Ładuję...

Regulamin

Regulamin obowiązuje dla umów zawartych po dniu 24.08.2017. Regulamin dla umów zawartych przed 24.08.2017 dostępny jest pod adresem https://sportofino.com/regulamin-1032012-24082017 .

 

1.           WSTĘP

Właścicielem sklepu internetowego www.sportofino.com jest firma SAT TS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Grochowska 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000633957, NIP: 7792446406, REGON: 365284658.

Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady korzystania przez Użytkowników i Uczestników z serwisu internetowego www.sportofino.com oraz zawiera uregulowania organizacyjne Serwisu.

2.           DEFINICJE

W niniejszym regulaminie następujące terminy pisane z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im poniżej:

1)                

Dni robocze 

dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

2)                

Konsument

osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego dokonująca
z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

3)                

Konto Uczestnika 

konto utworzone w systemie informatycznym Sklepu na dane Uczestnika podane zgodnie z regulaminem Programu Lojalnościowego, służące do realizacji zamówień i umożliwiające korzystanie z Programu Lojalnościowego;

4)                

Organizator

organizator  Programu Lojalnościowego, tj. SAT TS sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Grochowska 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000633957, NIP: 7792446406, REGON: 365284658;

5)                

 

Program Lojalnościowy

umowa świadczenia przez Organizatora usług programu lojalnościowego S’portofino Club, zawarta poprzez:

a)       wypełnienie i podpisanie przez Uczestnika formularza rejestracyjnego przy dokonaniu jednorazowych zakupów na dowolną kwotę w Salonie lub

b)       wypełnienie przez Uczestnika formularza rejestracyjnego dostępnego online w Sklepie,

dalej jako „Rejestracja”;

6)                

Regulamin

niniejszy regulamin określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu, wraz z wszelkimi załącznikami i odniesieniami, które wyraźnie się do niego odwołują;

7)                

Regulamin   Programu Lojalnościowego

regulamin określający zasady, zakres i warunki organizacji oraz uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, dostępny pod adresem www.sportofino.com;

8)                

Rozporządzenie

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

9)                

Salony

 

placówki handlowe Organizatora, prowadzone pod marką S’portofino, których aktualny wykaz znajduje się na stronie internetowej www.sportofino.com;

10)             

Serwis

serwis internetowy  www.sportofino.com dostępny w polskiej oraz angielskiej wersji językowej;

11)             

Sklep

sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.sportofino.com; Adres korespondencyjny sklepu:

E-Sklep S’portofino

ul. Okopowa 58 / 72

01 - 042 Warszawa

Tel: +48 22 244 14 07

e-mail: [email protected]

12)             

Uczestnik

 

osoba fizyczna posiadająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która zawarła z Organizatorem umowę o świadczenie usług Programu Lojalnościowego, posiadająca Konto Uczestnika;

13)             

Ustawa

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922);

14)             

Użytkownik

osoba fizyczna posiadająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która dokonuje lub zamierza dokonać zakupów w Sklepie.

 

3.           WARUNKI OGÓLNE

3.1.       Sklep www.sportofino.com prowadzi za pośrednictwem sieci Internet sprzedaż wysyłkową artykułów znajdujących się w jego ofercie. Informacje na temat produktów Sklep zamieszcza na stronie www.sportofino.com.

3.2.       Wszystkie produkty oferowane w Sklepie www.sportofino.com są nowe, zgodne z zapewnieniami Sklepu podawanymi przy ich opisach, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4.           KONTO UCZESTNIKA – PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

4.1.       Uczestnik uzyskuje dostęp do Konta Uczestnika po Rejestracji.

4.2.       Rejestracja Konta Uczestnika nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie.

4.3.       Poprzez zarejestrowanie Konta Uczestnika, Uczestnik zawiera z Organizatorem umowę o świadczenie usług Programu Lojalnościowego, gwarantującą Uczestnikom otrzymanie dodatkowych korzyści z tytułu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, o których mowa w pkt. 6 Regulaminu Programu Lojalnościowego.

4.4.       W ramach Rejestracji Konta Uczestnika, Uczestnik podaje swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

4.5.       Rejestracji Konta Uczestnika za pośrednictwem Sklepu można dokonać w dowolnym momencie, w tym celu należy przejść do zakładki "Rejestracja". Po dokonaniu Rejestracji Uczestnik otrzyma, na wskazany przez siebie adres e-mail, potwierdzenie Rejestracji wraz z hasłem dostępu, po czym możliwe będzie aktywowanie konta w Serwisie. Dla bezpieczeństwa Uczestnik powinien zmienić hasło dostępu przy pierwszym logowaniu.

4.6.       Po zarejestrowaniu Konta Uczestnika, Uczestnik będzie miał możliwość dokonania zakupów w Sklepie. W tym celu Uczestnik w odpowiednim formularzu poda, adres wysyłki oraz dane niezbędne do wystawienia faktury VAT w przypadku deklaracji jej wystawienia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwość lub niekompletność danych podanych przez Uczestnika w formularzu.  

4.7.       W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, przed zawarciem umowy uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, Uczestnik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem oraz Regulaminem Programu Lojalnościowego a także ich pobrania. Akceptacja ich treści następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

4.8.       W trakcie Rejestracji Uczestnik oświadcza, iż zawierając umowę o świadczenie usług Programu Lojalnościowego godzi się na przetwarzanie swoich danych osobowych, których podanie jest niezbędne dla jej realizacji. W takim przypadku Organizator wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Uczestnika, a także o znanych mu lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

5.           ZAMÓWIENIA

5.1.       W trakcie składania zamówień poprzez  tzw. „szybkie zakupy" (niewymagające Rejestracji) albo po dokonaniu Rejestracji Konta Uczestnika, Użytkownik zobowiązany jest do podania odpowiadających prawdzie danych, które będą potrzebne do realizacji zamówień. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania podanych danych drogą telefoniczną lub internetową.

5.2.       Warunkiem przyjęcia przez Sklep zamówienia do realizacji jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i wybór sposobu dokonywania zakupów, określonych w pkt.6.

5.3.       Po otrzymaniu przez Sklep zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Użytkownika automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

5.4.       Następnie złożone zamówienie podlega weryfikacji przez dział handlowy Sklepu, po czym, Użytkownik otrzymuje kolejną wiadomość, informującą o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania wiadomości informującej o przyjęciu zamówienia do realizacji, dochodzi do zawarcia przez Użytkownika umowy sprzedaży zamówionego produktu ze Sklepem. Ewentualne zmiany w zamówieniu Użytkownik może wprowadzić wyłącznie poprzez kontakt z obsługą Sklepu, wysyłając e-maila pod adres: [email protected] i wpisując w tytule e-maila: numer zamówienia i dane Użytkownika.

5.5.       Zmiany w zamówieniach i anulowania zamówienia Użytkownik może dokonać do 24 godzin od daty złożenia zamówienia. W tym celu należy skontaktować się ze Sklepem – telefonicznie pod numerem tel. +48 22 244 14 07 lub mailowo na adres [email protected]

5.6.       W przypadku niedostępności części zamówionych produktów, Użytkownik zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji - tj. realizacji częściowej zamówienia lub anulowaniu całości zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia Sklep zwróci otrzymaną sumę na rachunek bankowy Użytkownika.

5.7.       Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba produktów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania produktów przeznaczonych do tego typu sprzedaży.

6.           SPOSÓB DOKONYWANIA ZAKUPÓW

6.1.       W zamówieniu Użytkownik dokonuje wyboru zamawianych produktów, określenia miejsca doręczenia przesyłki, oznaczenia sposobu dostawy, formy płatności oraz wskazania danych do wystawienia faktury (jeśli znajduje zastosowanie).

7.           METODY PŁATNOŚCI

7.1.       Użytkownik korzystający z polskiej wersji Serwisu:

a)      przypadku wysyłki produktu na obszarze Rzeczypospolitej Polski, ma możliwość dokonania płatności za zamówienie w trybie:

                                       i.          "za pobraniem" (płatność przy odbiorze) dla zamówień o wartości nie większej niż 6000 zł brutto ze względu na ograniczenia w przewozie świadczonym przez firmę kurierską GLS Sp. z o.o lub

                                      ii.          poprzez „szybkie płatności lub płatność kartą" za pośrednictwem dotpay.pl.

b)      w przypadku wysyłki produktu poza obszar Rzeczypospolitej Polski (produkt doręczany jest do następujących krajów: Albania, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, San Marino, Serbia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Łotwa) ma możliwość dokonania płatności za zamówienie w trybie:

                                       i.          „szybkie płatności lub płatność kartą" za pośrednictwem dotpay.pl,

7.2.          Użytkownik korzystający z angielskiej wersji językowej Serwisu, ma możliwość dokonania zamówienia produktu poza obszar Rzeczypospolitej Polski, wskazany w pkt. 7.1.b) Regulaminu, dokonując płatności za zamówienie w trybie:

                                       i.          „szybkich płatności” za pośrednictwem PayPal.

7.3.       Na przelewach w polu "tytuł" należy podać numer zamówienia oraz imię i nazwisko Użytkownika.

7.4.       W przypadku wyboru opcji zapłaty „szybkie płatności lub płatność kartą" za pośrednictwem dotpay.pl lub PayPal Użytkownik powinien dokonać zapłaty bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Jeśli wpłata nie wpłynie na konto Sklepu w terminie 5 dni, zamówienie zostanie anulowane.

7.5.       Zwrot pieniędzy w przypadku braku produktu lub anulowania zamówienia następuje na konto bankowe Użytkownika, niezwłocznie po jego podaniu przez Użytkownika.

8.           CENY I ZMIANA OFERTY

8.1.       Podane przy opisach poszczególnych produktów ceny są wyrażone:

a)      w polskiej wersji językowej Serwisu w złotych polskich,

b)      w angielskiej wersji językowej Serwisu w euro

i obejmują wszystkie ich składniki, w tym również należne podatki zgodne z obowiązującymi przepisami krajowymi.

8.2.       Koszt ewentualnej opłaty celnej doliczany będzie do ceny produktu, po wyborze przez Użytkownika kraju dostawy poza obszar Unii Europejskiej, jeżeli do danego kraju obowiązują opłaty celne. Użytkownik będzie informowany o kosztach opłaty celnej przed akceptacją zamówienia.

8.3.       Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki. Zmiana ceny następuje poprzez publikację na stronie internetowej www.sportofino.com nowych ofert cenowych i wiąże Sklep od chwili ich publikacji oraz nie ma wpływu na realizację umów zawartych w wyniku złożonych wcześniej zamówień.

9.           WARUNKI DOSTAWY

9.1.       Wysyłka jest realizowana w sposób wybrany przez Użytkownika w momencie składania zamówienia, na adres dostawy wskazany przez Użytkownika. Użytkownik dokonujący zakupu ma prawo wskazać adres wysyłki zamówionego produktu także poza granicami Rzeczypospolitej Polski.

9.2.       Wysyłka poza granice Rzeczypospolitej Polski jest możliwa po indywidualnym uzgodnieniu ze Sklepem.

9.3.       Wysyłka zamówionych produktów, na adres w Polsce jest darmowa. W przypadku pozostałych państw, koszt ten jest uzależniony od firmy kurierskiej.

9.4.       Koszt dostawy do poszczególnych państw znajduje się w tabeli.

9.5.       Na czas otrzymania przesyłki składa się czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy, które różnią się w zależności od wyboru formy płatności, opcji dostawy oraz miejsca dostawy.

9.6.       Czas realizacji zamówienia to:

    1. w przypadku przesyłki pobraniowej, czyli płatności przy odbiorze - zakupiony produkt zostanie wysłany po sprawdzeniu zamówienia przez pracownika obsługi Sklepu (do 2 dni roboczych od dnia powiadomienia Użytkownika o przyjęciu zamówienia do realizacji),

    2. przesyłki płatnej przed wysłaniem, czyli w przypadku wyboru opcji płatności: „szybkie płatności lub płatność kartą"- zakupiony towar produkt zostanie wysłany w terminie do 2 dni roboczych od momentu zaksięgowaniu na koncie Sklepu wpłaty we właściwej wysokości. Do ww. terminów realizacji zamówienia nie wlicza się dnia, w którym Sklep poinformował Użytkownika o przyjęciu zamówienia do realizacji.

9.7.       Czas dostawy to czas, w którym dostarczona jest przesyłka, w zależności od wyboru opcji dostawy przez Użytkownika. Wysyłka odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS Sp. z o.o. Przewidywany czas dostawy to 24-48 godzin na adres w Polsce. W przypadku pozostałych państw, czas ten jest uzależniony od firmy kurierskiej (czas dostawy znajduje się w tabeli, będącej załącznikiem do niniejszego regulaminu). Podane w tabeli terminy są terminami deklarowanymi przez firmę kurierską GLS Sp. z o.o.

9.8.       Koszty dostawy zostaną umieszczone na wystawionym dokumencie księgowym (fakturze VAT lub paragonie) jako oddzielna pozycja. O kosztach dostawy Użytkownik jest informowany przed akceptacją zamówienia. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy, w zależności od wyboru jej opcji, znajduje się tutaj oraz w zakładce „zakupy".

10.        RĘKOJMIA I GWARANCJA

10.1.    Sklep jest obowiązany dostarczyć Użytkownikowi produkt wolny od wad.

10.2.    Sklep jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną.

10.3.    Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (produktu) z umową.

10.4.    Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe oraz objęte gwarancją producenta.

10.5.    Sklep nie jest gwarantem produktów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej produkt, jej warunki są udostępniane razem z produktem. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do produktu.

10.6.    W przypadku stwierdzenia wady produktu Użytkownik może:

    1. żądać obniżenia ceny albo

    2. odstąpić od umowy,

chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie, przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

10.7.    Użytkownik może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Użytkownika inny sposób zaspokojenia.

10.8.    Użytkownik nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

10.9.    Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Użytkownik może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

10.10. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Użytkownika, o którym mowa w pkt. 10.9 Regulaminu, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

11.        PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

11.1     Reklamacje z tytułu rękojmi lub gwarancji należy przesyłać na adres: Reklamacje S’portofino Śniadeckich 12a, 60-774 Poznań lub na adres e-mailowy: [email protected].

11.2     Zgłoszenia wady można dokonać przy wykorzystaniu wzoru formularza reklamacyjnego „reklamacja” umieszczonego na stronie Sklepu, w zakładce Wymiany/Zwroty i przesłanie go mailem lub załączenie do przesyłki. Zaleca się dołączenie do zgłoszenia wady dokumentu (lub jego kopii) potwierdzającego dokonanie zakupu produktu w Sklepie.

11.3     W związku z koniecznością oceny przez Sklep istnienia wady produktu, równocześnie ze złożeniem zgłoszenia wady, należy dostarczyć reklamowany produkt na adres: Reklamacje S’portofino Śniadeckich 12a 60-774 Poznań.

11.4     Użytkownik ma prawo zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi w ciągu 2 lat od daty zakupu produktów w Sklepie.

11.5     Sklep ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji Użytkownika, z zastrzeżeniem reklamacji Użytkownika z tytułu rękojmi, na którą Sklep odpowiada w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania Użytkownika. O rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego Użytkownik informowany jest w drodze e-mail, telefonicznej lub pisemnej. Brak zawiadomienia Użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia w powyższym terminie traktowany będzie jako uznanie reklamacji.

11.6     Uprawnienia Użytkownika z tytułu rękojmi za wady nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Użytkownika wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancji.

12.        POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

12.1     W przypadku wyczerpania procedury reklamacji, o której mowa powyżej, Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje (poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem) prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dotyczące możliwości skorzystania z tych roszczeń oraz dostępu do procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona Konsumentów. Ponadto informacje dostępne są pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

12.2     W szczególności, Użytkownik będący Konsumentem ma prawo:

a)   zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1063), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;

b)   zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1063), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;

c)    zwrócić się do powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów lub jednej z organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów.

12.3     Rejestr podmiotów właściwych do prowadzenia postępowania prowadzony jest przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i dostępny jest na stronie internetowej UOKiK dostępnej pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.

12.4     Użytkownik będący Konsumentem może ponadto skorzystać z możliwości internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Platforma ODR jest interaktywną i wielojęzyczną stroną internetową, na której Konsument i przedsiębiorca mają dostęp do kompleksowej obsługi w sprawie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

13.        PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

13.1.    Każdy Użytkownik, ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy sprzedaży w dowolny sposób, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania produktu. Dla Państwa wygody proponujemy dokonać odstąpienia od umowy drogą mailową, telefoniczną, lub wysyłając oświadczenie na piśmie w formie pisemnej na adres: Zwroty S'portofino Śniadeckich 12a 60-774 Poznań. Dodatkowo każdy Uczestnik ma możliwość złożenia oświadczenia za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na Koncie Uczestnika w zakładce „Moje Zwroty”.

13.2.    Do zachowania 14 dniowego terminu określonego w punkcie 13.1 powyżej wystarczy złożenie lub wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres: Zwroty S’portofino Śniadeckich 12a, 60-774 Poznań lub adres email: [email protected]

13.3.    W razie skutecznego odstąpienia od umowy w tym trybie, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a to, co Strony świadczyły ulega niezwłocznemu zwrotowi.

13.4.    Zwracany przez Użytkownika produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie dostawy. Zachęcamy do zapakowania produktu w oryginalne opakowanie. 

13.5.    Sklep niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwraca Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (tj. za dostawę) z tym zastrzeżeniem, że Sklep zwraca Użytkownikowi jedynie koszty najtańszego, zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w ofercie Sklepu.

13.6.    Pieniądze są zwracane niezwłocznie po skutecznym odstąpieniu i to w terminie do 14 dni. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

13.7.    Użytkownik ma obowiązek zwrócić produkt Sklepowi lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep sam zaproponował, że odbierze produkt. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie produktu do Sklepu przed jego upływem. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu do Sklepu, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 30 PLN

13.8.    Zwrotu produktu należy dokonać na adres Sklepu: Zwroty S’portofino, ul. Śniadeckich 12a, 60-774 Poznań.

13.9.    Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze produkt, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13.10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w następujących wypadkach:

a)      umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b)      umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c)      umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d)      umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e)      umowy, w której Użytkownik wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Użytkownik żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

f)       umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g)      umowy o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

h)      umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

i)       umowy  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

13.11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

14.        OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

14.1.    Administratorem danych osobowych Użytkowników i Uczestników jest SAT TS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-277) przy ul. Grochowskiej 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000633957, NIP 7792446406, REGON 365284658.

14.2.    Wypełnienie formularza zamówienia i akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika w celach realizacji zawartych umów sprzedaży, w szczególności operacyjnej realizacji zamówień, wysyłki lub dostarczenia zamówionych produktów, realizacji obowiązków wynikających z rękojmi i udzielonych gwarancji, dochodzenia należności oraz wykonywania innych uprawnień i obowiązków umownych i wynikających z obowiązujących ustaw.

14.3.    Wypełnienie formularza rejestracyjnego i akceptacja niniejszego regulaminu oraz Regulaminu Programu Lojalnościowego jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych podanych przez Uczestnika w celu prawidłowego świadczenia usług Programu Lojalnościowego, w tym m.in. organizacji i prowadzenia Programu Lojalnościowego.

14.4.    Dane osobowe Użytkowników i Uczestników mogą być powierzone przez Spółkę podmiotom trzecim uczestniczącym w procesie realizacji umowy świadczenia usług Programu Lojalnościowego lub uczestniczącym w procesie realizacji umowy sprzedaży, w celu prawidłowego ich wykonania, np. Poczcie Polskiej, przewoźnikom, firmom logistycznym, firmom obsługującym transakcje płatnicze, BENHAUER sp. z o.o.(SALESmanago), Synerise.

14.5.    Dane osobowe Użytkowników i Uczestników będą przetwarzane przez Sklep przez okres niezbędny do realizacji umowy świadczenia usług Programu Lojalnościowego lub umowy sprzedaży oraz przewidziany obowiązującymi przepisami prawa.

14.6.    Każdy Użytkownik i Uczestnik:

    1.  ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich sprostowania w sytuacjach, o których mowa w art. 15 i 16 Rozporządzenia,

    2. ma prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych w sytuacjach, o których mowa w art. 17 i 18 Rozporządzenia,

    3. ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie drogą mailową.

    4. ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych a także prawo do ich przenoszenia w sytuacjach, o których mowa w art. 20 i 21 Rozporządzenia,

    5. ma prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

14.7.    Dane osobowe Użytkowników i Uczestników nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.

15.        POLITYKA PLIKÓW COOKIES

15.1     Sklep zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte m.in. w plikach cookies.

15.2     Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Uczestnika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

15.3     Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika lub Uczestnika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu: SAT TS Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Grochowska 27, 60-277 Poznań.

15.4     Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

    1. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika lub Uczestnika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika lub Uczestnika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

    2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy lub Uczestnicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

    3. utrzymania sesji Użytkownika lub Uczestnika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik lub Uczestnik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.

15.5     W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Uczestnika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Uczestnika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub Uczestnika.

15.6     W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)    „niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

b)    pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

c)     „funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika lub Uczestnika ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik lub Uczestnik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

d)     „reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom lub Uczestnikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

15.7     W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Uczestnika. Użytkownicy lub Uczestnicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika lub Uczestnika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

15.8     Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

16.        PROFILOWANIE

16.1     SAT TS sp. z o.o. do przetwarzania danych osobowych Użytkowników lub Uczestników wykorzystuje narzędzia automatycznego przetwarzania takie jak SALESmanago, Synerise. Za pomocą narzędzi do profilowania danych osobowych SAT TS sp. z o. o. jest w stanie ocenić osobowe czynniki dotyczące konkretnego Użytkownika lub Uczestnika, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące m.in. osobistych preferencji, zainteresowań lub zachowania.

16.2     Celem profilowania jest dostarczenie indywidualnym Użytkownikom lub Uczestnikom spersonalizowanych i dopasowanych ofert oraz treści we wszystkich kanałach, m.in. przez email marketing, dynamiczne treści na stronie www, sieci reklamowe czy sprzedaż bezpośrednią.

16.3     Profilowanie danych osobowych Użytkowników lub Uczestników przez SAT TS sp. z o. o. odbywa się na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika lub Uczestnika.

16.4     Każdy Użytkownik lub Uczestnik, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych polegającego na profilowaniu.

17.        WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

17.1     Korzystanie z Serwisu możliwe jest, o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik lub Uczestnik spełnia następujące, minimalne wymagania techniczne:

a)      zastosowanie aktualnych wersji przeglądarek: Mozilla Firefox, Chrome, Opera lub Internet Explorer 11. z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies. 

17.2     Jeżeli wymagania techniczne przeglądarki Użytkownika lub Uczestnika nie zostaną spełnione, Sklep poinformuje o tym Użytkownika lub Uczestnika odrębnym komunikatem po wejściu na stronę internetową Sklepu, jednocześnie informując o konieczności zainstalowania odpowiedniej przeglądarki lub jej aktualizacji.

17.3     W celu złożenia zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Serwisu oraz w celu korzystania z usług dostępnych w Serwisie, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika lub Uczestnika aktywnego konta poczty elektronicznej.

17.4     Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkowników lub Uczestników z usług Serwisu należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej komputera Użytkownika lub Uczestnika. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW.

17.5     Ponadto korzystanie z usług świadczonych poprzez sieć WWW wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze Użytkownika lub Uczestnika, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której Użytkownik lub Uczestnik połączył się z danym Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Użytkownika lub Uczestnika przeglądarka oraz system operacyjny itp.

18.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

18.1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.08.2017 r.

18.2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, w szczególności do zawierania i wykonywania umów sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o Prawach Konsumenta.

18.3.    W przypadku konieczności zmiany Regulaminu wynikających ze zmiany formy płatności, sposobów i zasad dostawy, warunków zawierania umów, trybu postępowania reklamacyjnego, konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących postanowienia Regulaminu, zmian w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz innych postanowień, których zmiany wpływają na realizację zawartych umów. Sklep zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników i Uczestników o tym fakcie co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmian poprzez umieszczenie tekstu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu oraz  wysłanie zawiadomienia na podany przez Użytkownika lub Uczestnika adres e-mail lub adres do doręczeń. W takiej sytuacji wprowadzone zmiany nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkownika lub Uczestnika przed dniem wejścia w życie przedmiotowych zmian, co oznacza, że do zawartych umów oraz umów wykonanych zastosowanie będzie miał Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia umowy.

18.4.    Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy polski sąd powszechny.

 

Wczytaj czat