Nahrávám...

Politika ochrany soukromí

1.       Úvod

Cílem této Politiky ochrany soukromí je stanovit aktivity realizované společností SAT sp. z o.o. v oblasti ochrany Vašich Osobních údajů, rozsah a právní základy jejich zpracovávání, k němuž dochází při využívání Portálu. Veškeré aktivity společnosti SAT sp. z o.o. se řídí právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména Nařízením a Zákonem.

S případnými dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů se obracejte na Pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese [email protected].

2.       Definice

Pojmy, které jsou v této Politice uvedené velkým písmenem, mají význam, který je stanoven v Obchodních podmínkách, Pravidlech věrnostního programu „S’portofino Club“ nebo je definován dále:

2.1. Správce osobních údajů – je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, jednotka nebo jiný subjekt, který samostatně nebo společně s jinými stanovuje účely a způsoby zpracovávání osobních údajů; v této Politice ochrany soukromí je Správcem osobních údajů společnost SAT sp. z o.o. se sídlem Poznaň (60-277), ul. Grochowska 27, Polsko, zapsaná v Rejstříku podnikatelů Celostátního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000633957, DIČ 7792446406, identifikační číslo REGON 365284658 (dálej jen „Správce údajů“).

2.2. Osobní údaje – jsou informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („subjektu údajů“); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat zejména na základě identifikačního znaku, jako je jméno a příjmení, identifikační číslo, lokační údaje, internetový identifikátor nebo jeden či několik zvláštních faktorů, které vymezují fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, hospodářskou, kulturní nebo společenskou totožnost fyzické osoby.

2.3. Messenger – je internetový komunikátor používaný ke komunikaci.a

2.4. Politika ochrany soukromí – je tento dokument, který vymezuje aktivity společnosti SAT sp. z o.o. související s ochranou Osobních údajů, rozsah a právní základ jejich zpracovávání.

2.5. Nařízení – je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů).

2.6. Zákon – je polský zákon ze dne 10. května 2018 o ochraně osobních údajů.

3.       Kategorie osobních údajů – rozsah údajů

Na Portálu jsou zpracovávány následující druhy osobních údajů u jednotlivých kategorií subjektů údajů:

 1. Potenciální uživatelé – IP adresa zařízení, informace v cookies, jiné údaje poskytnuté dobrovolně v Messengeru,
 2. Uživatelé – jméno, příjmení, dodací adresa, e-mail, telefonní číslo, firma, adresa sídla, DIČ, číslo bankovního účtu, IP adresa zařízení, informace v cookies,
 3. Účastníci, tedy osoby, které si zaregistrovaly Účastnický účet – jméno, příjmení, dodací adresa, adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo, firma, DIČ, číslo bankovního účtu, IP adresa počítače, informace v cookies, pohlaví, datum narození,
 4. Osoby obracející se na Správce údajů – jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo,

(dále jenom „Osobní údaje“).

4.       Účel zpracování Osobních údajů

4.1. Správce údajů zpracovává Osobní údaje Potenciálních uživatelů:

 1. na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, kdy údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu uděleného při konfiguraci cookies obvykle při první návštěvě Portálu, tento souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat, což nemá vliv na oprávněnost zpracovávání před jeho odvoláním– za účelem přizpůsobení obsahu podle preferencí a pro zvýšení kvality on-line nakupování;
 2. na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, kdy je zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy – za účelem komunikace pomocí Messengeru;
 3. na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pokud je zpracování nezbytné pro naplnění oprávněného zájmu Správce údajů, který spočívá v ochraně práv společnosti SAT sp. z o.o. a Potenciálního uživatele, a dále za účelem rozvoje a optimalizace služeb, včetně řešení technických problémů a poskytování příslušných funkcí.

4.2. Uživatelovy Osobní údaje jsou zpracovávány ke stejným účelům, k jakým jsou zpracovány osobní údaje Potenciálního uživatele, a dále k těmto účelům:

 1. na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, kdy zpracovávání je nezbytné k plnění smlouvy, pro plnění uzavřených kupních smluv, průběžné vyřizování objednávek, odesílání nebo doručování objednaného zboží, vyřizování vratek a reklamací a plnění povinností vyplývajících z poskytnutých záruk;
 2. na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, kdy zpracování je nezbytné pro naplnění oprávněného zájmu Správce údajů, který spočívá v ochraně práv společnosti SAT sp. z o.o. a pro účely řízení pohledávek.

4.3. Účastníkovy Osobní údaje jsou zpracovávány ke stejným účelům, k jakým jsou zpracovány osobní údaje Uživatele, a dále k těmto účelům:

a) na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, kdy údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu uděleného při konfiguraci cookies, tento souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat, což nemá vliv na oprávněnost zpracovávání před jeho odvoláním – za účelem:

 • tvorby personalizované reklamy,
 • přizpůsobení zobrazované reklamy podle profilu,
 • přizpůsobení posílaných marketingových sdělení podle profilu (newsletter);

b) na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, kdy zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy za účelem:

 • registrace Účtu uživatele a zajištění fungování jeho profilu,
 • vystavování, uplatňování a dodávání dárkových karet a slevových kupónů,
 • realizace slevových akcí a soutěží;

c) na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, kdy zpracování je nezbytné pro naplnění oprávněného zájmu Správce údajů, který spočívá v zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb – za účelem nereklamní komunikace s Účastníky o technických a bezpečnostních záležitostech (např. upozornění na podvody, zablokování účtu, servisní informace).

4.4. Osobní údaje osob, které se obracejí na Správce údajů, budou zpracovávány za účelem poskytnutí odpovědí na otázky, podle čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO, kdy zpracovávání je nezbytné pro účely naplňování oprávněného zájmu Správce údajů, který spočívá v odpovídání na zaslané dotazy a ochraně před případnými nároky. Osobní údaje budou také zpracovávány v souvislosti s monitorováním rozhovorů pro zajištění vysoké kvality obsluhy zákazníků. Údaje budou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a/ GDRP), který jste poskytli, když jste se obrátili na Správce údajů (konkludentní souhlas), a také na základě čl. 6 odst.1 písm. f) GDPR, kdy zpracování je nezbytné pro naplňování oprávněných zájmů Správce údajů, kterými jsou zajištění vysoké kvality obsluhy zákazníků a obrana před případnými nároky.

5.       Doba zpracovávání Osobních údajů

Osobní údaje Uživatelů a Účastníků bude Portál zpracovávat po dobu nezbytnou pro naplnění smlouvy o službách Věrnostního programu nebo kupní smlouvy, která bude dále prodloužena o promlčecí dobu případných nároků, nebo pokud to vyplývá z právních předpisů, po dobu uvedenou v platných právních předpisech. Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s monitorováním rozhovorů budou zpracovávány po dobu tří měsíců od zaznamenání, pokud taková nahrávka se nestane důkazem v řízení podle právních předpisů.

Při stanovení doby zpracovávání osobních údajů je nutné zohlednit následující předpisy:

 • zákon ze dne 29. srpna 1997, daňový řád,
 • zákon ze dne 23. dubna 1964, občanský zákoník,
 • zákon ze dne 26. června 1974, zákoník práce.

6.       Příjemci (předávání Osobních údajů do států mimo Evropský hospodářský prostor)

Za účelem řádného plnění smluv je Portál oprávněn předat Osobní údaje Uživatelů a Účastníků třetím subjektům, které se podílejí na procesu plnění smlouvy o poskytování služeb, včetně realizace Věrnostního programu, nebo se podílejí na procesu plnění kupních smluv, např. podniku Poczta Polska, dopravcům, logistickým firmám, operátorům platebních transakcí, subjektům poskytujícím marketingové služby, služby kolokace serverů, veřejným orgánům, pokud je to vyžadováno právními předpisy.

Za účelem efektivního provozu Portálu a analýzy tam zpracovávaných Osobních údajů mohou být Osobní údaje Potenciálního uživatele, Uživatele, Účastníka a osob obracejících se na Správce údajů, které jsou uloženy v cookies, mohou být předány mimo Evropský hospodářský prostor, mj. společnosti Google LLC na základě čl. 46 GDPR.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů společností Google jsou uvedeny na stránkách https://safety.google/privacy/privacy-controls/.

7.       Práva subjektů údajů

Na základě Nařízení má osoba, která se obrací na Správce údajů, a každý Potenciální Účastník, Účastník a Uživatel níže uvedená práva.

 1. Právo na přístup k Osobním údajům, tedy právo získat potvrzení, zda společnost SAT sp. z o.o. zpracovává Vaše osobní údaje, a podrobné informace o takovém zpracovávání, včetně účelů a právních základů zpracovávání, rozsahu zpracovávaných údajů, subjektech, jimž jsou Vaše údaje zpřístupňovány, a plánovaném termínu smazání údajů. Máte také právo požadovat po společnosti SAT sp. z o.o. kopii svých Osobních údajů.
 2. Právo na opravu Osobních údajů, tedy právo požadovat po Správci osobních údajů, aby neprodleně opravil nesprávné nebo doplnil neúplné Osobní údaje.
 3. Právo na výmaz Osobních údajů („právo být zapomenut“), tedy právo požadovat po Správci osobních údajů, aby neprodleně odstranil Vaše Osobní údaje, pokud
  • již nejsou potřebné pro účely, pro které byly získány, nebo jsou jiným způsobem zpracovávány společností SAT sp. z o.o.;
  • odvoláte svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů, podáte námitku proti zpracování svých Osobních údajů a neexistuje jiný právní základ zpracování;
  • Vaše Osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy.
 4. Právo na omezení zpracování Osobních údajů, na jehož základě můžete požadovat omezení zpracování, pokud:
  • zpochybňujete správnost svých Osobních údajů – na dobu, ve které může Správce údajů ověřit jejich správnost;
  • Vaše Osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, ale nechcete, aby byly smazány;
  • společnost SAT sp. z o.o. již nepotřebuje Vaše Osobní údaje, ale můžete je potřebovat Vy pro zjištění, vymáhání nebo obranu nároků;
  • podáte námitku proti zpracování Osobních údajů – do doby, než bude zjištěno, zda oprávněný zájem Správce údajů je nadřazený vůči podstatě námitky.
 5. Právo na přenos Osobních údajů, tedy právo obdržet své Osobní údajů ve strukturovaném, běžně používaném formátu, pokud jsou Vaše Osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu a pokud jsou zpracovávány automatizovaným způsobem.
 6. Právo podat námitku proti zpracování Osobních údajů z důvodu své mimořádné situace, v případě zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f), včetně profilování na základě těchto ustanovení. Právo podat námitku proti zpracování je možné uplatnit, pokud jsou Osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu. V takovém případě je subjekt údajů oprávněn kdykoliv podat námitku proti zpracování svých Osobních údajů pro potřeby takového marketingu, včetně profilování, a to v rozsahu, v jakém zpracování souvisí s takovým přímým marketingem.
 7. Právo odvolat souhlas, které můžete využít kdykoliv, pokud jsou Vaše Osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, což ale neovlivní oprávněnost zpracování před jeho odvoláním.
 8. Právo na zásah člověka, vyjádřit své stanovisko a zpochybnit automatické rozhodnutí, které se Vás týká, které můžete uplatnit kdykoliv, pokud bylo vůči Vám automatiky přijato rozhodnutí s právními nebo jinak závažnými důsledky.
 9. Právo podat stížnost v souvislosti se zpracováním Vašich Osobních údajů k orgánu dohledu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (adresa: Úřad pro ochranu osobních údajů. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polsko).

8.       Technická a organizační opatření

8.1. Správce osobních údajů používá vhodná technická a organizační opatření pro ochranu zpracovávaných Osobních údajů, zejména chrání údaje proti náhodnému nebo neoprávněnému zničení, ztrátě, úpravám, neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění posílaných, uchovávaných nebo jinak zpracovávaných osobních údajů:

 • vede interní dokumentaci o ochraně osobních údajů,
 • zajišťuje školení pracovníků v oblasti ochrany osobních údajů,
 • používá písemné smlouvy o zpracování osobních údajů s externími zpracovateli osobních údajů,
 • uskutečňuje pravidelné audity a zkoušky účinnosti technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů.

8.2. Osobní údaje jsou předávány bezpečným způsobem pomocí šifrování. Šifrování je používáno také v rámci objednávání a přihlašování zákazníka, kde používáme kódovací systém SSL (SecureSocketLayer).

9.       Cookies

9.1. K automatickému shromažďování informací používá Portál mj. cookies.

9.2. Cookies jsou digitální data, zejména textové soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení Potenciálního Uživatele, Uživatele nebo Účastníka a umožňují používání internetových stránek Portálu. Cookies obvykle obsahují název internetových stránek, ze kterých pocházejí, dobu uchovávání na koncovém zařízení a jedinečné číslo.

9.3. Cookies jsou používány pro následující účely:

 1. pro přizpůsobení obsahu internetových stránek Portálu prefrencím Potenciálního Uživatele, Uživatele nebo Účastníka a pro optimalizaci používání internetových stránek; tyto soubory umožňují zejména rozpoznat zařízení Potenciálního Uživatele, Uživatele nebo Účastníka a zobrazit internetovou stránku, která bude přizpůsobena jeho individuálním potřebám;
 2. pro zpracování statistik, která pomáhají pochopit, jak Potenciální Uživatel, Uživatel nebo Účastník používá internetové stránky, což dále umožní zlepšovat jejich strukturu a obsah;
 3. pro udržení relace Účastníka (po přihlášení), aby se nemusel na každé podstránce Portálu znovu přihlašovat svým jménem a heslem.

9.4. V rámci Portálu jsou používány dva základní typy cookies:

 1. „relační“ (session cookies) – jedná se o dočasné soubory, které sou uchovávány na koncovém zařízení Potenciálního Uživatele, Uživatele nebo Účastníka do doby, než se odhlásí, odejde z internetové stránky nebo vypne program (internetový prohlížeč);
 2. „trvalé“ (persistent cookies) – jedná se o cookies, které jsou uchovávány na koncovém zařízení Potenciálního Uživatele, Uživatele nebo Účastníka po dobu určenou v jejich parametrech, nebo do doby, než je Uživatel či Účastník smaže.

9.5. Cookies, které jsou používány na Portálu, lze také dělit na:

 1. funkční a personalizační cookies – díky těmto cookies je zapamatován způsob používání Portálu a produktové preference; tyto cookies umožňují používáni portálu způsobem, který je co nejvíce přizpůsobený Potenciálnímu Uživateli, Uživateli nebo Účastníkovi, jsou používány podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, kdy zpracování probíhá na základě poskytnutého souhlasu, který je dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat, což ale nemá vliv na oprávněnost zpracování před jeho odvoláním;
 2. analytické cookies – tyto cookies pomáhají Správci údajů pochopit, jak Potenciální Uživatel, Uživatel nebo Účastník používá Portál, o jaký obsah a zboží se zvlášť zajímá a s čím má potíže, jsou používány podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, kdy zpracování probíhá na základě poskytnutého souhlasu, který je dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat, což ale nemá vliv na oprávněnost zpracování před jeho odvoláním;
 3. marketingové cookies – díky těmto cookies je možné zobrazovat reklamy podle preferencí Potenciálního Uživatele, Uživatele nebo Účastníka na stránkách a v aplikacích jiných subjektů než společnost SAT Sp. z o.o., jsou používány podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, kdy zpracování probíhá na základě poskytnutého souhlasu, který je dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat, což ale nemá vliv na oprávněnost zpracování před jeho odvoláním;
 4. nezbytné cookies – tyto cookies jsou nezbytné pro správné fungování stránek; pokud budou v prohlížeči zablokovány, nemusí portál fungovat správně, jsou používány podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, kdy zpracování je nezbytné pro oprávněný zájem Správce údajů, který spočívá v ochraně práv společnosti SAT sp. z o.o. a Potenciálního Uživatele za účelem zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb.

9.6. Cookies se dále dělí podle původu, tedy podle provozovatele internetových stránek, který je spravuje:

 1. vlastní cookies (first party cookies) – cookies umísťované na internetových stránkách přímo společností SAT sp. z o.o.,
 2. externí cookies (third-party cookies) – cookies umísťované na internetových stránkách jinými subjekty tež společností SAT sp. z o.o.

9.7. V mnoha případech software pro prohlížení internetových stránek (internetový prohlížeč) implicitně povoluje ukládání cookies na koncovém zařízení Potenciálního Uživatele, Uživatele nebo Účastníka. Nastavení cookies si mohou Uživatelé, Uživatelé a Účastníci kdykoliv změnit. Tato nastavení lze změnit zejména tak, že v nastaveních internetového prohlížeče dojde k zablokování automatického používání cookies, nebo při jejich uložení na zařízení bude Potenciální Uživatel, Uživatel nebo Účastník vždy o tom informován. Podrobné informace o možnostech a způsobech nastavení cookies jsou uvedeny v nastaveních softwaru (internetového prohlížeče).

9.8. Provozovatel Portálu upozorňuje, že omezení používání cookies může ovlivnit některé funkce internetových stránek Portálu.

10.       Profilování

10.1. Společnost SAT sp. z o.o. používá při zpracování osobních údajů Potenciálního Uživatele, Uživatele nebo Účastníka nástroje pro automatické zpracování. Pomocí nástrojů pro profilování osobních údajů je společnost SAT sp. z o.o. schopna analyzovat osobní faktory týkající se konkrétního Potenciálního Uživatele, Uživatele nebo Účastníka, zejména analyzovat a prognózovat aspekty týkající se mj. osobních preferencí, zájmů nebo chování.

10.2. Cílem profilování je poskytnout individuálním Potenciálním Uživatelům, Uživatelům nebo Účastníkům personalizované a přizpůsobené nabídky a obsah na všech kanálech, mj. prostřednictvím e-mail marketingu, dynamických obsahů na internetových stránkách, reklamních sítí nebo přímého prodeje.

10.3. Profilování osobních údajů Potenciálního Uživatele, Uživatele nebo Účastníka společností SAT sp. z o.o. je prováděno na základě jejich výslovného souhlasu.

10.4. Každý Potenciální Uživatel, Uživatel nebo Účastník má na základě čl. 22 Nařízení právo podat námitku proti zpracování svých osobních údajů pomocí profilování.

Otevřít chat