Ładuję...

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE S’PORTOFINO§ 1.       ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu sportowego dla uczestników turnieju golfowego GetResponse Cup 2018 (zwanego dalej „Konkursem”) jest SAT TS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grochowskiej 27, (60-277) Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 633957, posiadająca numer NIP 7792446406, REGON 365284658 (zwana dalej „Organizator").§ 2.       DATA, ZASIĘG, CEL KONKURSU

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) stanowi podstawę Konkursu, reguluje zasady i warunki przyznawania nagród w Konkursie, jak również określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora.

 2. Konkurs odbędzie się w dniu 16.06.2018 r. od godz. 9:30 do godziny 18:00.

 3. Konkurs ma zasięg ogólnopolski, przy czym możliwość wzięcia udziału w Konkursie mają jedynie Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w turnieju golfowym GetResponse Cup 2018.

 4. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.

 5. Celem Konkursu jest promocja produktów znajdujących się w ofercie Organizatora, dostępnych w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym dostępnym pod adresem sportofino.com.

 6. Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator. § 3.       UCZESTNICY

 1. Uczestnikami Konkursu są wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne, które wezmą udział w turnieju golfowym GetResponse Cup 2018, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (zwane dalej „Uczestnikami”).

 2. W Konkursie nie mogą brać udziału następujące osoby:

 1. pracownicy oraz strony umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora,

 2. inne osoby, które brały udział w organizacji Konkursu,

 3. osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) – b) powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

 1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. § 4.       ZASADY KONKURSU; OGŁOSZENIE WYNIKÓW 1. Warunkiem otrzymania Nagrody w Konkursie jest wypełnienie kuponu konkursowego, odpowiadając na pytanie ‘’Który jubileusz istnienia Polskiego Związku Golfowego obchodzimy w tym roku?’’, wypełniając rubryki imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, data i podpis oraz zaznaczając wszystkie checkboxy, znajdujące się na odwrocie kuponu.

 2. Nagrodę w postaci jednej torby golfowej Chervo Global o wartości 1250zł otrzyma jeden Uczestnik, który udzielił poprawnej odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu konkursowym oraz spełnił wszystkie wymogi określone w  § 4 w pkt. 1.

 3. Nagroda zostanie przekazana osobiście przez przedstawicieli Organizatora Konkursu, podczas rozdania nagród w turnieju GetResponse Cup 2018, organizowanym na jego zakończenie albo wysłane pocztą kurierską albo drogą elektroniczną w terminie 14 dni po ogłoszeniu wyników oraz skontaktowaniu się ze Zwycięzcami.

 4. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja.

 5. W skład Komisji wchodzą dwie osoby, w następującym składzie:

1/ Agata Zimniewicz

2/ Mikołaj Zygmański 1. Komisja spośród siebie przewodniczącego, którego zadaniem jest prowadzenie obrad i rozstrzyganie kwestii spornych. W przypadku niemożności wyłonienia Laureata Konkursu przez cały skład jury, o uznaniu danego Uczestnika za zwycięzcę decyduje głos przewodniczącego. W przypadku skierowania roszczeń w zakresie naruszenia praw autorskich do organizatora Uczestnik naruszający te prawa zwolni organizatora z całkowitej odpowiedzialności w tym zakresie.

 § 5.       NAGRODY; WARUNKI REALIZACJI NAGRÓD 1. Nagrodą w Konkursie jest torba golfowa Chervo Global o wartości 1250zł, zwana dalej „Nagrodą”.

 2. Łączna wartość Nagród w Konkursie wynosi 1250 PLN.

 3. Wysokość nagrody , o której mowa w ust. 1 , powiększona zostanie o 11,1% wartości, która zostanie w całości przeznaczona na zapłatę podatku, przy czym nie zostanie ona wypłacona Laureatowi, lecz ulegnie potrąceniu przez Organizatora na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranych w konkursach, na co Laureat poprzez wzięcie udziału w Konkursie wyraża zgodę.

 4. Tym samym całkowita wartość nagrody wynosi 1388,75 .

 5. Zwycięzcy nie przysługują roszczenia o wypłatę nagród w ekwiwalencie pieniężnym ani roszczenia o zamianę przyznanej nagrody na inną nagrodę.

 6. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.

 7. Każdy ze Zwycięzców zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej oraz sposobie i terminie realizacji Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy. W takim przypadku Nagroda przepada.

 

 § 6.       POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 30 dni od dnia zakończenia turnieju golfowego GetResponse Cup 2018.

 2. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację, data nadania przesyłki kurierskiej zawierającej reklamację, data złożenia reklamacji w formie ustnej lub pisemnej w siedzibie Organizatora lub data zarejestrowania wpływu na serwer Organizatora wiadomości e-mail zawierającej w swej treści reklamację.

 3. Reklamacje związane z Konkursem należy kierować w formie pisemnej do Organizatora na adres: SAT TS sp. z o.o., ul. Grochowska 27, (60-277) Poznań, w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected] lub ustnie do protokołu spisanego w siedzibie Organizatora.

 4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji osoby zgłaszającej roszczenie, jak również dokładny opis powodu reklamacji oraz zgłaszanego roszczenia.

 5. Rozpatrzenie reklamacji oraz wysłanie zawiadomienia o jej rozstrzygnięciu nastąpi każdorazowo w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora reklamacji. Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekazane zostanie w formie pisemnej i elektronicznej.

 6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na podstawie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. § 7.       DANE OSOBOWE 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016, poz. 922 ze zm.) jest Organizator. 

 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu zostają zebrane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Zwycięzców, przyznawania i wysyłania Nagród oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników. Dane osobowe mogą być wykorzystywane również w celach marketingowych, badań rynku i organizacji konkursów marketingowych przez administratora danych, jego partnerów, sponsorów wydarzenia lub trzecich organizacji współpracujących z Organizatorem po uzyskaniu dodatkowej zgody Uczestnika.

 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.

 4. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 5. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  a także sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie którym uprzednio była zgoda. § 8.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 2. Treść Regulaminu znajduje się na stronie internetowej: www.sportofino.com, a także będzie udostępniana wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora oraz w miejscu turnieju golfowego GetResponse Cup 2018.

 3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji przesyłką pocztową lub kurierską na adres Organizatora, jak również poprzez przekazanie Organizatorowi takiego oświadczenia drogą elektroniczną – przesłanie e-mail na adres [email protected]. Możliwe jest również złożenie oświadczenia o rezygnacji z udziału w Konkursie ustnie do protokołu sporządzonego przez Organizatora. Rezygnacja w przypadku Zwycięzcy powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody.

 4. Niniejszy Konkurs jest konkursem z dziedziny kultury i sportu. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165).

 5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na wypadek gdy konieczność jej wprowadzenia zaistnieje z obiektywnych przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, pod warunkiem, że nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.sportofino.com oraz przekazana w drodze wiadomości e-mail wszystkim Uczestnikom przed dniem dokonania zmiany Regulaminu.

 7. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu znajduje się w materiałach reklamowych i informacyjnych towarzyszących Konkursowi. Wszystkie treści zawarte w tych materiałach mają charakter informacyjny. Moc wiążącą mają jedynie postanowienia Regulaminu.

 8. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

 9. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Pozwanego .

 10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 11. Regulamin wchodzi w życie dnia 14.06.2018 r..Wczytaj czat