Ładuję...

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE „Czym jest dla Ciebie golf?”§ 1.       ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu sportowego dla uczestników turnieju golfowego Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup (zwanego dalej „Konkursem”) jest SAT TS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grochowskiej 27, (60-277) Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 633957, posiadająca numer NIP 7792446406, REGON 365284658 (zwana dalej „Organizator").§ 2.       DATA, ZASIĘG, CEL KONKURSU

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) stanowi podstawę Konkursu, reguluje zasady i warunki przyznawania nagród w Konkursie, jak również określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora.

 2. Konkurs odbędzie się w dniach 11.06.2018 r. od godz. 8:30 - 12.06.2018 r. do godziny 17:00

 3. Konkurs ma zasięg ogólnopolski, przy czym możliwość wzięcia udziału w Konkursie mają jedynie Uczestniczki zakwalifikowane do udziału w turnieju golfowym Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup.

 4. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.

 5. Celem Konkursu jest promocja produktów znajdujących się w ofercie Organizatora, dostępnych w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym dostępnym pod adresem sportofino.com.

 6. Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator. § 3.       UCZESTNICY

 1. Uczestnikami Konkursu są wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne, które wezmą udział w turnieju golfowym Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (zwane dalej „Uczestnikami”).

 2. W Konkursie nie mogą brać udziału następujące osoby:

 1. pracownicy oraz strony umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora,

 2. inne osoby, które brały udział w organizacji Konkursu,

 3. osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) – b) powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

 1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. § 4.       ZASADY KONKURSU; OGŁOSZENIE WYNIKÓW 1. Warunkiem otrzymania Nagrody w Konkursie jest wypełnienie kuponu konkursowego, odpowiadając na pytanie ‘’Czym jest dla Ciebie golf?’’ oraz wypełniając rubryki imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, data i podpis,.

 2. Nagrodę w postaci jednego vouchera o wartości 1000 zł na zakupy w S’portofino otrzyma jeden Uczestnik, który udzielił najciekawszej odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu konkursowym.

 3. Nagroda zostanie przekazana osobiście przez przedstawicieli Organizatora drugiego dnia Konkursu, podczas gali finałowej turnieju golfowego Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup albo wysłane pocztą kurierską albo drogą elektroniczną w terminie 14 dni po ogłoszeniu wyników oraz skontaktowaniu się ze Zwycięzcami.

 4. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja.

 5. W skład Komisji wchodzą 3 osoby, w następującym składzie:

1/ Mikołaj Zygmański

2/ Iga Raczyńska

3/ Małgorzata Thiede-Szeles

 1. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego, którego zadaniem jest prowadzenie obrad i rozstrzyganie kwestii spornych. W przypadku niemożności wyłonienia Laureata Konkursu przez cały skład jury, o uznaniu danego Uczestnika za zwycięzcę decyduje głos przewodniczącego. W przypadku skierowania roszczeń w zakresie naruszenia praw autorskich do organizatora Uczestnik naruszający te prawa zwolni organizatora z całkowitej odpowiedzialności w tym zakresie.

 § 5.       NAGRODY; WARUNKI REALIZACJI NAGRÓD 1. Nagrodą w Konkursie jest jeden voucher o wartości 1000zł na zakupy w salonach stacjonarnych S’portofino na terenie Polski oraz w sklepie internetowym sportofino.com, zwany dalej „Nagrodą” lub „Voucherem”.

 2. Łączna wartość Nagród w Konkursie wynosi 1000 PLN.

 3. Wysokość nagrody , o której mowa w ust. 1 , powiększona zostanie o 11,1% wartości, która zostanie w całości przeznaczona na zapłatę podatku, przy czym nie zostanie ona wypłacona Laureatowi, lecz ulegnie potrąceniu przez Organizatora na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranych w konkursach, na co Laureat poprzez wzięcie udziału w Konkursie wyraża zgodę.

 4. Tym samym całkowita wartość nagrody wynosi 1111

 5. Voucher uprawnia Zwycięzcę do uzyskania rabatu na zakupy w salonach stacjonarnych S’portofino na terenie Polski oraz w sklepie internetowym S’portofino. Z chwilą realizacji Vouchera Zwycięzca otrzyma rabat w wysokości uzależnionej od rodzaju otrzymanej Nagrody.

 6. Vouchery będą możliwe do zrealizowania w salonach stacjonarnych S’portofino na terenie Polski oraz w sklepie internetowym S’portofino w terminie do 31.12.2018 r. Po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu prawo Zwycięzcy do zrealizowania Vouchera wygasa.

 7. Zwycięzcy nie przysługują roszczenia o wypłatę nagród w ekwiwalencie pieniężnym ani roszczenia o zamianę przyznanej nagrody na inną nagrodę.

 8. Voucher nie może być wykorzystany w częściach. Jeżeli Voucher opiewa na wartość wyższą niż wartość zakupu, Zwycięzca nie ma możliwości uzyskania reszty w gotówce. Jeżeli wartość zakupu przewyższa wartość Vouchera, Zwycięzca zobowiązany jest dopłacić różnicę w sposób ustalony z Organizatora.

 9. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.

 10. Każdy ze Zwycięzców zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej oraz sposobie i terminie realizacji Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy. W takim przypadku Nagroda przepada.

 

 § 7.       POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 30 dni od dnia zakończenia turnieju golfowego Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup.

 2. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację, data nadania przesyłki kurierskiej zawierającej reklamację, data złożenia reklamacji w formie ustnej lub pisemnej w siedzibie Organizatora lub data zarejestrowania wpływu na serwer Organizatora wiadomości e-mail zawierającej w swej treści reklamację.

 3. Reklamacje związane z Konkursem należy kierować w formie pisemnej do Organizatora na adres: SAT TS sp. z o.o., ul. Grochowska 27, (60-277) Poznań, w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected] lub ustnie do protokołu spisanego w siedzibie Organizatora.

 4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji osoby zgłaszającej roszczenie, jak również dokładny opis powodu reklamacji oraz zgłaszanego roszczenia.

 5. Rozpatrzenie reklamacji oraz wysłanie zawiadomienia o jej rozstrzygnięciu nastąpi każdorazowo w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora reklamacji. Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekazane zostanie w formie pisemnej i elektronicznej.

 6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na podstawie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. § 8.       DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016, poz. 922 ze zm.) jest Organizator. 

 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu zostają zebrane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Zwycięzców, przyznawania i wysyłania Nagród oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników. Dane osobowe mogą być wykorzystywane również w celach marketingowych, badań rynku i organizacji konkursów marketingowych przez administratora danych, jego partnerów, sponsorów wydarzenia lub trzecich organizacji współpracujących z Organizatorem po uzyskaniu dodatkowej zgody Uczestnika.

 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.

 4. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 5. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie którym uprzednio była zgoda.

 § 9.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 2. Treść Regulaminu znajduje się na stronie internetowej: www.sportofino.com, a także będzie udostępniana wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora oraz w miejscu turnieju golfowego Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup.

 3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji przesyłką pocztową lub kurierską na adres Organizatora, jak również poprzez przekazanie Organizatorowi takiego oświadczenia drogą elektroniczną – przesłanie e-mail na adres [email protected]. Możliwe jest również złożenie oświadczenia o rezygnacji z udziału w Konkursie ustnie do protokołu sporządzonego przez Organizatora. Rezygnacja w przypadku Zwycięzcy powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody.

 4. Niniejszy Konkurs jest konkursem z dziedziny kultury i sportu. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165).

 5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na wypadek gdy konieczność jej wprowadzenia zaistnieje z obiektywnych przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, pod warunkiem, że nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.sportofino.com oraz przekazana w drodze wiadomości e-mail wszystkim Uczestnikom przed dniem dokonania zmiany Regulaminu.

 7. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu znajduje się w materiałach reklamowych i informacyjnych towarzyszących Konkursowi. Wszystkie treści zawarte w tych materiałach mają charakter informacyjny. Moc wiążącą mają jedynie postanowienia Regulaminu.

 8. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

 9. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Pozwanego .

 10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 11. Regulamin wchodzi w życie dnia 8.06.2018 r..

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE „Nearest to the pin by S’portofino’’§ 1.       ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu sportowego dla uczestników turnieju golfowego Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup (zwanego dalej „Konkursem”) jest SAT TS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grochowskiej 27, (60-277) Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 633957, posiadająca numer NIP 7792446406, REGON 365284658 (zwana dalej „Organizator").§ 2.       DATA, ZASIĘG, CEL KONKURSU

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) stanowi podstawę Konkursu, reguluje zasady i warunki przyznawania nagród w Konkursie, jak również określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora.

 2. Konkurs odbędzie się w dniu 12.06.2018 r.

 3. Konkurs ma zasięg ogólnopolski, przy czym możliwość wzięcia udziału w Konkursie mają jedynie Uczestniczki zakwalifikowane do udziału w turnieju golfowym Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup.

 4. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.

 5. Celem Konkursu jest promocja produktów znajdujących się w ofercie Organizatora, dostępnych w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym dostępnym pod adresem sportofino.com.

 6. Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator. § 3.       UCZESTNICY

 1. Uczestnikami Konkursu są wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne, które wezmą udział w turnieju golfowym Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (zwane dalej „Uczestnikami”).

 2. W Konkursie nie mogą brać udziału następujące osoby:

 1. pracownicy oraz strony umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora,

 2. inne osoby, które brały udział w organizacji Konkursu,

 3. osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) – b) powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

 1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. § 4.       ZASADY KONKURSU; OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Warunkiem otrzymania Nagrody w Konkursie jest oddanie uderzenia, zapewniającego wylądowanie piłeczki najbliższej dołka numer 4.

 2. Nagrodę w postaci jednego vouchera o wartości 1000zł na zakupy w S’portofino otrzyma jeden Uczestnik, który odda uderzenie, zapewniające wylądowanie piłeczki najbliższej dołka numer 4.

 3. Nagroda zostanie przekazana osobiście przez przedstawicieli Organizatora drugiego dnia Konkursu, podczas gali finałowej turnieju golfowego Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup albo wysłane pocztą kurierską albo drogą elektroniczną w terminie 14 dni po ogłoszeniu wyników oraz skontaktowaniu się ze Zwycięzcami. § 5.       NAGRODY; WARUNKI REALIZACJI NAGRÓD

 1. Nagrodą w Konkursie jest jeden voucher o wartości 1000zł na zakupy w salonach stacjonarnych S’portofino na terenie Polski oraz w sklepie internetowym sportofino.com, zwany dalej „Nagrodą” lub „Voucherem”.

 2. Łączna wartość Nagród w Konkursie wynosi 1000 PLN.

 3. Voucher uprawnia Zwycięzcę do uzyskania rabatu na zakupy w salonach stacjonarnych S’portofino na terenie Polski oraz w sklepie internetowym S’portofino. Z chwilą realizacji Vouchera Zwycięzca otrzyma rabat w wysokości uzależnionej od rodzaju otrzymanej Nagrody.

 4. Voucher będzie możliwy do zrealizowania w salonach stacjonarnych S’portofino na terenie Polski oraz w sklepie internetowym S’portofino w terminie do 31.12.2018 r. Po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu prawo Zwycięzcy do zrealizowania Vouchera wygasa.

 5. Zwycięzcy nie przysługują roszczenia o wypłatę nagród w ekwiwalencie pieniężnym ani roszczenia o zamianę przyznanej nagrody na inną nagrodę.

 6. Voucher nie może być wykorzystany w częściach. Jeżeli Voucher opiewa na wartość wyższą niż wartość zakupu, Zwycięzca nie ma możliwości uzyskania reszty w gotówce. Jeżeli wartość zakupu przewyższa wartość Vouchera, Zwycięzca zobowiązany jest dopłacić różnicę w sposób ustalony z Organizatora.

 7. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.

 8. Każdy ze Zwycięzców zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej oraz sposobie i terminie realizacji Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy. W takim przypadku Nagroda przepada.

 

 § 7.       POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 30 dni od dnia zakończenia turnieju golfowego Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup.

 2. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację, data nadania przesyłki kurierskiej zawierającej reklamację, data złożenia reklamacji w formie ustnej lub pisemnej w siedzibie Organizatora lub data zarejestrowania wpływu na serwer Organizatora wiadomości e-mail zawierającej w swej treści reklamację.

 3. Reklamacje związane z Konkursem należy kierować w formie pisemnej do Organizatora na adres: SAT TS sp. z o.o., ul. Grochowska 27, (60-277) Poznań, w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected] lub ustnie do protokołu spisanego w siedzibie Organizatora.

 4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji osoby zgłaszającej roszczenie, jak również dokładny opis powodu reklamacji oraz zgłaszanego roszczenia.

 5. Rozpatrzenie reklamacji oraz wysłanie zawiadomienia o jej rozstrzygnięciu nastąpi każdorazowo w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora reklamacji. Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekazane zostanie w formie pisemnej i elektronicznej.

 6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na podstawie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. § 8.       DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016, poz. 922 ze zm.) jest Organizator. 

 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu zostają zebrane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Zwycięzców, przyznawania i wysyłania Nagród oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników. Dane osobowe mogą być wykorzystywane również w celach marketingowych, badań rynku i organizacji konkursów marketingowych przez administratora danych, jego partnerów, sponsorów wydarzenia lub trzecich organizacji współpracujących z Organizatorem po uzyskaniu dodatkowej zgody Uczestnika.

 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.

 4. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. § 9.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 2. Treść Regulaminu znajduje się na stronie internetowej: www.sportofino.com, a także będzie udostępniana wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora oraz w miejscu turnieju golfowego Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup.

 3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji przesyłką pocztową lub kurierską na adres Organizatora, jak również poprzez przekazanie Organizatorowi takiego oświadczenia drogą elektroniczną – przesłanie e-mail na adres [email protected]. Możliwe jest również złożenie oświadczenia o rezygnacji z udziału w Konkursie ustnie do protokołu sporządzonego przez Organizatora. Rezygnacja w przypadku Zwycięzcy powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody.

 4. Niniejszy Konkurs jest konkursem z dziedziny kultury i sportu. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165).

 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na wypadek gdy konieczność jej wprowadzenia zaistnieje z obiektywnych przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, pod warunkiem, że nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.sportofino.com oraz przekazana w drodze wiadomości e-mail wszystkim Uczestnikom przed dniem dokonania zmiany Regulaminu.

 6. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu znajduje się w materiałach reklamowych i informacyjnych towarzyszących Konkursowi. Wszystkie treści zawarte w tych materiałach mają charakter informacyjny. Moc wiążącą mają jedynie postanowienia Regulaminu.Wczytaj czat