Ładuję...

Regulamin Akcji Promocyjnej „Kobieta on Tour”

 1. Organizator Akcji Promocyjnej

Organizatorem akcji „Kobieta on Tour” (dalej również: „Akcja Promocyjna”) jest spółka SAT Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu 60-277, przy ul. Grochowskiej 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000633957, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego wynosi 100 000,00zł, posiadająca NIP: 7792446406, REGON: 365284658, zwana dalej „Organizatorem”.

 1. Uczestnicy Akcji Promocyjnej

2.1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej jest każdy klient, który w dniu 2.04.2022 roku weźmie udział w vencie Być Kobietą on Tour (dalej „Event”) i otrzyma voucher Organizatora z kodem rabatowym do sklepu S’portofino.com.

2.2. W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ani też członkowie organów Organizatora, a także jakiekolwiek inne osoby biorące bezpośredni udział w organizowaniu i przeprowadzeniu Akcji Promocyjnej. Za pracowników, o których mowa w zdaniu poprzednim, uważa się także osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. W przypadku gdy okaże się, że pracownik opisany w tym punkcie bezprawnie odbierze nagrodę, pracownik ten zobowiązany jest do zwrotu nienależnie otrzymanej nagrody.

2.3. Udział w Akcji promocyjnej jest dobrowolny.

 1. Informacje Ogólne o Akcji Promocyjnej

3.1. Akcja Promocyjna trwa do 30.06.2022 r. (okres ważności kodu rabatowego) lub do dnia wykorzystania wszystkich rozdanych voucherów z kodem rabatowym, w zależności co nastąpi wcześniej.

3.2. Akcja Promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. – o grach hazardowych.

3.3. Pula nagród, które zostaną rozdane w ramach Akcji Promocyjnej jest ograniczona i wynosi: 300 sztuk voucherów.

 1. Zasady i warunki obowiązywania Akcji Promocyjnej

4.1. Akcja Promocyjna polega na sprzedaży towarów z upustem 100 złotych liczonym od ceny produktu w sklepie S’portofino.com, dla klientów którzy otrzymali dedykowany kod zapisany na voucherze rozdawanym w czasie Eventu.

4.2. Aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej, należy spełnić warunki:

 1. a) wziąć udział w Evencie i zgłosić się po odbiór vouchera,
 2. b) złożyć zamówienie w sklepie S’portofino.com na kwotę minimum 101 złotych i opłacić zamówienie voucherem nie później niż do 30.06.2022 r. (Uczestnik musi przy zakupie pokryć z własnych środków co najmniej cześć ceny w kwocie 1 zł).
 3. c) w przypadku wezwania Organizatora, przesłać oryginał vouchera zawierającego kod promocyjny, w celu weryfikacji czy zamówienie złożone w sklepie S’portofino.com zostało dokonane z zachowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

4.3. Akcja Promocyjna dotyczy wszystkich produktów dostępnych w sklepie internetowym S’portofino.com.

4.4. Kod zawarty na voucherze może zostać wykorzystany tylko jeden raz. Kod łączy się z innymi promocjami, jednak kody otrzymane w ramach Akcji Promocyjnej nie łączą się.

 1. Zasady rozpoznawania reklamacji

5.1 Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej Uczestnicy mogą zgłaszać w szczególności na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora (dalej również: „Reklamacje”).

5.2 Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika w tym adres e-mail, a także dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.

5.3.  Reklamacje dotyczące Konkursu są przyjmowane w okresie trwania Konkursu i w ciągu 14 dni po jego zakończeniu.

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

5.5. O decyzji Organizatora w przedmiocie Reklamacji, Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną.

5.6.. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 1. Postanowienia końcowe

6.1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.sportofino.com

6.2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Klauzuli Informacyjnej o Przetwarzaniu Danych Osobowych, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

6.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

 

Poznań, dnia 2.04.2022r.

Załącznik nr 1 do Akcji Promocyjnej „Kobieta on Tour”

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest: SAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Grochowska 27, 60-277 Poznań (dalej „Administrator”).

Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na wyżej wskazany adres lub na adres e-mail: [email protected] lub telefonując pod numer: +48 61 865 50 50

 1. Odbiorcy danych i podmioty którym przetwarzanie powierzono

Administrator danych może udostępniać Państwa dane osobowe w podmiotom współpracującym w zakresie obsługi Akcji Promocyjnej „Kobieta on Tour” („Akcja Promocyjna”), organom podatkowym, podmiotom realizującym zamówienia dla uczestników Akcji, operatorom pocztowym i przewoźnikom, podmiotom i osobom świadczącym usługi prawne oraz księgowe na rzecz Administratora oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe, a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Administrator danych nie przekazuje Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 • Cele i podstawy przetwarzania

Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.

Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:

 1. w celu przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji związanej z udziałem w Akcji Promocyjnej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. w celu weryfikacji przyznanego kodu rabatowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celu rozliczenia należności publicznoprawnych związanych z udziałem w Akcji Promocyjnej, jeśli zajdzie taka potrzeba (postawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. Kategorie przetwarzanych danych

Administrator danych będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych: dane kontaktowe (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji)

 1. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyrazili Państwo zgodę, tj. przez okres trwania Akcji Promocujnej, okres przewidziany dla postępowań reklamacyjnych oraz przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do żądania usunięcia danych, jeżeli nie ma podstaw do tego, aby Administrator danych przetwarzał Państwa dane;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych tj. do otrzymania od Administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z praw określonych w lit. a) – f) powyżej należy skontaktować się z Administratorem danych, do którego dane kontaktowe zostały wskazane wyżej.

 • Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Przetwarzanie danych osobowych odbywające się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, ma charakter dobrowolny. Podanie danych jest jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator na podstawie danych otrzymanych z formularza nie podejmuje decyzji opartych o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie, wywołujących skutki prawne dla osoby, której dane są przetwarzane.