1.           ÚVOD

Vlastníkom internetového obchodu www.sportofino.com je spoločnosť SAT Sp. z o.o. so sídlom v Poznani, ul. Grochowska 27, zapísaná do Obchodného registra Národného súdneho registra vedeného okresným súdom Poznaň - Nowe Miasto a Wilda v Poznani, VIII. Hospodárske oddelenie Národného súdneho registra, pod číslom KRS 0000633957, DIČ: 7792446406, IČO: 365284658.

Tieto obchodné podmienky definujú základné pravidlá používania webovej stránky www.sportofino.com Používateľmi a Účastníkmi a obsahujú organizačné predpisy webovej stránky.

2.           DEFINÍCIE

V týchto obchodných podmienkach majú nasledujúce pojmy s veľkým začiatočným písmenom tento význam:

1)                

Pracovné dni 

dni v týždni od pondelka do piatku, s výnimkou štátnych sviatkov;

2)                

Spotrebiteľ

fyzická osoba v zmysle čl. 221 Občianskeho zákonníka, uskutočňujúca s podnikateľom právny úkon, ktorý priamo nesúvisí s jej obchodnou alebo profesionálnou činnosťou;

3)                

Účastnícky účet

účet vytvorený v IT systéme Obchodu podľa údajov Účastníka poskytnutých v súlade s predpismi o Vernostnom programe, používaných na vybavovanie objednávok a umožňujúcich využitie Vernostného programu;

4)                

Organizátor

organizátor Vernostného programu, t.j. SAT Sp. z o.o. so sídlom v Poznani, ul. Grochowska 27, zapísaná do Obchodného registra Národného súdneho registra vedeného okresným súdom Poznaň - Nowe Miasto a Wilda v Poznani, VIII. Hospodárske oddelenie Národného súdneho registra, pod číslom KRS 0000633957, DIČ: 7792446406, IČO: 365284658;

5)                

 

Vernostný program

zmluva o poskytovaní služieb vernostného programu S'portofino Club Organizátorom, uzavretá:

a)       vyplnením a podpísaním registračného formulára Účastníkom pri jednorazových nákupoch za akúkolvek čiastku v Salóne alebo

b)       vyplnením registračného formulára, ktorý je Účastníkovi k dispozícii online v Obchode,

ďalej len „Registrácia“;

6)              

Obchodné podmienky

tieto obchodné podmienky určujú podmienky používania Obchodu spolu so všetkými prílohami a odkazmi, ktoré na ne jasne odkazujú;

7)                

Obchodné podmienky Vernostného programu

obchodné podmienky definujúce pravidlá, rozsah a podmienky organizácie a účasti vo Vernostnom programe, dostupné na www.sportofino.com/regulamin-club;

8)                

Nariadenie

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a vo veci voľného pohybu týchto údajov a zrušenia smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov);

9)                

Salóny

maloobchodné predajne Organizátora prevádzkované pod značkou S'portofino, ktorých aktuálny zoznam je k dispozícii na webových stránkach www.sportofino.com;

10)             

Webová stránka

webová stránka www.sportofino.com dostupná v anglickej, nemeckej, francúzskej, rumunskej, poľskej, slovenskej a českej jazykovej verzii;

11)             

Obchod

internetový obchod prevádzkovaný Organizátorom na adrese www.sportofino.com; Korešpondenčná adresa obchodu:

E-Sklep S’portofino

ul. Okopowa 58 / 72

01 - 042 Warszawa

Tel: +48 618 865 013

e-mail: warszawa@sportofino.com

12)           

Účastník

fyzická osoba vo veku najmenej 18 rokov, ako aj právnická osoba a organizačná zložka bez právnej subjektivity, majúca právnu spôsobilosť a spôsobilosť pre právne úkony, ktorá uzavrela s Organizátorom zmluvu o poskytovaní služieb Vernostného programu, ktorá má Účastnícky účet;

13)           

Zákon

zákon z 10. mája 2018 o ochrane osobných údajov (Zb. zák. 2018.1000);

14)           

Používateľ

fyzická osoba vo veku najmenej 18 rokov, ako aj právnická osoba a organizačná zložka bez právnej subjektivity, majúca právnu spôsobilosť a spôsobilosť pre právne úkony, ktorá nakupuje alebo má v úmysle nakupovať v Obchode.

 

3. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

3.1.       Obchod www.sportofino.com realizuje zásielkový predaj tovarov zo svojej ponuky cez internet. Informácie o produktoch zverejňuje Obchod na adrese www.sportofino.com.

3.2.       Všetky produkty ponúkané v obchode www.sportofino.com sú nové, v súlade s ubezpečeniami obchodu uvedenými v ich popise, a boli legálne uvedené na poľský trh.

4. ÚČASTNÍCKE ÚČTY - VERNOSTNÝ PROGRAM

4.1.       Účastník získava prístup k Účastníckemu účtu po Registrácii.

4.2.       Registrácia Účastníckeho účtu nie je nutná pre uskutočnenie objednávky v Obchode.

4.3.       Registráciou Účastníckeho účtu Účastník uzatvára s Organizátorom zmluvu o poskytovaní služieb Vernostného programu, ktorá zaručuje Účastníkom ďalšie výhody spojené s účasťou vo Vernostnom programe, uvedené v bode 6 Obchodných podmienok Vernostného programu.

4.4.       V rámci Registrácie Účastníckeho účtu Účastník uvedie svoje meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo.

4.5.       Registráciu Účastníckeho účtu prostredníctvom Obchodu je možné vykonať kedykoľvek, stačí k tomu prejsť na kartu „Registrácia“. Po Registrácii obdrží Účastník na ním uvedenú e-mailovú adresu potvrdenie o Registrácii spolu s prístupovým heslom, a následne bude možné účet na Webovej stránke aktivovať. Z bezpečnostných dôvodov by mal Účastník zmeniť prístupové heslo pri prvom prihlásení.

4.6.       Po zaregistrovaní Účastníckeho účtu bude Účastník môcť nakupovať v Obchode. Za týmto účelom poskytne Účastník v príslušnom formulári dodaciu adresu a údaje potrebné na vystavenie faktúry, v prípade vyhlásenia o jej vydaní. Obchod nie je zodpovedný za akékoľvek nepravdivé alebo neúplné údaje poskytnuté Účastníkom vo formulári.

4.7.       Pri vypĺňaní registračného formulára má Účastník pred uzavretím zmluvy o účasti vo Vernostnom programe možnosť prečítať si Obchodné podmienky a Obchodné podmienky Vernostného programu a stiahnuť si ich. Prijatie ich obsahu sa uskutoční zaškrtnutím príslušného políčka vo formulári.

5. OBJEDNÁVKY

5.1.       Pri zadávaní objednávok prostredníctvom tzv. „rýchlych nákupov“ (nevyžadujúcich Registráciu) alebo po zaregistrovaní Účastníckeho účtu je Používateľ povinný uviesť správne údaje, ktoré budú potrebné na vybavenie objednávok. Obchod si vyhradzuje právo overiť si poskytnuté údaje telefonicky alebo online.

5.2.       Podmienkou prijatia objednávky na vybavenie Obchodom je správne vyplnenie objednávkového formulára a voľba spôsobu nakupovania, uvedeného v bode 6.

5.3.       Po prijatí objednávky Obchodom bude na e-mailovú adresu uvedenú Používateľom zaslaná automatická správa potvrdzujúca prijatie objednávky.

5.4.       Potom je zadaná objednávka overená obchodným oddelením Obchodu, po čom Používateľ dostane ďalšiu správu s informáciou, že objednávka bola prijatá na vybavenie. Používateľ po prijatí správy informujúcej o prijatí objednávky na vybavenie uzatvára s Obchodom kúpnu zmluvu na objednaný produkt. Akékoľvek zmeny v objednávke môže Používateľ vykonať iba kontaktovaním pracovníkov Obchodu zaslaním e-mailu na nasledujúcu adresu: sklep@sportofino.com a zadaním v predmete e-mailu: čísla objednávky a údajov Používateľa.

5.5.       Zmeny v objednávkach a zrušenie objednávky môže Používateľ vykonať do 24 hodín od dátumu podania objednávky. Za týmto účelom je treba kontaktovať Obchod - telefonicky na tel. č. +421 233 322 931, alebo e-mailom na zakaznik@sportofino.com

5.6.       V prípade nedostupnosti niektorého z objednaných produktov bude Používateľ informovaný o stave objednávky a rozhodne o spôsobe jej vybavenia - teda čiastočné vybavenie objednávky alebo zrušenie celej objednávky. V prípade zrušenia objednávky vráti Obchod prijatú čiastku na bankový účet Používateľa.

5.7.       Pre zľavové akcie a výpredaje je určený obmedzený počet produktov a objednávky sa spracovávajú v poradí, v akom sú prijímané, až do vyčerpania produktov určených pre tento typ predaja.

6. SPÔSOB NAKUPOVANIA

6.1.       Používateľ v objednávke vyberie objednané produkty, určí miesto dodania, spôsob dodania, spôsob platby a uvedie fakturačné údaje (ak je to relevantné).

7. SPÔSOB PLATBY

7.1.       Používateľ používajúci poľskú verziu Webovej stránky:

a)      ak je produkt dodávaný na území Poľskej republiky, má možnosť uskutočniť platbu za objednávku nasledovne:

- „na dobierku“ (platba pri prevzatí) pre objednávky s hodnotou nepresahujúcou 6 000 PLN brutto z dôvodu obmedzení v preprave poskytovanej kuriérskou spoločnosťou GLS Sp. z o.o a DHL Parcel Polska Sp. z o. o. alebo

- prostredníctvom „rýchlej platby alebo platby kartou“ cez dotpay.pl.

b)      ak je produkt dodávaný mimo územie Poľskej republiky (produkt je dodávaný do nasledujúcich krajín: Albánsko, Rakúsko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Čierna Hora, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Španielsko, Holandsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Rumunsko, San Maríno, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko, Maďarsko, Veľká Británia, Taliansko, Lotyšsko) má možnosť uskutočniť platbu za objednávku nasledovne:

- prostredníctvom „rýchlej platby alebo platby kartou“ cez dotpay.pl.

7.2.          Používateľ, ktorý používa anglickú verziu webovej stránky, má možnosť uskutočniť objednávku produktu mimo územie Poľskej republiky, uvedenú v bode 7.1 b) Obchodných podmienok, zaplatením objednávky nasledujúcim spôsobom:

- prostredníctvom „rýchlej platby“ cez PayPal.

7.3.       Pri prevodoch do poľa „nadpis“ je treba uviesť číslo objednávky a meno a priezvisko Používateľa.

7.4.       Ak si Používateľ zvolí možnosť „rýchla platba alebo platba kartou“ cez dotpay.pl alebo PayPal,  mal by uskutočniť platbu ihneď po zadaní objednávky. Pokiaľ sa platba neprevedie na účet Obchodu do 5 dní, bude objednávka zrušená.

7.5.       Ak produkt chýba alebo je objednávka zrušená, uskutoční sa vrátenie peňazí na bankový účet Používateľa okamžite po jeho uvedeniu Používateľom.

7.6.       V prípade trojnásobného neprevzatia objednanej zásielky Používateľom na ním uvedenej adrese si Obchod vyhradzuje právo neponúknuť Používateľovi spôsob platby za objednaný tovar „na dobierku“ a ponúknuť mu ďalšie spôsoby platby. Obchod poskytne Používateľovi opäť možnosť platby za objednaný tovar „na dobierku“, ak k neprevzatí zásielky došlo v dôsledku okolností, ktoré sú mimo vinu alebo kontrolu Používateľa, o čom bude Používateľ informovať Obchod e-mailom na: sklep@sportofino.com.

8. CENY A ZMENA PONUKY

8.1.       Ceny uvedené v popisoch jednotlivých produktov sú vyjadrené:

a)      v poľskej jazykovej verzii webovej stránky v poľských zlotých,

b)      v anglickej jazykovej verzii webovej stránky v eurách,

c)      v britskej jazykovej verzii webovej stránky v britských librách,

d)      v českej jazykovej verzii webovej stránky v českých korunách,

e)      vo francúzskej jazykovej verzii webovej stránky v eurách,

f)       v rumunskej verzii webovej stránky v ronach,

g)      v slovenskej verzii webowej stránky v eurách

a zahŕňajú všetky ich zložky vrátane príslušných daní v súlade s platnými národnými predpismi.

8.2.       Eventuálne náklady na colné poplatky sa pripočítajú k cene produktu potom, čo si Používateľ vyberie krajinu dodania mimo Európsku úniu, ak sa na danú krajinu vzťahujú colné poplatky. Používateľ bude pred prijatím objednávky informovaný o nákladoch na colné poplatky.

8.3.       Ceny produktov nezahŕňajú náklady na prepravu. Zmena ceny sa deje zverejnením nových cenových ponúk na webovej stránke www.sportofino.com a zaväzuje Obchod od okamihu ich zverejnenia a nemá vplyv na plnenie zmlúv uzavretých v dôsledku skôr zadaných objednávok.

9. DODACIE PODMIENKY

9.1.       Zásielka sa realizuje spôsobom, ktorý si zvolil Používateľ v okamihu objednania, na dodaciu adresu uvedenú Používateľom. Používateľ uskutočňujúci nákup má právo na uvedenie dodacej adresy objednaného produktu aj mimo územie Poľskej republiky.

9.2.       Zásielka mimo územie Poľskej republiky je možná po individuálnej dohode s Obchodom.

9.3.       Doručenie objednaných produktov na adresu v Poľsku je bezplatné. V prípade iných krajín tieto náklady závisia od kuriérskej spoločnosti.

9.4.       Náklady na doručenie do jednotlivých krajín sú uvedené v tabuľke.

9.5.       Doba doručenia zásielky sa skladá z času vybavenia objednávky a času dodania, ktoré sa líšia v závislosti na výbere spôsobu platby, možnosti doručenia a mieste doručenia.

9.6.       Čas vybavenia objednávky je:

a) v prípade platby na dobierku, t.j. platby pri prevzatiu - zakúpený produkt bude odoslaný po skontrolovaní objednávky zamestnancom Obchodu (do 2 pracovných dní odo dňa oznámenia Používateľovi o prijatí objednávky na vybavenie),

b) v prípade zásielky splatnej pred odoslaním, t.j. v prípade výberu spôsobu platby: „rýchle platby alebo platba kartou“ - zakúpený produkt bude odoslaný do 2 pracovných dní od okamihu pripísania platby v správnej výške na účet Obchodu. Do vyššie uvedených termínov vybavenia objednávky nie je zahrnutý deň, kedy Obchod informoval Používateľa o prijatí objednávky na vybavenie.

9.7.       Dodacia doba je čas doručenia zásielky, v závislosti od výberu spôsobu doručenia zvoleného Používateľom. Zásielka sa uskutočňuje prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS Sp. z o.o. alebo DHL Parcel Polska Sp. z o. o. Odhadovaná doba dodania je 24-48 hodín na adresu v Poľsku. V prípade iných krajín tento čas závisí od kuriérskej spoločnosti (dodaciu dobu nájdete v tabuľke, ktorá je prílohou týchto obchodných podmienok). Termíny uvedené v tabuľke sú termínmi deklarovanými kuriérskou spoločnosťou GLS Sp. z o.o. a DHL Parcel Polska Sp. z o. o.

9.8.       Náklady na doručenie budú umiestnené na vystavenom účtovnom doklade (faktúra alebo pokladničný doklad) ako samostatná položka. Používateľ je informovaný o nákladoch na doručenie pred prijatím objednávky. Aktuálnu tabuľku obsahujúcu informácie o nákladoch na doručenie, v závislosti od výberu možnosti doručenia, nájdete tu a na karte „nákupy“.

10. ZÁRUKA ZA VADY A ZÁRUKA

10.1.    Obchod je povinný poskytnúť Používateľovi produkt bez vád.

10.2.    Obchod je zodpovedný voči Používateľovi, ak má predaný tovar fyzickú vadu.

10.3.    Fyzická vada spočíva v nesúlade predanej veci (produktu) so zmluvou.

10.4.    Všetky produkty ponúkané v obchode sú úplne nové a vzťahuje sa na ne záruka výrobcu.

10.5.    Obchod nie je ručiteľom produktov. Ak ručiteľ poskytuje záruku kvality vzťahujúcu sa na produkt, jej podmienky sa sprístupňujú spolu s produktom. Záruku je potrebné uplatňovať v súlade s podmienkami uvedenými v záručnom liste priloženom k produktu.

10.6.    V prípade zistenia vady produktu môže Používateľ:

a) žiadať zníženie ceny alebo

b) odstúpiť od zmluvy,

pokiaľ Obchod okamžite a bez zbytočných nepríjemností pre Používateľa nevymení chybný produkt za produkt bez vád alebo neodstráni vadu, toto obmedzenie však neplatí, ak produkt už bol Obchodom vymenený alebo opravený alebo ak Obchod nesplnil povinnosť vymeniť vec za nezávadnú alebo odstrániť vadu.

10.7.    Používateľ môže namiesto odstránenia vady navrhnutej Obchodom požadovať výmenu produktu za produkt bez vád, alebo namiesto výmeny produktu požadovať odstránenie vady, ibaže nie je možné odstrániť danú vadu a priviesť produkt do stavu, ktorý by bol zhodný s obsahom zmluvy, alebo ak by si to vyžadovalo nadmerné náklady v porovnaní so spôsobom navrhnutým Obchodom. Pri posudzovaní nadmerných nákladov sa berie do úvahy hodnota produktu bez vád, typ a závažnosť zistenej vady, ako aj nepríjemnosti, ktorým by bol Používateľ inak vystavený.

10.8.    Používateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je vada zanedbateľná;

10.9.    Ak má predaná vec vadu, môže Používateľ požadovať výmenu veci za vec bez vady alebo odstránenie vady. Obchod je povinný vymeniť vadnú vec za nezávadnú alebo vadu v primeranom čase odstrániť bez zbytočných nepríjemností pre Používateľa.

10.10. Obchod môže odmietnuť vyhovieť žiadosti Používateľa uvedenej v bode 10.9 Obchodných podmienok, ak je nemožné uviesť vadnú vec do súladu so zmluvou spôsobom, ktorý si zvolí Používateľ, alebo ak by to vyžadovalo nadmerné náklady v porovnaní s druhým možným spôsobom, ako ju uviesť do súladu so zmluvou.

11. POSTUP VYBAVOVANIA REKLAMÁCII

11.1     Reklamácie v rámci záruky by sa mali zasielať na túto adresu: Reklamácie S’portofino, Olzalogistic, Súľov 46, 013-52 Súľov-Hradná, alebo na e-mail: zwroty@sportofino.com.

11.2     Vadu je možné oznámiť pomocou formulára „reklamácia“ z webovej stránky Obchodu, na karte Výmeny/Vrátenia a zaslať ho e-mailom alebo priložiť k zásielke. K oznámeniu o vade sa odporúča pripojiť doklad (alebo jeho kópiu) potvrdzujúci nákup produktu v Obchode.

11.3     Z dôvodu potreby Obchodu posúdiť existenciu vady produktu by mal byť reklamovaný produkt súčasne s odoslaním oznámenia o vade doručený na túto adresu: Reklamácie S’portofino, Olzalogistic, Súľov 46, 013-52 Súľov-Hradná.

11.4     Používateľ má právo na uplatnenie reklamácie v rámci záruky do 2 rokov od dátumu zakúpenia produktov v Obchode.

11.5    Obchod má 30 dní na to, aby posúdil reklamáciu Používateľa, s výhradou reklamácie Používateľa v rámci záruky za vady, na ktorú Obchod odpovedá do 14 dní odo dňa prijatia žiadosti Používateľa. O posúdení reklamácie je Používateľ informovaný e-mailom, telefonicky alebo písomne. Neinformovanie Používateľa o spôsobe jej zváženia v uvedenej lehote sa bude považovať za prijatie reklamácie.

11.6     Práva Používateľa v rámci záruky za vady nevylučujú, neobmedzujú ani nepozastavujú práva Používateľa vyplývajúce zo záruky poskytnutej ručiteľom - za podmienok uvedených v záručnom liste.

12. SPÔSOBY MIMOSÚDNEHO RIEŠENIA SPOROV

12.1 V prípade vyčerpania vyššie uvedeného reklamačného konania má Používateľ, ktorý je Spotrebiteľom, právo (okrem možnosti domáhať sa svojich nárokov súdnou cestou) právo na mimosúdne riešenie reklamacie a uplatnenie nárokov. Pravidlá týkajúce sa možnosti uplatnenia týchto nárokov a prístupu k postupom sú k dispozícii v sídlach a na webových stránkach okresných/mestských ombudsmanov pre  spotrebiteľov, Vojvodských inšpektorátov obchodnej inšpekcie a sociálnych organizácií, ktorých zákonnou úlohou je ochrana Spotrebiteľov. Informácie sú navyše k dispozícii na webovej stránke Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľov: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

12.2     Používateľ, ktorý je Spotrebiteľom, má najmä právo:

a) obrátiť sa na stály spotrebiteľský rozhodcovský súd uvedený v čl. 37 zákona z 15. decembra 2000 o Obchodnej inšpekcii (Zb. zák. z roku 2017, pol. 1063), so žiadosťou o urovnanie sporu vzniklého z uzavretej kúpnej zmluvy;

b)  obrátiť sa na Vojvodského inšpektora Obchodnej inšpekcie v súlade s čl. 36 zákona z 15. decembra 2000 o Obchodnej inšpekcii (Zb. zák. z roku 2017, pol. 1063), so žiadosťou o začatie mediačného konania pre priateľské urovnanie sporu;

c)    obrátiť sa na okresného/mestského ombudsmana pre spotrebiteľov alebo na jednu zo sociálnych organizácií, ktorých zákonnou úlohou je ochrana spotrebiteľov.

12.3     Register subjektov príslušných na vedenie konania vedie predseda Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľov a je k dispozícii na webovej stránke Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľov: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.

12.4     Používateľ, ktorý je Spotrebiteľom, môže tiež možnosť využiť online systém riešenia sporov medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi na úrovni EÚ (platforma ODR dostupná na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Platforma ODR je interaktívna a viacjazyčná webová stránka, na ktorej majú Spotrebiteľ a podnikateľ prístup ku komplexným službám týkajúcim sa mimosúdneho urovnania sporu týkajúceho sa zmluvných povinností vyplývajúcich z online kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb.

13. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZATVORENEJ NA DIAĽKU

13.1.    Každý Používateľ má právo akýmkoľvek spôsobom bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku do 30 dní od prevzatia produktu. Pre Vaše pohodlie odporúčame odstúpiť od zmluvy e-mailom, telefonicky alebo zaslaním písomného vyhlásenia na adresu: Olzalogistic - S’portofino, Súľov 46, 013-52 Súľov-Hradná. Každý Účastník môže predložiť vyhlásenie aj prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je k dispozícii na Účastníckom účte na karte „Moje vrátenia“.

13.2.    Pre splnenie 30-dňovej lehoty uvedenej v bode 13.1 vyššie stačí predložiť alebo zaslať vyhlásenie pred jej uplynutím. Vyhlásenie je možné zaslať na túto adresu:Olzalogistic - S’portofino, Súľov 46, 013-52 Súľov-Hradná, alebo e-mailom: zwroty@sportofino.com

13.3.    V prípade účinného odstúpenia od zmluvy týmto spôsobom sa kúpna zmluva považuje za neplatnú a to, čo Strany poskytli, sa okamžite vráti.

13.4.    Produkt vrátený Používateľom by mal byť zabalený vhodným spôsobom, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas dodávky. Odporúčame zabaliť produkt do pôvodného obalu.

13.5.    Obchod okamžite, najneskôr však do 14 dní odo dňa prijatia vyhlásenia Používateľa o odstúpení od zmluvy, vráti Používateľovi všetky ním vykonané platby vrátane nákladov na doručenie produktu (t.j. za dodanie) s tým, že Obchod uhradí Používateľovi iba najlacnejší, bežný spôsob zásielky, ktorý je k dispozícii v ponuke Obchodu.

13.6.    Peniaze sa vracia ihneď po účinnom odstúpení a do 14 dní. Vrátenie platieb bude vykonané rovnakými platobnými metódami, ktoré použil Používateľ pri pôvodnej transakcii, pokiaľ Používateľ výslovne nesúhlasil s iným riešením. V každom prípade Užívateľovi tým nevzniknú žiadne ďalšie poplatky v súvislosti s vrátením platby.

13.7.    Používateľ je povinný vrátiť produkt do Obchodu alebo ho odovzdať osobe poverenej Obchodom na odber ihneď, najneskôr však do 3 dní odo dňa, keď odstúpil od zmluvy, pokiaľ Obchod sám nenavrhol, že si produkt prevezme. Na dodržanie 14-dňovej lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete stačí produkt vrátiť do Obchodu pred jej uplynutím. Používateľ nesie priame náklady na vrátenie produktu do Obchodu, ak veci z dôvodu ich povahy nie je možné vrátiť klasickou poštou. Výška týchto nákladov sa odhaduje na maximálne 30 PLN.

13.8.    Produkt je treba vrátiť na adresu Obchodu: Olzalogistic - S’portofino, Súľov 46, 013-52 Súľov-Hradná.

13.9.    Ak Obchod nenavrhol Používateľovi, že si produkt prevezme sám, môže zadržať platbu vrátenej sumy prijatej od Používateľa do chvíle, kedy obdrží vrátený produkt, alebo kým mu Používateľ nepreukáže doklad potvrdzujúci jeho odoslanie, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.

13.10. Používateľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku v nasledujúcich prípadoch:

a)      zmluva, kde predmetom služby je neprefabrikovaná vec vyrobená podľa špecifikácie Používateľa alebo slúžiaca na uspokojenie jeho individuálnych potrieb;

b)      zmluva, ktorej predmetom plnenia je vec, ktorá sa rýchlo kazí alebo má krátku trvanlivosť;

c)      zmluva, ktorej predmetom plnenia je vec doručená v zapečatenom obale, ktorú nie je možné po otvorení zásielky vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bol obal po dodaní otvorený;

d)      zmluva, ktorej predmetom plnenia sú veci, ktoré sú po dodaní, vzhľadom na svoju povahu, neoddeliteľne spojené s inými vecami;

e)      zmluva, v ktorej Používateľ výslovne požadoval, aby za ním podnikateľ prišiel za účelom neodkladnej opravy alebo údržby; ak podnikateľ poskytuje ďalšie služby okrem tých, ktoré požaduje Používateľ, alebo poskytuje iné veci ako náhradné diely potrebné na opravu alebo údržbu, má Používateľ právo odstúpiť od zmluvy, pokiaľ ide o ďalšie služby alebo veci;

f)       zmluva, ktorej predmetom plnenia sú zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačový softvér dodávaný v zapečatenom obale, ak bol obal po dodaní otvorený;

g)      zmluva o dodávke novín, periodík alebo časopisov, s výnimkou zmlúv o predplatnom;

h)      zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb, iných ako na bytové účely, prepravy tovaru, prenájmu automobilov, stravovania, služieb spojených s voľnočasovými, zábavnými, športovými alebo kultúrnymi podujatiami, ak zmluva určuje deň alebo dobu poskytovania služieb;

i)       zmluva o dodávke digitálneho obsahu, ktorý sa nezaznamenáva na hmotnom nosiči, ak sa plnenie začalo s výslovným súhlasom Používateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po jeho informovaní podnikateľom o strate práva na odstúpenie od zmluvy.

13.11. Používateľ je zodpovedný za zníženie hodnoty veci v dôsledku jej používania spôsobom, ktorý presahuje rámec toho, čo je potrebné na zistenie charakteristiky, vlastností a fungovania veci.

14. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

14.1.    Správcom osobných údajov Užívateľov a Účastníkov je SAT Sp. z o.o. so sídlom v Poznani (60-277) ul. Grochowska 27, zapísaná do Obchodného registra Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000633957, DIČ 7792446406, IČO 365284658.

14.2.    V Obchode sa pre jednotlivé kategórie subjektov údajov spracúvajú tieto typy osobných údajov:

a)      Používatelia (meno, priezvisko, dodacia adresa, e-mail, telefónne číslo, spoločnosť, adresa sídla, DIČ, číslo bankového účtu, IP adresa počítača),

b)      potenciálni Používatelia (IP adresa počítača, informácie obsiahnuté v cookies),

c)      osoby konajúce v mene Používateľov, ktorí sú podnikateľmi (meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo),

d)      osoby, ktoré si zaregistrovali Účastnícky účet (meno, priezvisko, dodacia adresa, adresa bydliska, e-mail, telefónne číslo, spoločnosť, DIČ, číslo bankového účtu, IP adresa počítača),

e)      príjemcovia newsletteru (e-mail, telefónne číslo),

f)       osoby kontaktujúce Organizátora/Správcu (meno, priezvisko, spoločnosť, e-mailová adresa),

ďalej len „Osobné údaje“.

14.3.    Poskytnutie Osobných údajov je dobrovoľné, ale v niektorých prípadoch môže byť nevyhnutné k uzavretiu a plneniu zmluvy, napríklad kupnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní elektronických služieb v Obchode (vedenie Účastníckeho účtu).

14.4.    Osobné údaje Používateľov bude Správca spracovávať  pre účely:

a)       plnenia uzavretých kúpnych zmlúv, najmä operatívne vykonávanie objednávok, preprava alebo dodávka objednaného tovaru, plnenie záväzkov vyplývajúcich zo záruk,

b)       vymáhania pohľadávok (oprávnený záujem správcu),

c)       priameho marketingu vlastných služieb (oprávnený záujem správcu),

d)       zasielania newsletteru,

e)       poskytovania kompletného Používateľského servisu vrátane riešenia technických problémov a zabezpečenia vhodných funkcií,

f)       prispôsobenia ponuky Používateľom vrátane reklám, sledovania činnosti Používateľa, kontaktovania Používateľov, najmä pre účely spojené s poskytovaním služieb, podporou Používateľov, povolenými marketingovými a reklamnými činnosťami, vykonávania prieskumov a analýz na zlepšenie fungovania dostupných služieb, presadzovania dodržiavania Obchodných podmienok, hodnotenia niektorých osobných faktorov Používateľov, ako aj vykonávania ďalších práv, ako aj zmluvných povinností vyplývajúcich z platných zákonov.

14.5.    Osobné údaje potenciálnych Používateľov bude Predávajúci spracovávať s cieľom analyzovať trh, poskytovať jednotlivým Používateľom personalizované a prispôsobené ponuky a obsah, zapamätať si Tovar pridaný do košíka v objednávkovom konaní prostredníctvom formulára, vykonať činnosti potrebné pred uzavretím zmluvy, poskytnúť kompletný Zákaznícky servis vrátane riešenia technických problémov a zabezpečenia vhodných funkcií, monitorovať činnosti, vykonávať výskumy a analýzy na zlepšenie fungovania dostupných služieb, presadzovať dodržiavanie Obchodných podmienok.

14.6.    Osobné údaje osôb konajúcich v mene Používateľov, ktorí sú podnikateľmi, budú spracúvané za účelom priameho kontaktu alebo plnenia uzatvorených kúpnych zmlúv.

14.7.    Osobné údaje osôb, ktoré si zaregistrovali Účastnícky účet, sa budú spracúvať pre účely:

a)       registrácie Účastníckeho účtu, jeho správy, plnenia uzatvorených zmlúv vrátane kúpnych zmlúv, najmä operatívne vykonávanie objednávok, preprava alebo dodávka objednaného tovaru, plnenie záväzkov vyplývajúcich zo záruk,

b)       vymáhania pohľadávok (oprávnený záujem správcu),

c)       priameho marketingu vlastných služieb (oprávnený záujem správcu),

d)       zasielania newsletteru,

e)       poskytovania kompletných služieb Účastníkom vrátane riešenia technických problémov a zabezpečovania vhodných funkcií, prispôsobovania ponuky a skúseností Účastníkov, vrátane reklám, vo vlastnostiach Obchodu, sledovania činnosti Účastníkov,

f)       kontaktovania Účastníkov, najmä na účely spojené s poskytovaním služieb, vybavovaním Účastníkov,

g)       povolených marketingových a reklamných činností, vykonávania výskumov a analýz na zlepšenie fungovania dostupných služieb, presadzovania dodržiavania Obchodných podmienok, hodnotenia určitých osobných faktorov Účastníkov (oprávnený záujem správcu),

h)       ako aj vykonávania ďalších práv, ako aj zmluvných povinností vyplývajúcich z platných zákonov.

14.8.    Osobné údaje osôb kontaktujúcich Správcu budú spracované s cieľom poskytnúť týmto osobám odpovede na položené otázky.

14.9.    Osobné údaje Používateľov a Účastníkov môžu byť poverené Spoločnosťou tretím stranám, ktoré sa zúčastňujú procesu plnenia zmluvy o poskytovaní služieb, vrátane plnenia Vernostného programu alebo ktoré sa zúčastňujú procesu plnenia kúpnej zmluvy, na účely ich riadneho plnenia, napr. Poczta Polska, dopravcovia, logistické spoločnosti, spoločnosti obsluhujúce platobné transakcie, subjekty poskytujúce marketingové služby, poskytujúce služby kolokácie serverov.

14.10.    Osobné údaje Používateľov a Účastníkov budú Obchodom spracovávané po dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy o poskytovaní služieb Vernostného programu alebo kúpnej zmluvy, zvýšenú o dobu premlčania možných nárokov alebo, ak to vyplýva z ustanovení po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi.

14.11.    Každý Používateľ a Účastník v konkrétnych prípadoch, podrobne popísaných v ustanoveniach čl. 15 - 23 Nariadenia:

a)       má právo nahliadnuť do svých údajov a opraviť ich,

b)       má právo vymazať alebo obmedziť spracúvanie svojich údajov,

c)       má právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracúvania na jeho základe (súhlas je možné kedykoľvek odvolať e-mailom),

d)       má právo namietať proti spracovaniu údajov a právo na ich prenos v situáciách uvedených v čl. 20 a 21 Nariadenia,

e)      má právo podať žalobu predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie jeho osobných údajov porušuje ustanovenia Nariadenia.

14.12.    Predávajúci využíva technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany spracúvaných Osobných údajov, ktoré sú primerané hrozbám a kategóriám chránených údajov, a najmä chráni údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám a ich odstránením neoprávnenou osobou, spracovaním v rozpore s platnými predpismi a zmenou, stratou, poškodením alebo zničením.

15. POLITIKA COOKIES

15.1     Obchod automaticky zhromažďuje okrem iného informácie obsiahnuté v cookies.

15.2     Súbory cookies sú informatické údaje, najmä textové súbory, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení Používateľa alebo Účastníka a sú určené na používanie webových stránok Obchodu. Cookies zvyčajne obsahujú názov internetovej stránky, z ktorej pochádzajú, svoju dobu uchovávania na koncovom zariadení a jedinečné číslo.

15.3     Subjektom, ktorý umiestňuje cookies na koncové zariadenie Používateľa alebo Účastníka a získava k nim prístup, je prevádzkovateľ Obchodu: SAT Sp. z o.o. so sídlom ul. Grochowska 27, 60-277 Poznaň.

15.4     Súbory cookies sa používajú na nasledujúce účely:

a) prispôsobenia obsahu webových stránok Obchodu preferenciám Používateľa alebo Účastníka a optimalizácia používania webových stránok; najmä tieto súbory umožňujú rozpoznať zariadenie Používateľa alebo Účastníka a správne zobraziť webovú stránku prispôsobenú jeho individuálnym potrebám;

b) vytvárania štatistík, ktoré pomáhajú porozumieť tomu, ako Používateľa alebo Účastníci využívajú internetové stránky, čo umožňuje zlepšovanie ich štruktúry a obsahu;

c) udržiavania relácie Používateľa alebo Účastníka (po prihlásení), vďaka čomu nemusí Používateľ alebo Účastník znova zadávať svoje prihlasovacie meno a heslo na každej podstránke Obchodu.

15.5     Obchod používa dva základné typy súborov cookies: „relačné“ (session cookies) a „trvalé“ (persistent cookies). „Relačné" cookies sú dočasné súbory, ktoré sú uložené v koncovom zariadení Používateľa alebo Účastníka do chvíle odhlásenia, opustenia internetových stránok, alebo vypnutia softvéru (webového prehliadača). „Trvalé“ cookies sa ukladajú na koncovom zariadení Používateľa alebo Účastníka na dobu uvedenú v parametroch „cookies“ alebo dovtedy, kým ich Používateľ alebo Účastník nevymaže.

15.6     V rámci Obchodu sa používajú nasledujúce druhy súborov cookies:

a)    „nevyhnutné" súbory cookies, ktoré umožňujú využívanie služieb dostupných v rámci Obchodu, napríklad súbory cookies používané pre služby vyžadujúce autentifikáciu v rámci webovej Obchodu;

b)    súbory cookies používané na zaistenie bezpečnosti, napríklad používané na odhalenie podvodov v oblasti overovania v rámci Obchodu;

c)     „funkčné“ súbory cookies umožňujúce „zapamätanie si“ nastavení zvolených Používateľom alebo Účastníkom a prispôsobenie rozhrania, napríklad pokiaľ ide o zvolený jazyk alebo oblasť, odkiaľ pochádza Používateľa alebo Účastníka, veľkosť písma, vzhľad webových stránok atď.;

d)     „reklamné" súbory cookies, umožňujúce poskytovať Používateľom alebo Účastníkom reklamný obsah prispôsobený ich záujmom.

15.7     V mnohých prípadoch softvér, slúžiaci na prezeranie internetových stránok (internetový prehliadač), implicitne povoľuje ukladanie súborov cookies v koncovom zariadení Používateľa alebo Účastníka. Používatelia alebo Účastníci môžu svoje nastavenia súborov cookies kedykoľvek zmeniť. Nastavenie možno zmeniť tak, aby bola zablokovaná automatická obsluha súborov cookies v nastaveniach internetového prehliadača alebo tak, aby sa zakaždým zobrazila informácia o umiestnení súborov cookies v zariadení Používateľa alebo Účastníka. Podrobnejšie informácie o možnostiach a spôsoboch obsluhy súborov cookies sú dostupné v nastaveniach softvéru (webového prehliadača).

15.8     Prevádzkovateľ Obchodu informuje, že obmedzenie používania súborov cookies môže mať vplyv na niektoré funkcie poskytované na internetových stránkach Obchodu.

16. PROFILOVANIE

16.1     SAT sp. z o.o. na spracovanie osobných údajov Používateľov alebo Účastníkov používa nástroje automatického spracovania. Pomocou nástrojov na profilovanie osobných údajov je spoločnosť SAT sp. z o. o. schopná posúdiť osobné faktory týkajúce sa konkrétneho Používateľa alebo Účastníka, najmä analyzovať alebo predvídať aspekty týkajúce sa okrem iného: osobných preferencií, záujmov alebo správania.

16.2     Účelom profilovania je poskytnúť jednotlivým Používateľom alebo Účastníkom prispôsobené a na mieru šité ponuky a obsah vo všetkých kanáloch, vrátane prostredníctvom e-mailového marketingu, dynamického obsahu webových stránok, reklamných sietí alebo priameho predaja.

16.3     Profilovanie osobných údajov Používateľov alebo Účastníkov spoločnosťou SAT sp. z o. o. prebieha na základe výslovného súhlasu Používateľa alebo Účastníka.

16.4     Každý Používateľ alebo Účastník má podľa čl. 21 Nariadenia právo namietať proti spracúvaniu jeho osobných údajov, ktoré spočíva v profilovaní.

17. TECHNICKÉ PODMIENKY PRE POUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY

17.1     Používanie Webovej stránky je možné, pokiaľ systém IKT používaný Používateľom alebo Účastníkom spĺňa nasledujúce minimálne technické požiadavky:

a)      použitie aktuálnych verzií prehliadača: Mozilla Firefox, Chrome, Opera alebo Internet Explorer 11. s povolenými appletmi Java, JavaScript, Adobe Flash Player a Cookies.

17.2     Ak nie sú splnené technické požiadavky prehliadača Používateľa alebo Účastníka, Obchod o tom bude informovať Používateľa alebo Účastníka v samostatnej správe po vstupe na webovú stránku Obchodu a zároveň informuje o nutnosti inštalácie príslušného prehliadača alebo jeho aktualizácie.

17.3     Na uskutočnenie objednávky v Obchode prostredníctvom Webovej stránky a na využitie služieb dostupných na Webovej stránke je nevyhnutné, aby mal Používateľ alebo Účastník aktívny e-mailový účet.

17.4     Medzi konkrétne hrozby súvisiace s používaním služieb Webovej stránky Používateľmi alebo Účastníkmi patrí ich používanie bez uplatnenia bezpečnostných opatrení popísaných v dokumentácii prehliadača počítača Používateľa alebo Účastníka. Týka sa to najmä mechanizmov rozširujúcich možnosti prehliadačov o funkcie, ktoré idú nad rámec štandardu HTML. V prípade nesprávnej konfigurácie zabezpečenia prehliadača je tiež možné zachytiť údaje odosielané na webový server a z neho.

17.5     Používanie služieb poskytovaných prostredníctvom webu navyše vyžaduje od Používateľa alebo Účastníka základné informácie o počítači, ako sú: IP adresa, doména, adresa predtým navštívenej webovej stránky (stránka, z ktorej sa Používateľ alebo Účastník pripojil k Webovej stránke výberom príslušného odkazu) prehliadač používaný Používateľom alebo Účastníkom, operačný systém atď.

18. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

18.1.    Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 08.02.2019.

18.2.    Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto obchodné podmienky, najmä na uzatváranie a plnenie kúpnych zmlúv, sa použijú ustanovenia občianskeho zákonníka, zákona o právach spotrebiteľa.

18.3.    Ak je potrebné zmeniť Obchodné podmienky z dôvodu zmeny formy platby, spôsobov a pravidiel doručovania, podmienok uzatvárania zmlúv, reklamačného poriadku, potreby zaviesť zmeny, ktoré spresňujú ustanovenia Obchodných podmienok, zmeny rozsahu všeobecne záväzných právnych predpisov a ďalších ustanovení, ktorých zmeny majú vplyv na plnenie uzatvorených zmlúv. Obchod sa zaväzuje informovať Používateľov a Účastníkov o tejto skutočnosti najmenej 14 dní pred nadobudnutím účinnosti zmien umiestnením textu zmenených Obchodných podmienok na webovej stránke Obchodu a zaslaním oznámenia na e-mailovú adresu alebo doručovaciu adresu uvedenú Používateľom alebo Účastníkom. V takejto situácii zavedené zmeny nijako neporušia práva získané Používateľom alebo Účastníkom pred účinnosťou uvedených zmien, čo znamená, že na uzatvorené zmluvy a plnené zmluvy sa budú vzťahovať Obchodné podmienky platné v čase uzavretia zmluvy.

18.4.    Prípadné spory vyplývajúce z Obchodných podmienok alebo kúpnych zmluv budú riešené príslušným poľským všeobecným súdom.