Ładuję...

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Sportofino.com

 

Regulamin obowiązuje dla umów zawartych po dniu 01.11.2023 r. Regulamin dla umów zawartych przed 01.11.2023 r. dostępny jest pod adresem: sportofino.com/regulamin-17012023-01112023


1. WSTĘP

Właścicielem sklepu internetowego www.sportofino.com jest firma SAT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Grochowska 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000633957, NIP: 7792446406, REGON: 365284658.

Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady korzystania przez Użytkowników i Uczestników z serwisu internetowego www.sportofino.com oraz zawiera uregulowania organizacyjne Serwisu.


2. DEFINICJE

W niniejszym regulaminie następujące terminy pisane z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im poniżej:

1) Dni robocze

dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2) Konsument

osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; zapisy niniejszego Regulaminu dotyczące Konsumentów stosuje się także do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3) Konto Uczestnika

konto utworzone w systemie informatycznym Sklepu na dane Uczestnika podane zgodnie z regulaminem Programu Lojalnościowego, służące do realizacji zamówień i umożliwiające korzystanie z Programu Lojalnościowego.

4) Organizator

organizator  Programu Lojalnościowego, tj. SAT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Grochowska 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000633957, NIP: 7792446406, REGON: 365284658.

5) Program Lojalnościowy

umowa świadczenia przez Organizatora usług programu lojalnościowego S’portofino Club, zawarta poprzez:

a) wypełnienie i podpisanie przez Uczestnika formularza rejestracyjnego przy dokonaniu jednorazowych zakupów na dowolną kwotę w Salonie lub

b) wypełnienie przez Uczestnika formularza rejestracyjnego dostępnego online w Sklepie,

dalej jako „Rejestracja”.

6) Regulamin

niniejszy regulamin określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu, wraz z wszelkimi załącznikami i odniesieniami, które wyraźnie się do niego odwołują.

7) Regulamin Programu Lojalnościowego

regulamin określający zasady, zakres i warunki organizacji oraz uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, dostępny pod adresem www.sportofino.com/regulamin-club.

8) Salony

placówki handlowe Organizatora, prowadzone pod marką S’portofino, których aktualny wykaz znajduje się na stronie internetowej www.sportofino.com.

9) Serwis

serwis internetowy www.sportofino.com dostępny w polskiej, angielskiej niemieckiej, czeskiej, francuskiej, rumuńskiej, słowackiej, hiszpańskiej, włoskiej oraz innych wersjach językowych.

10) Sklep

sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.sportofino.com. Adres korespondencyjny sklepu:

E-Sklep S’portofino
ul. Grochowska 27
60-277 Poznań
Tel: +48 61 610 20 40
e-mail: [email protected]

11) Uczestnik

osoba fizyczna posiadająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która zawarła z Organizatorem umowę o świadczenie usług Programu Lojalnościowego, posiadająca Konto Uczestnika.

12) Użytkownik

osoba fizyczna posiadająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która dokonuje lub zamierza dokonać zakupów w Sklepie.

13) Karta podarunkowa

drukowana karta stanowiąca odpowiednik bonu towarowego, zawierająca datę ważności, wartość oraz unikatowy numer, wydana na okaziciela, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w Salonach i Sklepie. Warunki korzystania z Kart Podarunkowych określa Regulamin kart podarunkowych dostępny na stronie: sportofino.com/regulamin-kart-podarunkowych


3. WARUNKI OGÓLNE

3.1. Sklep www.sportofino.com prowadzi za pośrednictwem sieci Internet sprzedaż wysyłkową artykułów znajdujących się w jego ofercie. Informacje na temat produktów Sklep zamieszcza na stronie www.sportofino.com.

3.2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie www.sportofino.com są nowe, zgodne z zapewnieniami Sklepu podawanymi przy ich opisach oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek.


4. KONTO UCZESTNIKA – PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

4.1. Uczestnik uzyskuje dostęp do Konta Uczestnika po Rejestracji.

4.2. Rejestracja Konta Uczestnika nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie.

4.3. Poprzez zarejestrowanie Konta Uczestnika, Uczestnik zawiera z Organizatorem umowę o świadczenie usług Programu Lojalnościowego, gwarantującą Uczestnikom otrzymanie dodatkowych korzyści z tytułu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, o których mowa w pkt. 6 Regulaminu Programu Lojalnościowego.

4.4. W ramach Rejestracji Konta Uczestnika, Uczestnik podaje swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

4.5. Rejestracji Konta Uczestnika za pośrednictwem Sklepu można dokonać w dowolnym momencie, w tym celu należy przejść do zakładki "Rejestracja". Po dokonaniu Rejestracji Uczestnik otrzyma, na wskazany przez siebie adres e-mail, potwierdzenie Rejestracji wraz z hasłem dostępu, po czym możliwe będzie aktywowanie konta w Serwisie. Dla bezpieczeństwa Uczestnik powinien zmienić hasło dostępu przy pierwszym logowaniu.

4.6. Po zarejestrowaniu Konta Uczestnika, Uczestnik będzie miał możliwość dokonania zakupów w Sklepie. W tym celu Uczestnik w odpowiednim formularzu poda, adres wysyłki oraz dane niezbędne do wystawienia faktury VAT w przypadku deklaracji jej wystawienia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwość lub niekompletność danych podanych przez Uczestnika w formularzu.  

4.7. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, przed zawarciem umowy uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, Uczestnik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem oraz Regulaminem Programu Lojalnościowego a także ich pobrania. Akceptacja ich treści następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.


5. ZAMÓWIENIA

5.1. W trakcie składania zamówień poprzez  tzw. „szybkie zakupy" (niewymagające Rejestracji) albo po dokonaniu Rejestracji Konta Uczestnika, Użytkownik zobowiązany jest do podania odpowiadających prawdzie danych, które będą potrzebne do realizacji zamówień. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania podanych danych drogą telefoniczną lub internetową.

5.2. Warunkiem przyjęcia przez Sklep zamówienia do realizacji jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i wybór sposobu dokonywania zakupów, określonych w pkt. 6.

5.3. Po otrzymaniu przez Sklep zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Użytkownika automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

5.4. Następnie złożone zamówienie podlega weryfikacji przez dział handlowy Sklepu, po czym, Użytkownik otrzymuje kolejną wiadomość, informującą o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania wiadomości informującej o przyjęciu zamówienia do realizacji, dochodzi do zawarcia przez Użytkownika umowy sprzedaży zamówionego produktu ze Sklepem.

5.5. Do czasu zrealizowania zamówienia Użytkownik może dokonać zmiany w zamówieniu lub anulować zamówienie. W tym celu należy skontaktować się ze Sklepem – telefonicznie pod numerem tel. +48 61 610 20 40 lub mailowo na adres [email protected]

5.6. W przypadku niedostępności części zamówionych produktów, Użytkownik zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji - tj. realizacji częściowej zamówienia lub anulowaniu całości zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia lub częściowej realizacji zamówienia Sklep zwróci otrzymaną sumę na rachunek bankowy Użytkownika w całości albo w wysokości odpowiadającej wartości niezrealizowanego zamówienia.

5.7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba produktów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania produktów przeznaczonych do tego typu sprzedaży.


6. SPOSÓB DOKONYWANIA ZAKUPÓW

6.1. W zamówieniu Użytkownik dokonuje wyboru zamawianych produktów, określenia miejsca doręczenia przesyłki, oznaczenia sposobu dostawy, formy płatności oraz wskazania danych do wystawienia faktury (jeśli znajduje zastosowanie).

6.2. W przypadku żądania wystawienia faktury, Użytkownik podaje niezbędne dane, przy czym podania numeru NIP do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania zamówienia.

6.3. W przypadku faktur korygujących, niniejszy Regulamin stanowi dokumentację uzgadniającą warunki korekty w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 13 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Momentem obniżenia podstawy opodatkowania jest moment wystawienia faktury korygującej przez Organizatora. Organizator wystawia fakturę korygującą po otrzymaniu zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy) lub po uznaniu reklamacji, co stanowi spełnienie warunków do wystawienia i rozliczenia faktury korygującej.


7. METODY PŁATNOŚCI

7.1 Użytkownik korzystający z polskiej wersji Serwisu:

a) w przypadku wysyłki produktu na obszarze Rzeczypospolitej Polski, ma możliwość dokonania płatności za zamówienie w trybie:

i. "za pobraniem" (płatność przy odbiorze) dla zamówień o wartości nie większej niż 6000 zł brutto ze względu na ograniczenia w przewozie świadczonym przez firmę kurierską GLS Sp. z o.o oraz DHL Parcel Polska Sp. z o. o.,

ii. płatność online - za pośrednictwem systemu płatności mElements S.A. Dostępne formy płatności: karty płatnicze Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro,

iii. poprzez „szybkie płatności lub płatność kartą" za pośrednictwem Przelewy24,

iv. Kartą podarunkową lub voucherem,

b) w przypadku wysyłki produktu poza obszar Rzeczypospolitej Polski (produkt doręczany jest do następujących krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy) ma możliwość dokonania płatności za zamówienie w trybie:

i. „szybkie płatności lub płatność kartą" za pośrednictwem Przelewy24,

7.2. Użytkownik korzystający z wersji językowej Serwisu innej niż wskazana w pkt 7.1 Regulaminu, ma możliwość dokonania zamówienia produktu dokonując płatności za zamówienie w trybie:

i. „szybkich płatności” za pośrednictwem PayPal,

ii. poprzez „płatność kartą” za pośrednictwem braintree.com,

lub

iii. „za pobraniem” (płatność przy odbiorze) dla zamówień o wartości nie większej niż 34 000 Kč / 1500 EUR / 5000 RON brutto ze względu na ograniczenia w przewozie świadczonym przez firmę kurierską (GLS Sp. z o.o. oraz DHL Parcel), dostępna w przypadku wysyłki produktu na obszarze Czech, Słowacji lub Rumunii,

iv. dodatkowo w przypadku zakupów dokonywanych w niemieckiej wersji językowej i zakupu do Niemiec i Austrii, istnieje możliwość zapłaty z wykorzystaniem systemu odroczonej płatności Klarna.com.

7.3. Na przelewach w polu "tytuł" należy podać numer zamówienia oraz imię i nazwisko Użytkownika.

7.4. W przypadku wyboru opcji zapłaty „szybkie płatności lub płatność kartą" za pośrednictwem mElements S.A., Przelewy24 lub PayPal Użytkownik powinien dokonać zapłaty bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Nieuiszczenie płatności w terminie 2 dni roboczych od momentu złożenia Zamówienia spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty.

7.5. Zwrot pieniędzy w przypadku braku produktu lub anulowania zamówienia następuje na konto bankowe Użytkownika, niezwłocznie po jego podaniu przez Użytkownika.

7.6. W sytuacji trzykrotnego zaniechania odbioru zamówionej przesyłki przez Użytkownika pod wskazanym przez niego adresem, Sklep zastrzega sobie możliwość nieoferowania Użytkownikowi sposobu płatności za zamówiony towar „za pobraniem” i oferowania innych sposobów płatności. Sklep ponownie udostępni Użytkownikowi możliwość zapłaty za zamówiony towar „za pobraniem”, jeśli zaniechanie odbioru przesyłki nastąpiło z okoliczności niezawinionych lub niezależnych od Użytkownika, o czym Użytkownik poinformuje Sklep drogą mailową na adres: [email protected].


8. CENY I ZMIANA OFERTY

8.1. Podane przy opisach poszczególnych produktów ceny są wyrażone:

a) w polskiej wersji językowej Serwisu w złotych polskich;

b) w angielskiej, francuskiej, niemieckiej, słowackiej, hiszpańskiej i włoskiej wersji językowej Serwisu w euro;

c) w brytyjskiej wersji językowej Serwisu w funtach brytyjskich;

d) w czeskiej wersji językowej Serwisu w koronach czeskich;

e) w rumuńskiej wersji językowej Serwisu w lejach rumuńskich

i obejmują wszystkie ich składniki, w tym również należne podatki zgodne z obowiązującymi przepisami krajowymi.

8.2. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki. Zmiana ceny następuje poprzez publikację na stronie internetowej www.sportofino.com nowych ofert cenowych i wiąże Sklep od chwili ich publikacji oraz nie ma wpływu na realizację umów zawartych w wyniku złożonych wcześniej zamówień.

8.3. Użytkownik, który chce dokonać zakupów towarów lub usług w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, oprócz podania danych wskazanych powyżej, zobowiązany jest do podania nazwy swojej firmy oraz numeru NIP. Kupującemu w takim przypadku zostanie wystawiona faktura VAT jako dokument potwierdzający sprzedaż. W przypadku gdy zakup dokonany będzie przez Użytkownika bez wskazania przez niego powyższych danych, to po wystawieniu dokumentu sprzedaży nie będzie możliwości uzupełnienia dokumentu o dane związane z prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą. Użytkownicy spoza Polski wnioskujący o wystawienie faktury związanej z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą obowiązani są także do podania właściwego i ważnego numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadanego przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy.


9. WARUNKI DOSTAWY

9.1. Wysyłka jest realizowana w sposób wybrany przez Użytkownika w momencie składania zamówienia, na adres dostawy wskazany przez Użytkownika. Użytkownik dokonujący zakupu ma prawo wskazać adres wysyłki zamówionego produktu także poza granicami Rzeczypospolitej Polski.

9.2. Wysyłka produktów zamówionych w polskiej wersji językowej Sklepu na adres w Polsce jest darmowa. W przypadku pozostałych konfiguracji zakupu i dostawy do innych państw, koszt ten jest uzależniony od wartości przesyłki oraz warunków wybranej firmy kurierskiej.

9.3. Koszt dostawy do poszczególnych państw znajduje się w tabeli.

9.4. Na czas otrzymania przesyłki składa się czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy, które różnią się w zależności od wyboru formy płatności, opcji dostawy oraz miejsca dostawy.

9.5. Czas realizacji zamówienia to:

a) w przypadku przesyłki pobraniowej, czyli płatności przy odbiorze - zakupiony produkt zostanie wysłany po sprawdzeniu zamówienia przez pracownika obsługi Sklepu (do 2 dni roboczych od dnia powiadomienia Użytkownika o przyjęciu zamówienia do realizacji);

b) przesyłki płatnej przed wysłaniem, czyli w przypadku wyboru opcji płatności: „szybkie płatności lub płatność kartą"- zakupiony produkt zostanie wysłany w terminie do 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania na koncie Sklepu wpłaty we właściwej wysokości. Do ww. terminów realizacji zamówienia nie wlicza się dnia, w którym Sklep poinformował Użytkownika o przyjęciu zamówienia do realizacji;

c) Czas realizacji zamówienia określony w pkt. 9.5 ust. 1 i 9.5 ust. 2 może ulec wydłużeniu w przypadku kompletowania zamówienia z kilku magazynów, jednak w każdym przypadku czas realizacji zamówienia nie powinien przekraczać 14 dni roboczych;

9.6. Czas dostawy to czas, w którym dostarczona jest przesyłka, w zależności od wyboru opcji dostawy przez Użytkownika. Wysyłka odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS Sp. z o.o. lub DHL Parcel Polska Sp. z o. o. albo innych podmiotów wskazanych przy zakupie. Przewidywany czas dostawy to 1-2 dni robocze na adres w Polsce. W przypadku pozostałych państw, czas ten jest uzależniony od firmy kurierskiej (czas dostawy znajduje się w tabeli, będącej załącznikiem do niniejszego regulaminu). Podane w tabeli terminy są terminami deklarowanymi przez firmy kurierskie.

9.7. Koszty dostawy zostaną umieszczone na wystawionym dokumencie księgowym (fakturze VAT lub paragonie) jako oddzielna pozycja. O kosztach dostawy Użytkownik jest informowany przed akceptacją zamówienia. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy, w zależności od wyboru jej opcji, znajduje się tutaj.


10. NIEZGODNOŚĆ PRODUKTU Z UMOWĄ, RĘKOJMIA I GWARANCJA

 

KONSUMENCI

10.1. Sklep ponosi wobec Użytkownika – Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności produktu z umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności produktu do użycia, określony przez Sklep jest dłuższy.

10.2. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sklep najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sklep zaakceptował.

Ponadto produkt, aby został uznany za zgodny z Umową sprzedaży, musi:

3) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

4) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do produktów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla produktu tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sklep, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sklep wykaże, że:

    • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
    • przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
    • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;

5) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

6) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sklep udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

10.3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności produktu z umową w zakresie, o którym mowa w pkt 10.2 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha produktu odbiega od wymogów zgodności z umową w pkt 10.2 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy produktu.

10.4. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, mogą być także dodatkowo objęte gwarancją producenta.

10.5. Sklep nie jest gwarantem produktów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej produkt, jej warunki są udostępniane razem z produktem. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do produktu.

10.6. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Użytkownik będący Konsumentem może żądać jego naprawy lub wymiany.

Sklep może dokonać wymiany, gdy Użytkownik żąda naprawy, lub Sklep może dokonać naprawy, gdy Użytkownik żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności produktu z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sklepu, może on odmówić doprowadzenia produktu do zgodności z umową. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sklep.

10.7. Użytkownik udostępnia Sklepowi produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sklep odbiera od Użytkownika produkt na swój koszt.

10.8. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Użytkownik będący Konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

10.8.1. Sklep odmówił doprowadzenia produktu do zgodności z umową,

10.8.2. Sklep nie doprowadził produktu do zgodności z umową,

10.8.3. Brak zgodności produktu z umową występuje nadal, mimo że Sklep próbował doprowadzić produkt do zgodności z umową;

10.8.4. Brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych pkt. 10.6. Regulaminu;

10.8.5. Z oświadczenia Sklepu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

10.9. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości produktu zgodnego z umową. Przedsiębiorca zwraca Użytkownikowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.

10.10. Użytkownik nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności produktu z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową jest istotny.

10.11. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych produktów dostarczonych na podstawie umowy Użytkownik może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych produktów, a także w odniesieniu do innych produktów nabytych przez Użytkownika wraz z produktami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Użytkownik zgodził się zatrzymać wyłącznie produkty zgodne z umową.

10.12. W razie odstąpienia od umowy Użytkownik niezwłocznie zwraca produktu do Sklepu na jego koszt. Sklep zwraca Użytkownikowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu lub dowodu jego odesłania.

10.13. Sklep dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

PRZEDSIĘBIORCY

10.14. Sklep jest zobowiązany dostarczyć Użytkownikowi niebędącemu Konsumentem produkt wolny od wad.

10.15. Sklep jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę (rękojmia).

10.16. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania produktu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Użytkownik niebędący Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy po jej otrzymaniu i nie zawiadomił niezwłocznie Sklepu o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sklepu niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

10.17. Jeżeli produkt ma wadę, Użytkownik niebędący Konsumentem może:

1) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Użytkownik może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Użytkownika inny sposób zaspokojenia.

2) żądać wymiany produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Użytkownika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Sklep może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.


11. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

11.1. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową należy przesyłać na adres: Reklamacje S’portofino, Panattoni Park VIII Magazyn S′portofino/SAT ul. Diamentowa 1 62-052 Komorniki, na adres e-mailowy: [email protected], lub można ją złożyć także w stacjonarnym salonie sprzedaży, których lista znajduje się pod adresem: https://sportofino.com/nasze-salony.

11.2. Zgłoszenia niezgodności towaru z umową można dokonać przy wykorzystaniu wzoru formularza reklamacyjnego „reklamacja” umieszczonego na stronie Sklepu i załączonego do przesyłki. Zaleca się dołączenie do zgłoszenia niezgodności towaru z umową dokumentu (lub jego kopii) potwierdzającego dokonanie zakupu produktu w Sklepie.

11.3. W związku z koniecznością oceny przez Sklep istnienia niezgodności towaru z umową, równocześnie ze złożeniem zgłoszenia, należy dostarczyć reklamowany produkt na adres: Reklamacje S’portofino, Panatoni Park VIII Magazyn S′portofino/SAT ul. Diamentowa 1 62-052 Komorniki lub do jednego z salonów sprzedaży stacjonarnej, których lista znajduje się pod adresem https://sportofino.com/nasze-salony.

11.4. Użytkownik ma prawo zgłoszenia reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową w ciągu 2 lat od daty dostarczenia mu zakupionych produktów w Sklepie, chyba że termin przydatności produktu do użycia, określony przez Sklep jest dłuższy.

11.5. Sklep ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji Użytkownika, od dnia jej otrzymania. O rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego Użytkownik informowany jest w drodze e-mail, telefonicznej lub pisemnej. Brak zawiadomienia Użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia w powyższym terminie traktowany będzie jako uznanie reklamacji.

11.6. Uprawnienia Użytkownika z tytułu niezgodności towaru z umową nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Użytkownika wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancji.

11.7. Procedura rozpatrywania reklamacji opisana w pkt. 11.1-11.6 znajduje odpowiednie zastosowanie do reklamacji z tytułu rękojmi z wyłączeniem pkt. 11.5 zdanie drugie.


12. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

12.1. W przypadku wyczerpania procedury reklamacji, o której mowa powyżej, Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje (poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem) prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dotyczące możliwości skorzystania z tych roszczeń oraz dostępu do procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona Konsumentów. Ponadto informacje dostępne są pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

12.2. W szczególności, Użytkownik będący Konsumentem ma prawo:

a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1706), z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;

b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1706), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;

c) zwrócić się do powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów lub jednej z organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów.

12.3. Rejestr podmiotów właściwych do prowadzenia postępowania prowadzony jest przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i dostępny jest na stronie internetowej UOKiK dostępnej pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.

12.4. Użytkownik będący Konsumentem może ponadto skorzystać z możliwości internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/). Platforma ODR jest interaktywną i wielojęzyczną stroną internetową, na której Konsument i przedsiębiorca mają dostęp do kompleksowej obsługi w sprawie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


13. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

13.1. Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

W przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin na odstąpienie od umowy biegnie od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, jego partii lub części. Dla Państwa wygody proponujemy dokonać odstąpienia od umowy drogą mailową, telefoniczną, lub wysyłając oświadczenie na piśmie w formie pisemnej na adres: Zwroty S'portofino, Panattoni Park VIII Magazyn S′portofino/SAT ul. Diamentowa 1 62-052 Komorniki. Dodatkowo każdy Uczestnik ma możliwość złożenia oświadczenia za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na Koncie Uczestnika w zakładce „Moje Zwroty”.

13.2. W razie skutecznego odstąpienia od umowy w tym trybie, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a to, co Strony świadczyły ulega niezwłocznemu zwrotowi.

13.3. Zwracany przez Użytkownika produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie dostawy. Zachęcamy do zapakowania produktu w oryginalne opakowanie. 

13.4. W przypadku płatności za pobraniem, pieniądze są zwracane przelewem na konto wskazane przez Użytkownika.

13.5. Użytkownik ma obowiązek zwrócić produkt Sklepowi lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep sam zaproponował, że odbierze produkt. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie produktu do Sklepu przed jego upływem.

13.6. Zwrotu produktu należy dokonać na adres Sklepu: Zwroty S’portofino, Panattoni Park VIII Magazyn S′portofino/SAT ul. Diamentowa 1 62-052 Komorniki lub w jednym ze stacjonarnych salonów sprzedaży, których lista znajduje się pod adresem: https://sportofino.com/nasze-salony.

13.7. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze produkt, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w wypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Powyższe dotyczy w przypadku oferty Sklepu bielizny i strojów kąpielowych.

13.9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


14. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

14.1 Korzystanie z Serwisu możliwe jest, o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik lub Uczestnik spełnia następujące, minimalne wymagania techniczne:

a) zastosowanie aktualnych wersji przeglądarek: Mozilla Firefox, Chrome, Opera lub Microsoft Edge z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies.

14.2. Jeżeli wymagania techniczne przeglądarki Użytkownika lub Uczestnika nie zostaną spełnione, Sklep poinformuje o tym Użytkownika lub Uczestnika odrębnym komunikatem po wejściu na stronę internetową Sklepu, jednocześnie informując o konieczności zainstalowania odpowiedniej przeglądarki lub jej aktualizacji.

14.3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Serwisu oraz w celu korzystania z usług dostępnych w Serwisie, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika lub Uczestnika aktywnego konta poczty elektronicznej.

14.4. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkowników lub Uczestników z usług Serwisu należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej komputera Użytkownika lub Uczestnika. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW.

14.5. Ponadto korzystanie z usług świadczonych poprzez sieć WWW wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze Użytkownika lub Uczestnika, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której Użytkownik lub Uczestnik połączył się z danym Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Użytkownika lub Uczestnika przeglądarka oraz system operacyjny itp.


15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15.1. Wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 01.11.2023 r.

15.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, w szczególności do zawierania i wykonywania umów sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o Prawach Konsumenta lub innych właściwych przepisów prawa. W szczególności w przypadku niezgodności, któregokolwiek zapisu Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w kraju pochodzenia konsumenta, przepisy te mają pierwszeństwo przed Regulaminem i znajdują bezpośrednie zastosowanie, chroniąc interesy konsumenta niezależnie od wyboru prawa właściwego czy też odmiennych postanowień Regulaminu.

15.3. W przypadku konieczności zmiany Regulaminu wynikających ze zmiany formy płatności, sposobów i zasad dostawy, warunków zawierania umów, trybu postępowania reklamacyjnego, konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących postanowienia Regulaminu, zmian w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz innych postanowień, których zmiany wpływają na realizację zawartych umów. Sklep zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników i Uczestników o tym fakcie co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmian poprzez umieszczenie tekstu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu oraz  wysłanie zawiadomienia na podany przez Użytkownika lub Uczestnika adres e-mail lub adres do doręczeń. W takiej sytuacji wprowadzone zmiany nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkownika lub Uczestnika przed dniem wejścia w życie przedmiotowych zmian, co oznacza, że do zawartych umów oraz umów wykonanych zastosowanie będzie miał Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia umowy.

15.4. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny.


Wczytaj czat