Ładuję...

Regulamin kart podarunkowych

 

1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

a) Wydawca

SAT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Grochowskiej 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000633957, NIP: 7792446406, REGON: 365284658.

b) Salon Sprzedaży

położony na terytorium Polski, wchodzący w skład S’portofino punkt sprzedaży Towarów.

c) Sklep Internetowy

sklep internetowy dostępny pod adresem www.sportofino.com.

d) Sieć sprzedaży

wszystkie Salony Sprzedaży oraz Sklep Internetowy.

e) Karta Podarunkowa

drukowana karta stanowiąca odpowiednik bonu towarowego, zawierająca datę ważności, wartość oraz unikatowy numer wydana na okaziciela, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w Sieci Sprzedaży.

f) Nabywca

osoba, która w Salonie Sprzedaży dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową.

g) Zwycięzca

osoba, która w wyniku zwycięstwa w konkursie organizowanym przez S’portofino lub partnerów wchodzi w posiadanie Karty Podarunkowej.

h) Użytkownik

posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w Salonie Sprzedaży.

i) Towary

rzeczy oferowane do sprzedaży w Salonach Sprzedaży.

2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Zwycięzcy / Nabywcy Karty Podarunkowej o wartości wskazanej na Karcie Podarunkowej, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Sieci Sprzedaży.

3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości Karty Podarunkowej oraz do realizacji Karty Podarunkowej w Sieci Sprzedaży w okresie ważności Karty Podarunkowej.

4. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z punktem 2 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej.

5. Wartość Karty Podarunkowej wyrażona w PLN.

6. W momencie, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów, przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową, wartość Karty Podarunkowej zostanie pomniejszona o wartość odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za sprzedane Towary.

7. W momencie zmniejszenia wartości Karty Podarunkowej o wartość odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za Towary nabyte z użyciem Karty Podarunkowej, nastąpi umorzenie wierzytelności przysługującej Wydawcy wobec Użytkownika z tytułu ceny sprzedaży Towarów w kwocie równej wartości, o którą pomniejszona wartość Karty Podarunkowej oraz pozostałej, niewykorzystanej przez Użytkownika wartości.

8. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.

9. Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez okres wskazany na niej. W momencie wydania Karty Podarunkowej Nabywcy następuje jej aktywacja. Karta Podarunkowa nie aktywowana przez Wydawcę jest nieważna. Okres ważności Karty Podarunkowej nie może zostać przedłużony.

10. Karta Podarunkowa może być realizowana wyłącznie po aktywacji, w Sieci Sprzedaży.

11. S’portofino nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy.

12. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.

13. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez przedstawienie personelowi Salonów Sprzedaży Karty Podarunkowej lub wpisania nr Karty Podarunkowej w odpowiednie pole przy realizacji transakcji na www.sportofino.com.

14. Wydawca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Karta Podarunkowa:

a) może być zrealizowana wyłącznie w Sieci Sprzedaży;

b) nie podlega wymianie na środki pieniężne;

c) posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana.

15. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku upływu terminu ważności Karty Podarunkowej.

16. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej wynikające z okoliczności, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności wynikające z utraty przez Sieć Sprzedaży połączenia elektronicznego lub telefonicznego z systemem informatycznym Wydawcy.

17. W wypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej środki zawarte na Karcie Podarunkowej pozostaną niewykorzystane, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.

18. W wypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż jej wartość, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić w dowolny, dostępny w Sieci Sprzedaży sposób lub wykorzystać inną Kartę Podarunkową.

19. Reklamacji podlega Karta Podarunkowa uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację. Użytkownik składając reklamację oddaje obsłudze wybranego Salonu Sprzedaży uszkodzoną Kartę Podarunkową. Po rozpatrzeniu reklamacji Wydawca wyda nową Kartę Podarunkową, o wartości takiej, jaka znajdowała się na uszkodzonej Karcie Podarunkowej w chwili jej oddania Wydawcy. Nowa Karta Podarunkowa, którą Wydawca wyda Użytkownikowi będzie miała okres ważności przewidziany dla zgłoszonej uszkodzonej Karty Podarunkowej.

20. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

21. W wypadku zwrotu Towarów nabytych w Sieci Sprzedaży przy użyciu Karty Podarunkowej Wydawca dokona zwrotu środków w wartości wynikającej z różnicy wartości zwracanych produktów oraz wartości Karty Podarunkowej. Środki te zostaną zwrócone przy użyciu metody płatności wybranej przez Użytkownika podczas umowy sprzedaży. W drugiej kolejności Użytkownik otrzyma od Wydawcy nową Kartę Podarunkową o wartości odpowiadającej cenie Towarów podlegających zwrotowi, nie większej niż wartość wykorzystanej Karty Podarunkowej.

22. Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

23. Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Sieci Sprzedaży Karty Podarunkowej do realizacji oraz odbiór w Sieci Sprzedaży Towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej w takim zakresie, w jakim użycie karty będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.

24. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.

25. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.

26. Wydanie Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

27. W przypadku konieczności zmiany Regulaminu, Wydawca zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników o tym fakcie co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmian poprzez umieszczenie tekstu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu oraz w Salonach S’portofino. W takiej sytuacji wprowadzone zmiany nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkownika przed dniem wejścia w życie przedmiotowych zmian, co oznacza, że do zawartych umów oraz umów wykonanych zastosowanie będzie miał Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia umowy.

Wczytaj czat