Ładuję...

Regulamin programu lojalnościowego S’portofino "S’portofino Club"

 

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w programie lojalnościowym S’portofino Club organizowanym przez SAT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grochowskiej 27, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000633957, REGON 365284658, NIP 7792446406.


1. DEFINICJE

1) Dni robocze

dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2) Formularz

wniosek o przystąpienie do Programu Lojalnościowego według wzoru ustalonego przez Organizatora (Załącznik nr 1), który po jego uzupełnieniu a w przypadku Rejestracji w Salonie również po złożeniu podpisu przez Uczestnika zgodnie z zasadami Regulaminu Programu Lojalnościowego, stanowi wniosek o przyjęcie do Programu Lojalnościowego.

3) Konsument

osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; zapisy niniejszego Regulaminu dotyczące Konsumentów stosuje się także do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego.

4) Konto Uczestnika

konto utworzone w systemie informatycznym Sklepu na dane Uczestnika podane zgodnie z Regulaminem Programu Lojalnościowego, służące do realizacji zamówień i umożliwiające korzystanie z Programu Lojalnościowego.

5) Organizator

organizator Programu Lojalnościowego, tj. SAT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Grochowska 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000633957, NIP: 7792446406, REGON: 365284658.

6) Program Lojalnościowy

umowa świadczenia przez Organizatora usług programu lojalnościowego S’portofino Club, zawarta poprzez:

a) wypełnienie i podpisanie przez Uczestnika formularza rejestracyjnego przy dokonaniu jednorazowych zakupów na dowolną kwotę w Salonie lub

b) wypełnienie przez Uczestnika formularza rejestracyjnego dostępnego online w Sklepie,

dalej jako „Rejestracja”.

7) Regulamin

regulamin określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu, wraz z wszelkimi załącznikami i odniesieniami, które wyraźnie się do niego odwołują.

8) Regulamin Programu Lojalnościowego

niniejszy regulamin określający zasady, zakres i warunki organizacji oraz uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, dostępny pod adresem www.sportofino.com.

9) Rozporządzenie

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

10) Salony

placówki handlowe Organizatora, prowadzone pod marką S’portofino, których aktualny wykaz znajduje się na stronie internetowej www.sportofino.com.

11) Serwis

serwis internetowy www.sportofino.com.

12) Sklep

sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.sportofino.com; Adres korespondencyjny sklepu:

E-Sklep S’portofino
Grochowska27
60-277 Poznań
Tel:+48 61 610 20 40
e-mail: [email protected]

13) Towary

takie towary, których nabycie, zgodnie z Regulaminem Programu Lojalnościowego skutkuje przypisaniem transakcji zakupu do Konta Uczestnika.

14) Uczestnik

osoba fizyczna posiadająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która zawarła z Organizatorem umowę o świadczenie usług Programu Lojalnościowego, posiadająca Konto Uczestnika.


2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2.2. Pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższych rodzin pracowników Organizatora (tj. zstępni, wstępni, rodzeństwo, osoby przysposobione) nie mogą być Uczestnikami Programu Lojalnościowego.

2.3. Uczestnik przed przystąpieniem do Programu Lojalnościowego ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i Regulaminem Programu Lojalnościowego, dostępnym w Salonach oraz na stronie internetowej Organizatora: www.sportofino.com., a także ich pobrania. Akceptacja ich treści następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu.

2.4. Przystąpienie do Programu Lojalnościowego po wypełnieniu Formularza w Salonie następuje na podstawie rejestracji Uczestnika przez Organizatora po zweryfikowaniu, czy osoba wypełniająca Formularz spełnia wymogi Regulaminu Programu Lojalnościowego, a jej Formularz wypełniony jest poprawnie.

2.5. Organizator porozumiewa się z Uczestnikami poprzez korespondencję mailową, tradycyjną i kontakt telefoniczny. Dane kontaktowe Organizatora to:

SAT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-277) przy ul. Grochowskiej 27
tel:+48 61 610 20 40
e-mail: [email protected]


3. DANE OSOBOWE

3.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem, na zasadach określonych w Polityce Prywatności Sklepu.


4. REJESTRACJA ZAKUPÓW

4.1. Organizator każdorazowo rejestruje transakcje zakupu dokonane przez Uczestnika. Rejestracji w Programie Lojalnościowym podlega nabycie Towarów w Salonach i Sklepie.

4.2. Warunkiem rejestracji transakcji jest podanie przez Uczestnika, przed nabyciem Towaru, swojego imienia, nazwiska, adresu e-mail.

4.3. W przypadku, gdy Uczestnik zwróci Organizatorowi, w całości lub w części, nabyte Towary, kwota zwrotu zostanie odjęta z Konta Uczestnika.

4.4. Transakcje zrealizowane przez Uczestnika i zarejestrowane na Koncie Uczestnika podlegają sumowaniu za cały okres uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.


5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

5.1. Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem z usługi Programu Lojalnościowego, mogą być składane na adres elektroniczny: [email protected] lub na adres SAT sp z o.o. Grochowska 27, 60-277 Poznań w terminie 7 dni licząc do dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.

5.2. Do postępowania reklamacyjnego oraz uprawnień Uczestnika z tytułu rękojmi, w związku ze świadczeniem usług Programu Lojalnościowego stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. 10 i 11 Regulaminu.

5.3. Do odstąpienia od umowy świadczenia usług Programu Lojalnościowego stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. 13 Regulaminu.


6. KORZYŚCI

6.1. Korzyści z tytułu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym określone są w niniejszym regulaminie lub innych materiałach opublikowanych przez Organizatora.

6.2. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym jest nieodpłatne.

6.3. Uczestnik otrzymuje jako pierwszy informacje na podany w Formularzu adres e-mail o nowych dostawach i wyprzedażach, zarówno w Salonach, jak i w Sklepie.

6.4. Uczestnik otrzymuje na podany adres e-mail, numer telefonu lub adres do korespondencji informacje handlowe dotyczące produktów i usług świadczonych przez Organizatora.

6.5. Uczestnikowi przysługuje rabat w wysokości 5% na każde kolejne zakupy w Salonie oraz w Sklepie. Rabat obowiązuje wyłącznie na zakupy Towarów w regularnej cenie (nie podlegające przecenie i innym promocjom). W Salonie Uczestnik musi podać swoje nazwisko obsłudze, celem weryfikacji czy jego dane znajdują się w Bazie Danych Programu Lojalnościowego. W Sklepie, rabat 5% zostanie udzielony na hasło CLUB i będzie aktywny wyłącznie dla zarejestrowanych Uczestników, którzy będą zalogowani podczas dokonywania zakupów.

6.6. Uczestnik otrzymuje zaproszenia na tzw. private shopping w Salonach oraz w Sklepie – przedwyprzedaże, wydarzenia specjalne, wieczory VIP itp.

6.7. Organizator każdorazowo przed zrealizowaniem transakcji może żądać potwierdzenia tożsamości Uczestnika.


7. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO, WYKLUCZENIE Z PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

7.1. Organizator może odmówić Rejestracji w Programie Lojalnościowym w przypadku, gdy:

a) Uczestnik nie spełnia wymogów Regulaminu Programu Lojalnościowego;

b) Formularz wypełniony jest niepoprawnie, tzn. nie zawiera imienia i nazwiska, adresu e-mail Uczestnika;

c) Uczestnik nie zaakceptował postanowień Regulaminu lub Regulaminu Programu Lojalnościowego;

d) Uczestnik nie wyraził zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku ze swoim uczestnictwem w Programie Lojalnościowym, w celach związanych z uczestnictwem w Programie Lojalnościowym;

e) Uczestnik nie wyraził zgody na sposób realizacji umowy Programu Lojalnościowego poprzez otrzymywanie drogą elektroniczną (na podany adres e-mail i numer telefonu) informacji handlowych wysyłanych przez Organizatora, co stanowi jeden z przedmiotów umowy o świadczenie usług Programu Lojalnościowego;

f) dane Uczestnika nie zostały potwierdzone.

7.2. Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi uczestnictwo w Programie Lojalnościowym za powiadomieniem, jeżeli Uczestnik podał w Formularzu nieprawdziwe dane.

7.3. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych dotyczących produktów i usług świadczonych przez Organizatora na podany adres e-mail (newsletter), numer telefonu lub adres do korespondencji. Rezygnacja z otrzymywania informacji handlowych nie oznacza rozwiązania umowy o świadczenie usług Programu Lojalnościowego.

7.4. Uczestnik może w każdym czasie wypowiedzieć Organizatorowi umowę uczestnictwa w Programie Lojalnościowym ze skutkiem natychmiastowym. Po otrzymaniu przez Organizatora pisemnego zawiadomienia w tym zakresie Konto Uczestnika zostanie zamknięte.

7.5. W razie wypowiedzenia uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Organizator jest uprawniony do zamknięcia Konta Uczestnika.

7.6. Program Lojalnościowy obowiązuje przez czas nieokreślony. Program Lojalnościowy rozpoczyna się w dniu 15 maja 2017 roku. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu Lojalnościowego za uprzednim zawiadomieniem, z 60 dniowym wyprzedzeniem.

7.7. W przypadku decyzji o zakończeniu Programu Lojalnościowego Organizator jest zobowiązany do umieszczenia stosownej informacji na stronie internetowej Organizatora.


8. ZMIANY

8.1. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu w przypadku konieczności zmiany niniejszego regulaminu wynikającej ze zmian warunków zawierania umów, trybu postępowania reklamacyjnego, konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących postanowienia niniejszego regulaminu, zmian w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz innych postanowień, których zmiany wpływają na realizację zawartych umów.

8.2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu Organizator każdorazowo zawiadomi Uczestników o zmianach wprowadzanych do Regulaminu Programu Lojalnościowego poprzez umieszczenie tekstu zmienionego Regulaminu Programu Lojalnościowego na stronie internetowej Organizatora oraz wysłanie zawiadomienia zgodnie z punktem 9.1. niniejszego regulaminu.

8.3. Zmieniony Regulamin Programu Lojalnościowego będzie obowiązywał po upływie 14 dni od daty jego ogłoszenia. W przypadku, gdy Uczestnik nie wyraża zgody na zmiany w Regulaminie Programu Lojalnościowego, ma prawo do złożenia przez upływem wejścia w życie zmian, rezygnacji z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Uczestnika do rezygnacji z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym w każdym czasie.


9. ZAWIADOMIENIA

9.1. Jeżeli Regulamin Programu Lojalnościowego nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest uważane za doręczone Uczestnikowi, jeżeli zostanie wysłane pocztą na adres wskazany w Formularzu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Uczestnika umieszczone w Bazie Danych.

9.2. Zawiadomienia do Organizatora mogą być przesyłane w następujący sposób: pocztą na adres siedziby Organizatora lub pocztą elektroniczną na adres [email protected].


10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Spory, które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu Programu Lojalnościowego, podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami prawa.

10.2. Warunki techniczne uczestnictwa w Programie Lojalnościowym zostały określone w pkt. 14. Regulaminu.

10.3. Możliwość skorzystania przez Uczestnika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur została opisana w pkt. 12 Regulaminu.

Wczytaj czat