Ładuję...

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE S’PORTOFINO

 

§ 1.       ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu sportowego dla uczestników turnieju golfowego Metropolitan Sierra Championship 2018 (zwanego dalej „Konkursem”) jest SAT TS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grochowskiej 27, (60-277) Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 633957, posiadająca numer NIP 7792446406, REGON 365284658 (zwana dalej „Organizator").

 

§ 2.       DATA, ZASIĘG, CEL KONKURSU

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) stanowi podstawę Konkursu, reguluje zasady i warunki przyznawania nagród w Konkursie, jak również określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora.
 2. Konkurs odbędzie się w dniach 7-8.07.2018 r.,  od godz.  10:00 do godz.  18:30.
 3. Konkurs ma zasięg ogólnopolski, przy czym możliwość wzięcia udziału w Konkursie mają jedynie Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w turnieju golfowym Metropolitan Sierra Championship 2018.
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.
 5. Celem Konkursu jest promocja produktów znajdujących się w ofercie Organizatora, dostępnych w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym dostępnym pod adresem sportofino.com.
 6. Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator. 

 

§ 3.       UCZESTNICY

 1. Uczestnikami Konkursu są wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne, które wezmą udział w turnieju golfowym Metropolitan Sierra Championship 2018, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (zwane dalej „Uczestnikami”).
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału następujące osoby:

a)     pracownicy oraz strony umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora,

b)    inne osoby, które brały udział w organizacji Konkursu,

c)     osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) – b) powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

 1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.
 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

 

 § 4.       ZASADY KONKURSU; OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

 1. Warunkiem otrzymania Nagrody w Konkursie jest wypełnienie kuponu konkursowego, odpowiadając na pytanie ‘’Który jubileusz istnienia Polskiego Związku Golfowego obchodzimy w tym roku?’’, wypełniając rubryki imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, data i podpis oraz zaznaczając wszystkie checkboxy, znajdujące się na odwrocie kuponu.
 2. Nagrodę w postaci jednego Vouchera S’portofino o wartości 500zł otrzyma jeden Uczestnik, który udzielił poprawnej odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu konkursowym oraz spełnił wszystkie wymogi określone w  § 4 w pkt. 1.
 3. Nagroda zostanie przekazana osobiście przez przedstawicieli Organizatora Konkursu, podczas rozdania nagród w turnieju Metropolitan Sierra Championship 2018, organizowanym na jego zakończenie albo wysłane pocztą kurierską albo drogą elektroniczną w terminie 14 dni po ogłoszeniu wyników oraz skontaktowaniu się ze Zwycięzcami.
 4. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja.
 5. W skład Komisji wchodzą dwie osoby, w następującym składzie:

1/ Paulina Dzwonnik

2/ Małgorzata Thiede-Szeles

 

 1. Komisja spośród siebie przewodniczącego, którego zadaniem jest prowadzenie obrad i rozstrzyganie kwestii spornych. W przypadku niemożności wyłonienia Laureata Konkursu przez cały skład jury, o uznaniu danego Uczestnika za zwycięzcę decyduje głos przewodniczącego. W przypadku skierowania roszczeń w zakresie naruszenia praw autorskich do organizatora Uczestnik naruszający te prawa zwolni organizatora z całkowitej odpowiedzialności w tym zakresie.

 § 5.       NAGRODY; WARUNKI REALIZACJI NAGRÓD

 

 1. Nagrodą w Konkursie jest voucher S’portofino o wartości 500zł, zwany dalej „Nagrodą”.
 2. Łączna wartość Nagród w Konkursie wynosi 500 PLN.
 3. Wysokość nagrody , o której mowa w ust. 1 , powiększona zostanie o 11,1% wartości, która zostanie w całości przeznaczona na zapłatę podatku, przy czym nie zostanie ona wypłacona Laureatowi, lecz ulegnie potrąceniu przez Organizatora na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranych w konkursach, na co Laureat poprzez wzięcie udziału w Konkursie wyraża zgodę.
 4. Tym samym całkowita wartość nagrody wynosi 555,50 zł.
 5. Zwycięzcy nie przysługują roszczenia o wypłatę nagród w ekwiwalencie pieniężnym ani roszczenia o zamianę przyznanej nagrody na inną nagrodę.
 6. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
 7. Każdy ze Zwycięzców zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej oraz sposobie i terminie realizacji Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy. W takim przypadku Nagroda przepada.

 

 § 6.       POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 30 dni od dnia zakończenia turnieju golfowego Metropolitan Sierra Championship 2018.
 2. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację, data nadania przesyłki kurierskiej zawierającej reklamację, data złożenia reklamacji w formie ustnej lub pisemnej w siedzibie Organizatora lub data zarejestrowania wpływu na serwer Organizatora wiadomości e-mail zawierającej w swej treści reklamację.
 3. Reklamacje związane z Konkursem należy kierować w formie pisemnej do Organizatora na adres: SAT TS sp. z o.o., ul. Grochowska 27, (60-277) Poznań, w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected] lub ustnie do protokołu spisanego w siedzibie Organizatora.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji osoby zgłaszającej roszczenie, jak również dokładny opis powodu reklamacji oraz zgłaszanego roszczenia.
 5. Rozpatrzenie reklamacji oraz wysłanie zawiadomienia o jej rozstrzygnięciu nastąpi każdorazowo w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora reklamacji. Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekazane zostanie w formie pisemnej i elektronicznej.
 6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na podstawie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

 § 7.       DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016, poz. 922 ze zm.) jest Organizator. 
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu zostają zebrane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Zwycięzców, przyznawania i wysyłania Nagród oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników. Dane osobowe mogą być wykorzystywane również w celach marketingowych, badań rynku i organizacji konkursów marketingowych przez administratora danych, jego partnerów, sponsorów wydarzenia lub trzecich organizacji współpracujących z Organizatorem po uzyskaniu dodatkowej zgody Uczestnika.
 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  a także sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie którym uprzednio była zgoda.

 

 § 8.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Treść Regulaminu znajduje się na stronie internetowej: www.sportofino.com, a także będzie udostępniana wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora oraz w miejscu turnieju golfowego GetResponse Cup 2018.
 3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji przesyłką pocztową lub kurierską na adres Organizatora, jak również poprzez przekazanie Organizatorowi takiego oświadczenia drogą elektroniczną – przesłanie e-mail na adres [email protected]. Możliwe jest również złożenie oświadczenia o rezygnacji z udziału w Konkursie ustnie do protokołu sporządzonego przez Organizatora. Rezygnacja w przypadku Zwycięzcy powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody.
 4. Niniejszy Konkurs jest konkursem z dziedziny kultury i sportu. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165).
 5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na wypadek gdy konieczność jej wprowadzenia zaistnieje z obiektywnych przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, pod warunkiem, że nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.sportofino.com oraz przekazana w drodze wiadomości e-mail wszystkim Uczestnikom przed dniem dokonania zmiany Regulaminu.
 7. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu znajduje się w materiałach reklamowych i informacyjnych towarzyszących Konkursowi. Wszystkie treści zawarte w tych materiałach mają charakter informacyjny. Moc wiążącą mają jedynie postanowienia Regulaminu.
 8. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
 9. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Pozwanego .
 10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 11. Regulamin wchodzi w życie dnia 06.07.2018 r.

 

 

Wczytaj czat