Ładuję...

Regulamin Konkursu „Skitouring. Poza trasą. Finał.”

(dalej również: „Regulamin” lub "Regulamin Konkursu")

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „Skitouring. Poza trasą” (dalej również: „Konkurs”) i przyrzekającym nagrody w Konkursie w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (dalej również: „KC”) jest SAT Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu 60-277, przy ul. Grochowskiej 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000633957, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego wynosi 100 000,00zł, (dalej również „Organizator”)
 2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzony jest w sieci Internet w ramach portalu www.facebook.com (dalej również: „Facebook”) oraz na stronie Organizatora https://sportofino.com/poza-trasa.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, sponsorowany ani popierany przez serwis Facebook.
 4. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 5. Regulamin ustala warunki uczestnictwa i zasady Konkursu oraz określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu, a także prawa i obowiązki Organizatora.
 6. 6. Konkurs nie jest grą hazardową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 847 ze zm.)
 7. Niniejszy Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.)
 8. Uczestnik przystępując do Konkursu, zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

II. PRZEDMIOT I CEL KONKURSU

 1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem najciekawszych i najoryginalniejszych komentarzy, wedle subiektywnego odczucia Organizatora.
 2. Konkurs prowadzony jest w celu popularyzacji, promocji i reklamy produktów Organizatora oraz rozpowszechniania wiedzy na temat skitouringu

III. CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs trwa od dnia 28.02.2022 r. do dnia 04.02.2022 r. do godz. 23.59 (dalej również: „Okres Trwania Konkursu”).

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które:

a). najpóźniej w dniu przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat.

b). są konsumentami i działają w celu niezwiązanym z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wolnym zawodem.

c). zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

d). posiadają swój profil w serwisie Facebook.

e). spełnią warunki uczestnictwa w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie.

 

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału:

a). pracownicy Organizatora SAT SP. Z O.O.;

b). współpracownicy Organizatora SAT SP. Z O.O. (tj. osoby i jednostki organizacyjne współdziałające na podstawie umów cywilnoprawnych), ani też członkowie organów Organizatora SAT SP. Z O.O.

c). inne niż wymienione powyżej, osoby biorące udział w zorganizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu albo pozostające w stosunku służbowym / faktycznym z pracownikami Organizatora SAT SP. Z O.O.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a). Umieszczenie w ramach serwisu Facebook Komentarza Konkursowego, o którym mowa w pkt V ust.1 Regulaminu,

b). Przystąpienie do Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, (dalej również oddzielnie: “Uczestnik” lub łącznie: “Uczestnicy”

 

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

V. ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs polega na umieszczeniu przez Uczestnika Komentarza Konkursowego pod Postem Konkursowym na profilu marki S'portofino zorganizowanego w serwisie Facebook pod adresem url: https://www.facebook.com/SPORTOFINO, będącego odpowiedzią na pytanie konkursowe wskazane w Poście Konkursowym. (dalej również: „Komentarz konkursowy”).
 2. Zgłoszenia niespełniające wymagań, o których mowa w ust. 1 powyżej, jak również dokonane w inny sposób niż wskazany w Regulaminie, nie będą brane pod uwagę.
 3. Każdy Uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę Komentarzy Konkursowych. Komentarze Konkursowe mogą być zgłaszane jedynie w Okresie Trwania Konkursu.

 

 1. Organizator może przekazywać Uczestnikom informacje dotyczące Konkursu. Informacje określone w zdaniu poprzednim nie stanowią w szczególności informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z Regulaminem Konkursu; w szczególności zakazane jest zgłaszanie Komentarzy Konkursowych o charakterze erotycznym, pornograficznym, powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność lub uczucia innych osób (w tym religijne i polityczne). Organizator ma prawo usuwać z serwisu Facebook Komentarze Konkursowe, o których mowa w zdaniu poprzednim. Dopuszczalne jest zgłaszanie Komentarzy Konkursowych promujących towary i usługi Organizatora.
 3. Organizator jest uprawniony do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestnika, który narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności:
 4. a) podejmuje działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w uzasadnione interesy osób trzecich;
 5. b) podejmuje działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub mechanizmów i zasad funkcjonowania Konkursu;
 6. c) podejmuje działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w jego wizerunek.
 7. d) działającego z fikcyjnych kont/profili w serwisie Facebook lub tworzącego takie konta.

VI. KOMISJA KONKURSOWA

 1. Komentarze Konkursowe ocenia Komisja Konkursowa w składzie wyłonionym przez Organizatora (dalej również: „Komisja Konkursowa”).
 2. Komisja Konkursowa podejmuje działania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, w szczególności wyłania Laureatów i decyduje o przyznaniu Nagród.

VII. ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW KONKURSU

 1. Komisja Konkursowa wybiera 1 (słownie: jednego) Uczestnika, którego Komentarz Konkursowy w ocenie Komisji Konkursowej jest najciekawszy, najbardziej kreatywny oraz najlepiej oddający charakter Konkursu i jego tematykę (dalej: „Laureat”).
 2. Komisja Konkursowa dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji opisanych w niniejszym paragrafie, a w szczególności może przyjąć kryteria wyboru Komentarza Konkursowego oparte na subiektywnych odczuciach.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez wyłonienia Laureatów.
 4. W przypadku, gdy kilka zgłoszeń dokonanych przez różnych Uczestników będzie tej samej treści, Organizator przeprowadzi postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia, który z Uczestników jest autorem danego zgłoszenia. Nagroda w Konkursie zostanie przyznana rzeczywistemu autorowi danego zgłoszenia. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Organizator nie będzie mógł jednoznacznie stwierdzić, który z Uczestników jest autorem danego zgłoszenia lub Organizator stwierdzi, że każdy z Uczestników sporządził samodzielnie takie samo lub podobne zgłoszenie, nagroda zostanie przyznana temu spośród Uczestników, który jako pierwszy opublikował Komentarz Konkursowy. Powyższe nie wyklucza prawa Uczestnika, któremu nie przyznano nagrody, do dochodzenia autorstwa swojego hasła przeciw drugiemu Uczestnikowi na drodze sądowej.
 5. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa do złożenia reklamacji, o którym mowa w pkt XIII.

VIII. NAGRODY

 1. W Konkursie przewidziana jest 1 (słownie: jedna) nagroda w postaci bonu na zakupy produktów w S’portofino znajdujących się w ofercie Organizatora aktualnej na dzień odbioru Nagrody dostępnej na stronie internetowej www.sportofino.com​: 1 bon o wartości 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100)
 2. Jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę, niezależnie od liczby zgłoszeń.
 3. Z Laureatem skontaktuje się Organizator, na zasadach określonych w pkt IX.
 4. Warunkiem odbioru Nagrody jest zaakceptowanie Regulaminu Konkursu i regulaminu sklepu internetowego sportofino.com dostępnego na stronie internetowej: https://sportofino.com/regulamin (dalej również: Regulamin Sklepu) oraz przekazanie Organizatorowi na zasadach określonych w Regulaminie danych potrzebnych do przekazania przez Organizatora Nagrody.
 5. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 Nr 51 poz. 307 t.j. z późn. zm.) łączna wartość przekazanych Laureatom nagród rzeczowych, o których mowa w ust. 2 powyżej podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Laureatowi nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Do wartości nagród rzeczowych, o której mowa w ust. 2 powyżej zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy łącznej wartości nagród rzeczowych i pieniężnych (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości nagród rzeczowych, o których mowa w ust. 2 powyżej). Laureat zgadza się, że kwota nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie, obciążającego Laureata. Laureat jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.

IX. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Publikacja danych Laureata Konkursu przez Organizatora nastąpi na stronie w formie komentarza pod Postem Konkursowym na profilu marki S'portofino pod adresem URL https://www.facebook.com/SPORTOFINO najpóźniej w terminie kolejnych 10 dni licząc od dnia zakończenia Konkursu (dalej również: „Ogłoszenie Wyników Konkursu”).
 2. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie nazwy jego profilu w serwisie Facebook w komentarzu pod Postem Konkursowym, o którym mowa w ust. 1.

X. POINFORMOWANIE LAUREATÓW O WYNIKACH KONKURSU, WERYFIKACJA DANYCH I WYDANIE NAGRÓD

 1. Nagrody zostaną przekazane Laureatowi drogą mailową. Nie ma możliwości przekazania Laureatom wygranego produktu w inny sposób niż poprzez kontakt drogą mailową.
 2. Nagroda nie może zostać odebrana w sklepie stacjonarnym S’portofino, zamówiona poprzez stronę www.sportofino.com​ ani w żaden inny sposób.
 3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w formie komentarza pod Postem Konkursowym. Laureat ma obowiązek potwierdzić w terminie do 5 dni w formie wiadomości prywatnej do strony S’portofino (https://www.facebook.com/SPORTOFINO_ korzystając z wewnętrznego systemu komunikacji serwisu Facebook, że otrzymał informację o wygranej oraz przesłać wymagane przez Organizatora informacje na wskazany adres e-mail, w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki oraz adres e-mail.
 4. Laureat Konkursu może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody w ciągu 5 (pięciu) dni od otrzymania zawiadomienia o wygranej.
 5. W przypadku nieprzekazania przez Laureata w terminie i na zasadach określonych w ust. 3 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 7. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.
 8. Regulamin nie zwalnia Uczestników Konkursu z ciążących na nich obowiązków publicznoprawnych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Wydanie nagrody w niniejszym Konkursie poczytuje się za dokonane z chwilą, gdy wiadomość e-mail zawierający Nagrodę został wprowadzony do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Laureat mógł się zapoznać z jego treścią

XI. PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do treści opublikowanego Komentarza Konkursowego (zwanej w niniejszym paragrafie również „Utworem”) wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że opublikowany Komentarz Konkursowy nie jest obciążony żadnymi prawami osób trzecich i nie był wcześniej publikowana.
 2. Organizator zastrzega z chwilą zgłoszenia Komentarza Konkursowego - nabycie niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Komentarza Konkursowego bez ograniczeń terytorialnych oraz bez wynagrodzenia, na okres 5 lat, a nagrodzony Laureat udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonej Pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:
 3. a) utrwalenie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi,
 4. b) zwielokrotnienie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi niezależnie od ilości egzemplarzy,
 5. c) wprowadzenie do pamięci komputera,
 6. d) wykorzystanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych,
 7. e) rozpowszechnienie w sieciach informatycznych (w tym w Internecie),
 8. f) rozpowszechnienie w programach telewizyjnych i utworach audiowizualnych nadawanych za pomocą wizji przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne oraz za pośrednictwem satelity, wyświetlanych w kinie, publiczne odtwarzanych,
 9. g) rozpowszechnianie w programach telewizyjnych i utworach audiowizualnych nadawanych w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją telewizyjną,
 10. h) wydanie w wydawnictwach książkowych i innych wydawnictwach drukowanych (np. katalogi, gazety, kalendarze), wydawnictwach multimedialnych, samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych podmiotów,
 11. i) rozpowszechnianie w całości lub w częściach w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie plakatów, folderów reklamowych, niezależnie od ich rodzaju formatu, ogłoszeń, reklam w tym reklam audiowizualnych, audialnych, multimedialnych,
 12. j) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
 13. Uczestnik upoważnia Organizatora do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych oraz upoważnia do wykonywania praw zależnych do Utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.
 14. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do utworów wykorzystywanych w ramach Komentarza Konkursowego. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem związanym z naruszeniem praw autorskich do utworów wykorzystanych przez Uczestników podczas tworzenia Komentarza Konkursowego, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich wysokości, na każde żądanie Organizatora.
 15. Organizator nie jest zobowiązany do publikowania Komentarzy Konkursowych, a odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia.
 16. Uczestnik wyraża zgodę, na czas trwania licencji, na nieujawnianie swojego autorstwa przy rozpowszechnianiu Utworu. Nie narusza to praw wynikających z art. 16 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 t.j. z zm.).

XII. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników zbieranych w związku z Konkursem jest Organizator, tj. SAT Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu 60-277, przy ul. Grochowskiej 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000633957, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego wynosi 100 000,00zł, strona internetowa www.sportofino.com
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Klauzuli Informacyjnej o Przetwarzaniu Danych Osobowych, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

XIII. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać w szczególności na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora, określony w ust. 4 niniejszego paragrafu (dalej również: „Reklamacje”).
 2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, a także dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.
 3. Ewentualne Reklamacje dotyczące Konkursu są przyjmowane w okresie trwania Konkursu oraz w ciągu 14 dni licząc od dnia upływu terminu, o którym mowa w pkt IX ust. 1.
 4. Reklamacje powinny być przesłane listem poleconym na adres: Grochowska 27, 60-277, Poznań, Polska, z dopiskiem – konkurs „Skitouring. Poza trasą” lub drogą elektroniczną na adres: [email protected] tytuł wiadomości - konkurs - “Skitouring. Poza trasą.”. Reklamacje otrzymane po upływie wskazanego w ust. 3 niniejszego paragrafu terminu nie będą rozpatrywane. O przyjęciu Reklamacji do rozpatrzenia decyduje data stempla pocztowego.

 

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

a).  Imię, nazwisko oraz adres Uczestnika,

b).   Adres mailowy lub adres korespondencyjny, w zależności od formy wniesienia Reklamacji

c).   Dokładny opis przyczyny reklamacji i zachowania Organizatora.

 1. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa, która sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania reklamacyjnego.
 2. Komisja Konkursowa, rozpatrując Reklamacje, stosuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. O decyzji Organizatora w przedmiocie Reklamacji, Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w zależności od tego, w jaki sposób Reklamacja została przesłana do Organizatora.
 5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.sportofino.com
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w czasie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu. Wszyscy Uczestnicy Konkursu zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie zmian w Regulaminie oraz wysłanie informacji mailowo lub w systemie wewnętrznej korespondencji przez platformę Facebook.
 3. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
 5. W przypadku pytań lub wątpliwości Uczestnik może się skontaktować z Organizatorem pod adresem mailowym: [email protected]
 6. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.02.2022.
Wczytaj czat