. osoby i jednostki organizacyjne współdziałające na podstawie umów cywilnoprawnych), ani też członkowie organów Organizatora SAT SP. Z O.O.
 7. inne niż wymienione powyżej, osoby biorące udział w zorganizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu albo pozostające w stosunku służbowym / faktycznym z pracownikami Organizatora SAT SP. Z O.O.
 8. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

V. ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs polega na umieszczeniu przez Uczestnika w ramach serwisu Instagram komentarza na profilu instagram.com/agatycze, spełniającego wszystkie wymogi określone w Regulaminie Konkursu i będącego odpowiedzią na pytanie konkursowe: „dlaczego chcesz dołączyć do teamu Agatycze i Cloud X?” (dalej również: „Praca Konkursowa”).
 2. Każdy Uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę Prac Konkursowych. Prace Konkursowe mogą być zgłaszane jedynie w Okresie Trwania Konkursu.
 3. Organizator nie dokonuje merytorycznej weryfikacji Prac Konkursowych pod kątem ich zgodności z Regulaminem lub przepisami obowiązującego prawa.
 4. Organizator może przekazywać Uczestnikom informacje dotyczące Konkursu. Informacje określone w zdaniu poprzednim nie stanowią w szczególności informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z Regulaminem Konkursu; w szczególności zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze erotycznym, pornograficznym, powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność lub uczucia innych osób (w tym religijne i polityczne). Organizator ma prawo usuwać z serwisu Instagram Prace Konkursowe, o których mowa w zdaniu poprzednim. Dopuszczalne jest zgłaszanie Prac Konkursowych promujących towary i usługi Organizatora.

VI. KOMISJA KONKURSOWA

 1. Prace Konkursowe ocenia Komisja Konkursowa w składzie wyłonionym przez Organizatora (dalej również: „Komisja Konkursowa”).
 2. Komisja Konkursowa podejmuje działania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, w szczególności wyłania Laureatów i decyduje o przyznaniu Nagród.

VII. ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW KONKURSU

 1. Komisja Konkursowa wybiera 10 (słownie: dziesięciu) Uczestników, których Praca Konkursowa w ocenie Komisji Konkursowej jest najciekawsza oraz najlepiej oddająca charakter Konkursu i jego tematykę (dalej łącznie: „Laureaci”).
 2. Komisja Konkursowa dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji opisanych w niniejszym paragrafie, a w szczególności może przyjąć kryteria wyboru Pracy Konkursowej oparte na subiektywnych odczuciach.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez wyłonienia Laureatów.
 4. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa do złożenia reklamacji, o którym mowa w §13.

VIII. NAGRODY

 1. W   Konkursie   przewidzianych   jest   10   (słownie:   dziesięć)   nagród   (zwanych   łącznie“Nagrodami”) w postaci zestawu: nowego modelu butów marki On Running Cloud X, koszulkisportowej On Running  oraz leginsów  On Running, znajdujących się w ofercie Organizatora aktualnej na dzień odbioru Nagrody dostępnej na stronie internetowej www.sportofino.com oraz zaproszenie na darmowy trening na żywo z Agatą Sieramską.
 2. Każdy Laureat wybiera jako Nagrodę 1 (słownie: jedną) koszulkę On Running, 1 (słownie: jedną) parę leginsów On Running oraz 1 (słownie: jedną) parę premierowego modelu butów marki On Running Cloud X, dostępnych na stronie
  www.sportofino.com.
 3. Ze   wszystkimi   Laureatami   skontaktuje   się   Organizator   w   celu   ustalenia   preferowanego rozmiaru butów i ubrań.
 4. Buty zostaną przekazane Laureatom w dzień i w miejscu odbywania się treningu z Agatą Sieramską.
 5. Warunkiem odbioru Nagrody z § 8 ust. 4 jest zaakceptowanie Regulaminu Konkursu i regulaminu sklepu internetowego sportofino.com dostępnego na stronie internetowej: https://sportofino.com/regulamin (dalej również: Regulamin Sklepu) oraz przekazanie Organizatorowi na zasadach określonych w Regulaminie danych potrzebnych do przekazania przez Organizatora Nagrody.
 6. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 Nr 51 poz. 307 t.j. z późn. zm.) łączna wartość przekazanych Laureatom nagród rzeczowych, o których mowa w ust. 2 powyżej podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Laureatowi nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Do wartości nagród rzeczowych, o której mowa w ust. 2 powyżej zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy łącznej wartości nagród rzeczowych i pieniężnych (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości nagród rzeczowych, o których mowa w ust. 2 powyżej). Laureat zgadza się, że kwota nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie, obciążającego Laureata. Laureat jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.
 7. Nagrodę można wymienić jeden raz, w ramach 30-dniowego Prawa Zwrotu towaru. W ramach Konkursu wymienić można tylko rozmiar wybranego modelu On Running Cloud X. Nagrody nie podlegają wymianie na kwoty pieniężne.

IX. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Publikacja danych Laureatów Konkursu przez Organizatora nastąpi pod Wpisem na profilu Agaty Sieramskiej pod adresem URL www.instagram.com/agatycze najpóźniej w terminie kolejnych 3 dni licząc od dnia zakończenia Konkursu (dalej również: „Ogłoszenie Wyników Konkursu”).
 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i innych informacji o Laureatach Konkursu w ramach Profilu, na co Laureat Konkursu wyraża niniejszym zgodę.

X. POINFORMOWANIE LAUREATÓW O WYNIKACH KONKURSU, WERYFIKACJA DANYCH I WYDANIE NAGRÓD

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych
  a) najpóźniej w dniu przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat,
  b) są konsumentami i działają w celu niezwiązanym z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wolnym zawodem,
  c) zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
  d) posiadają swój profil w serwisie Instagram,
  e) spełnią warunki uczestnictwa w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Nagrody zostaną przekazane każdemu Laureatowi podczas eventu - treningu z Agatą Sieramską. Nie ma możliwości przekazania Laureatom wygranego produktu w inny sposób niż podczas treningu z Agatą Sieramską.
 3. Nagroda nie może zostać odebrana w sklepie stacjonarnym S’portofino, zamówiona poprzez stronę www.sportofino.com​ani w żaden inny sposób niż podczas treningu z Agatą Sieramską.
 4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w wiadomości przesłanej przez Organizatora w systemie wewnętrznej korespondencji przez platformę Instagram. Laureat ma obowiązek potwierdzić w terminie do 5 dni tą samą drogą, że otrzymał informację o wygranej oraz przesłać wymagane przez Organizatora informacje na wskazany adres e-mail, w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz wybrany model On Running Cloud X.
 5. Laureat Konkursu może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody w ciągu 5 (pięciu) dni od otrzymania zawiadomienia o wygranej.
 6. Żadna Nagroda ani Wyróżnienie w konkursie nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.

XI. PRAWA AUTORSKIE I WIZERUNEK OSOBY

 1. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie Prace Konkursowe:
 2. które spełniają wszystkie warunki określone w Regulaminie Konkursu,
 3. których wykorzystywanie przez Organizatora zgodnie z Regulaminem Konkursu jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności autorskich praw majątkowych i osobistych.
 4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do utworów wykorzystywanych w ramach Pracy Konkursowej. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem związanym z naruszeniem praw autorskich do utworów wykorzystanych przez Uczestników podczas tworzenia Pracy Konkursowej, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich wysokości, na każde żądanie Organizatora.
 5. Organizator nie jest zobowiązany do publikowania Prac Konkursowych, a odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia.

XII. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników zbieranych w związku z Konkursem jest Organizator, tj. SAT Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu 60-277, przy ul. Grochowskiej 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000633957, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego wynosi 100 000,00zł, strona internetowa www.sportofino.com
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się konieczne do udziału w Konkursie.
 3. Organizator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych.
 4. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są na stronie https://sportofino.com/regulamin

XIII. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać w szczególności na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora, określony w ust. 4 niniejszego paragrafu (dalej również: „Reklamacje”).
 2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, a także dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.
 3. Ewentualne Reklamacje dotyczące Konkursu są przyjmowane w okresie trwania Konkursu oraz w ciągu 14 dni licząc od dnia upływu terminu, o którym mowa w §9 ust. 1.
 4. Reklamacje powinny być przesłane listem poleconym na adres: Grochowska 27, 60-277, Poznań, Polska, z dopiskiem – konkurs „Dołącz do Teamu Cloud X i Agatycze”. Reklamacje otrzymane po upływie wskazanego w ust. 3 niniejszego paragrafu terminu nie będą rozpatrywane. O przyjęciu Reklamacji do rozpatrzenia decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania Reklamacji drogą elektroniczną do Organizatora.
 5. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa, która sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania reklamacyjnego.
 6. Komisja Konkursowa, rozpatrując Reklamacje, stosuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 8. O decyzji Organizatora w przedmiocie Reklamacji, Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w zależności od tego, w jaki sposób Reklamacja została przesłana do Organizatora.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu dostępna jest na Stronie Internetowej Organizatora www.sportofino.com i wchodzi w życie z dniem 1 września 2020r.
 2. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
 4. zmianę przepisów prawa regulujących zasady i organizację Konkursu, wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki lub zmianę interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 5. zmianę sposobu przeprowadzania Konkursu spowodowaną wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi.
 6. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na Oficjalnym Profilu Organizatora oraz w ramach Strony Internetowej www.sportofino.com.
 7. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na Oficjalnych Profilach Organizatora lub w ramach Strony Internetowej www.sportofino.com, względem Uczestników, którzy wcześniej nie akceptowali Regulaminu. W przypadku Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują wobec Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Poznań, dnia 1 września 2020r.

Wczytaj czat